15.01.2014
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 sa uznieslo na vydaní

všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica
č. 2/2013
o dani z nehnuteľností

 

15.01.2014

Obec v Novej Bystrici sa na základe ustanovenia §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

30.07.2013

altDňa 25. 05. 2013 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novej Bystrici uskutočnil slávnostný akt uvedenia do života novovydanej publikácie Deti Bystríc – Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. Autorom publikácie je obyvateľ Novej Bystrice PhDr. Marián Liščák. Autor je absolventom štúdia histórie na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti naďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu v odbore Slovenské dejiny. Kniha Deti Bystríc sa snaží o rekonštrukciu spoločenských pomerov, teda v podstate každodenného života v oblasti Bystrickej doliny v období končiaceho feudalizmu.

20.02.2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 8/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

20.02.2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 7/2012
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

20.02.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 6/2012
o miestnej dani za psa

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica

15.01.2014
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 sa uznieslo na vydaní

všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica
č. 2/2013
o dani z nehnuteľností

 

15.01.2014

Obec v Novej Bystrici sa na základe ustanovenia §6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

30.07.2013

altDňa 25. 05. 2013 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Novej Bystrici uskutočnil slávnostný akt uvedenia do života novovydanej publikácie Deti Bystríc – Spoločenské pomery v Starej a Novej Bystrici i okolitých dedinách v prvej polovici 19. storočia. Autorom publikácie je obyvateľ Novej Bystrice PhDr. Marián Liščák. Autor je absolventom štúdia histórie na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti naďalej pokračuje v doktorandskom štúdiu v odbore Slovenské dejiny. Kniha Deti Bystríc sa snaží o rekonštrukciu spoločenských pomerov, teda v podstate každodenného života v oblasti Bystrickej doliny v období končiaceho feudalizmu.

20.02.2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 8/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

20.02.2012
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 7/2012
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

20.02.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 6/2012
o miestnej dani za psa

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica