20.02.2013
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 

sa uznieslo na vydaní
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica
č. 5/2012
o dani z nehnuteľností

 

Poplatky na území obce Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky:

1. poplatok za odber vody

2. poplatok za prenájom Kultúrneho domu

3. poplatok za obecný rozhlas

4. poplatok za odber podzemnej vody

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č.7/2011

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e o b c e N o v á B y s t r i c a

o miestnych daniach č. 6/2011

 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a


V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E

O D A N I Z N E H N U T E L N O S T Í

č. 5/2011

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce

Nová Bystrica

 

Poplatky na území obce Nová Bystrica


Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  aj tieto poplatky:

20.02.2013
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

 

sa uznieslo na vydaní
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica
č. 5/2012
o dani z nehnuteľností

 

Poplatky na území obce Nová Bystrica

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky:

1. poplatok za odber vody

2. poplatok za prenájom Kultúrneho domu

3. poplatok za obecný rozhlas

4. poplatok za odber podzemnej vody

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 77 - §83 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E č.7/2011

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e o b c e N o v á B y s t r i c a

o miestnych daniach č. 6/2011

 

Obec Nová Bystrica v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a


V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E

O D A N I Z N E H N U T E L N O S T Í

č. 5/2011

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce

Nová Bystrica

 

Poplatky na území obce Nová Bystrica


Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004  Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  aj tieto poplatky: