OBEC Nová Bystrica vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Nová Bystrica 3/2016

pdfVZN_o_nakladan_s_komunlnymi_odpadmi_2016.pdf292.45 KB

01.02.2016

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky na rok 2015:

01.02.2016

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

OBEC Nová Bystrica vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE Nová Bystrica 3/2016

pdfVZN_o_nakladan_s_komunlnymi_odpadmi_2016.pdf292.45 KB

01.02.2016

Obec Nová Bystrica vyrubuje okrem poplatkov uvedených v zákone č. 582/2004 Z.z.

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj tieto poplatky na rok 2015:

01.02.2016

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov