20.02.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 6/2012
o miestnej dani za psa

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica

 

 

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Nová Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane") týmto VZN zavádza miestnu daň za psa.

 

 

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

 

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 4,00 Eur.

 

 

§ 5
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:

 

a) ak daňovníkom je nevidomá osoba
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)

2. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
3. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.

 

§6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 6/2011.

 

 

§ 8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v ............. sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

 Ing. Jozef Balačin
starosta obce

20.02.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Bystrica č. 6/2012
o miestnej dani za psa

 

Obec Nová Bystrica, Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

 

sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica

 

 

§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

§ 2
Základné ustanovenie
Obec Nová Bystrica ako správca dane (ďalej len „správca dane") týmto VZN zavádza miestnu daň za psa.

 

 

§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

 

 

§ 4
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok 4,00 Eur.

 

 

§ 5
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:

 

a) ak daňovníkom je nevidomá osoba
b) ak daňovníkom je držiteľ preukazu ŤP (ťažko postihnutý), preukazu ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) a preukazu ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodom)

2. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
3. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.

 

§6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Bystrica č. 6/2011.

 

 

§ 8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v ............. sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa ............ uznesením č.............. a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.
Návrh VZN bol zverejnený 15 dní pred zasadaním OZ na úradnej tabuli.

 Ing. Jozef Balačin
starosta obce