06.01.2019

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Obec Nová bystrica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňa: 06.01.2019 o 13.00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu

03.01.2019

Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

18.12.2018

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2018.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2018 4 minimálne,1 úplný rozbor a dva kontrolné rozbory.


Výsledky rozborov pitnej vody:

pdfbytový_dom_č.693.pdf377.66 KB

pdfMaxbemi_min_rozbor.pdf382.97 KB

pdfobecný_úrad.pdf377.83 KB

pdfopakovaný_rozbor_-_obecný_úrad.pdf330.86 KB

pdfopakovaný_rozbor_-_Pizzeria_Verona_-_ukazovateľ_
živé_organizmy.pdf
336.16 KB

pdfPizzeria_Verona_-_úplný_rozbor.pdf514.23 KB

pdfPoniščjak_Štefan_-_min._rozbor.pdf383.05 KB

11.12.2018

Starosta obce Nová Bystrica podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy Základná škola s materskou školou Nová Bystrica – Vychylovka, Nová Bystrica - Vychylovka 687, 023 05 Nová Bystrica.

22.11.2018

Návrh rozpočtu na obdobie, 2019, 2020, 2021.  IČO:00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica

06.01.2019

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Obec Nová bystrica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňa: 06.01.2019 o 13.00 hod. na území obce mimoriadnu situáciu

03.01.2019

Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

18.12.2018

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2018.

Prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe Nariadenia vlády č. 354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, vykonal v roku 2018 4 minimálne,1 úplný rozbor a dva kontrolné rozbory.


Výsledky rozborov pitnej vody:

pdfbytový_dom_č.693.pdf377.66 KB

pdfMaxbemi_min_rozbor.pdf382.97 KB

pdfobecný_úrad.pdf377.83 KB

pdfopakovaný_rozbor_-_obecný_úrad.pdf330.86 KB

pdfopakovaný_rozbor_-_Pizzeria_Verona_-_ukazovateľ_
živé_organizmy.pdf
336.16 KB

pdfPizzeria_Verona_-_úplný_rozbor.pdf514.23 KB

pdfPoniščjak_Štefan_-_min._rozbor.pdf383.05 KB

11.12.2018

Starosta obce Nová Bystrica podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy Základná škola s materskou školou Nová Bystrica – Vychylovka, Nová Bystrica - Vychylovka 687, 023 05 Nová Bystrica.

22.11.2018

Návrh rozpočtu na obdobie, 2019, 2020, 2021.  IČO:00314145

Obec Nová Bystrica Obecný úrad 657 023 05 Nová Bystrica