28.01.2019

Podľa § 1 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vzniká poplatková povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. O poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec v prenesenom výkone štátnej správy.

25.01.2019

Obec Nová Bystrica oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

24.01.2019

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Predložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

 1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa pre účely trvalého záberu pozemkov
 2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328
 3. katastrálne územie: Nová Bystrica
 4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 10901/42, 10901/41, 10759/16, 1916/12.

pdfInformácia_o_začatí_vyvlastňovacieho_konania_Okresný_úrad_Žilina_1.PDF645.90 KB

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v spojení s ust. §24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Predložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

 1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva – trvalý záber k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „predložka cestyII/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná“
 2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská republika - Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328
 3. katastrálne územie: Nová Bystrica
 4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 10765/33 na LV 3593, č. 10901/22 na LV 3569, 1916/10 na LV 3609, 1957/6 na LV 3610, 10765/34 na LV 3619, 10765/25 na LV 3606, 10765/20 na LV 3604, 10765/17 na LV 3600, 10765/10 na LV 3597, 10759/18 na LV 3599, 10759/14 na LV 3584, 10759/13 na LV 3598, 10759/11 na LV 3608, 10757/8 na LV 3607, 1916/9 na LV 3602, 10906/7 na LV 3574, 10901/42 na LV 4391, 10759/16 na LV 5274, 1916/12 na LV 5264.

pdfOznámenie_o_začatí_vyvlastňovania_konania_Okresný_úrad_Žilina_2.PDF763.92 KB

14.01.2019

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Obec Nová bystrica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňa: 14.01.2019 o 09.30 hod. na území obce mimoriadnu situáciu

11.01.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h

28.01.2019

Podľa § 1 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vzniká poplatková povinnosť právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia. O poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec v prenesenom výkone štátnej správy.

25.01.2019

Obec Nová Bystrica oznamuje, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

24.01.2019

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Predložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

 1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva v prospech vyvlastniteľa pre účely trvalého záberu pozemkov
 2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328
 3. katastrálne územie: Nová Bystrica
 4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 10901/42, 10901/41, 10759/16, 1916/12.

pdfInformácia_o_začatí_vyvlastňovacieho_konania_Okresný_úrad_Žilina_1.PDF645.90 KB

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“) v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v spojení s ust. §24e zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu „Predložka cesty II/520 Nová Bystriac - Oravská Lesná“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovaní orgán uvádza nasledovne informácie:

 1. účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva – trvalý záber k predmetu vyvlastnenia v prospech vyvlastniteľa pre účely realizácie verejnoprospešnej stavby „predložka cestyII/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná“
 2. údaje o vyvlastniteľovi: Slovenská republika - Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00003328
 3. katastrálne územie: Nová Bystrica
 4. parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KNC: 10765/33 na LV 3593, č. 10901/22 na LV 3569, 1916/10 na LV 3609, 1957/6 na LV 3610, 10765/34 na LV 3619, 10765/25 na LV 3606, 10765/20 na LV 3604, 10765/17 na LV 3600, 10765/10 na LV 3597, 10759/18 na LV 3599, 10759/14 na LV 3584, 10759/13 na LV 3598, 10759/11 na LV 3608, 10757/8 na LV 3607, 1916/9 na LV 3602, 10906/7 na LV 3574, 10901/42 na LV 4391, 10759/16 na LV 5274, 1916/12 na LV 5264.

pdfOznámenie_o_začatí_vyvlastňovania_konania_Okresný_úrad_Žilina_2.PDF763.92 KB

14.01.2019

V súvislosti s ohrozením (pôsobením následkov mimoriadnej udalosti) snehovou kalamitou vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku.
Obec Nová bystrica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhlasuje dňa: 14.01.2019 o 09.30 hod. na území obce mimoriadnu situáciu

11.01.2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h