01.02.2016

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky na rok 2015:

01.02.2016

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

01.02.2016
Obec Nová Bystrica     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a 7,  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

01.02.2016
Obec Nová Bystrica, Obecnézastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkova v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov

sauznieslo na vydaní tohto

všeobecnezáväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

01.02.2016
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmiena doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovenízákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov

sauznieslo na vydaní tohto

všeobecnezáväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

05.02.2015

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

01.02.2016

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky na rok 2015:

01.02.2016

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

01.02.2016
Obec Nová Bystrica     v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a 7,  § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

01.02.2016
Obec Nová Bystrica, Obecnézastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkova v súlade s § 36 a súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálneodpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov

sauznieslo na vydaní tohto

všeobecnezáväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

01.02.2016
Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmiena doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovenízákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmiena doplnkov

sauznieslo na vydaní tohto

všeobecnezáväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.

05.02.2015

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica.