Všeobecne záväzné nariadenie  č.4/2007
Obce Nová Bystrica
o niektorých podmienkach držania psov na území obce.

    Obec Nová Bystrica podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a   podľa § 6 odsek 1 zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. v znení noviel vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území Obce Nová Bystrica.
 

Všeobecné záväzné nariadenie
o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou č. 3/2007
na území Obce Nová Bystrica 

 Obec Nová Bystrica na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade s § 36 ods 9, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s použitím § 4 ods. 3 písm. f/ a g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre celé územie Obce Nová Bystrica toto všeobecne  záväzné  nariadenie o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou počas mimoriadnych udalostí
a o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp podľa podmienok
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
Obce Nová Bystrica
poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Obec Nová Bystrica na základe § 6 odst. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Zb.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zmien vydáva pre územie Obce Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica na základe § 4 ods. 3 písm. m) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 1 a § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na základe § 1 a § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N É  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
 o verejnom poriadkuObec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - §76
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e
N o v á   B y s t r i c a
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č. 4/2006 z 26.10.2006

Všeobecne záväzné nariadenie  č.4/2007
Obce Nová Bystrica
o niektorých podmienkach držania psov na území obce.

    Obec Nová Bystrica podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a   podľa § 6 odsek 1 zákona o Obecnom zriadení č. 369/1990 Z.b. v znení noviel vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov na území Obce Nová Bystrica.
 

Všeobecné záväzné nariadenie
o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou č. 3/2007
na území Obce Nová Bystrica 

 Obec Nová Bystrica na základe zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v súlade s § 36 ods 9, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách s použitím § 4 ods. 3 písm. f/ a g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre celé územie Obce Nová Bystrica toto všeobecne  záväzné  nariadenie o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou počas mimoriadnych udalostí
a o spôsobe zneškodňovania obsahu žúmp podľa podmienok
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007
Obce Nová Bystrica
poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Obec Nová Bystrica na základe § 6 odst. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Zb.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zmien vydáva pre územie Obce Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica na základe § 4 ods. 3 písm. m) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 1 a § 13 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na základe § 1 a § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N É  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E  O B C E
N O V Á   B Y S T R I C A
 o verejnom poriadkuObec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 22 - §76
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v y d á v a

V š e o b e c n é   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e   o b c e
N o v á   B y s t r i c a
o podmienkach určovania a vyberania miestnych poplatkov č. 4/2006 z 26.10.2006