21.01.2020

Ako po iné roky aj tento rok sa konala v obci Nová Bystrica slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť sa konala 19. decembra 2019. Otvoril ju  starosta obce Ing. Jozef Balačin, príhovorom, v ktorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám.

O kultúrny program sa postarali deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na flautách a heligónkach.

08.01.2020

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2019.

16.12.2019
Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

05.12.2019
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využívajú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

19.11.2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám "Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

  1. Kontrola poskytnutia dotácie a predloženého vyúčtovania dotácie – kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov u nasledovných subjektov:

05.11.2019

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

21.01.2020

Ako po iné roky aj tento rok sa konala v obci Nová Bystrica slávnosť „Uvítania detí do života.“ Slávnosť sa konala 19. decembra 2019. Otvoril ju  starosta obce Ing. Jozef Balačin, príhovorom, v ktorom sa prihovoril predovšetkým rodičom a ich detičkám.

O kultúrny program sa postarali deti ZŠ s MŠ Nová Bystrica, ktoré slávnosť spríjemnili spevom, recitovaním, hraním na flautách a heligónkach.

08.01.2020

Obec Nová Bystrica ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, podľa § 13 ods. 3 zverejňuje výsledky monitorovania kvality pitnej vody vo verejnom vodovode za rok 2019.

16.12.2019
Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

05.12.2019
Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2020. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využívajú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

19.11.2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám "Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

  1. Kontrola poskytnutia dotácie a predloženého vyúčtovania dotácie – kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov u nasledovných subjektov:

05.11.2019

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.