30.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany prírody Vám týmto oznamujeme, že dňa 02. marca 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV), s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 13879/16 v katastrálnom území (k. ú.) Oščadnica, parcely č. 8098- časť, 8106- časť v k. ú. Lutiše a parcelu č. 91/9 v k. ú. Harvelka.

30.01.2023
Vážení občania, Obec Nová Bystrica pripravuje nový Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS) na programovacie obdobie 2023 - 2027 a chceli by sme Vás poprosiť o súčinnosť pri jeho vytváraní a to formou vyplnenia dotazníka. Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. KPSS pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu sociálnej infraštruktúry, vzdelávania, športu, kultúry, atď.. Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Komunitný plán - dotáznik

Termín vyplnenia dotazníka: do 12. februára 2023.

25.01.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka – Pišojovia, Oravcovia, Miškovia, Klučkovia, Rycierky, Kubatkovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 10.02.2023   -    od: 07:30   do: 16:30  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. 

25.01.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Andrisovia, Cádrikovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 07.02.2023   -    od: 07:45   do: 16:30  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..  

24.01.2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2157
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 938

Účasť voličov na referende : 43,48 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 938
Počet platných hlasovacích lístkov: 933
Počet voličov, ktorí na otázku odpovedali ÁNO: 925
Počet voličov, ktorí  na otázku odpovedali NIE: 8

19.12.2022

            Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

30.01.2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany prírody Vám týmto oznamujeme, že dňa 02. marca 2023 sa, v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, uskutočnia prerokovania návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV), s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou. Ide o parcely registra „C“ katastra nehnuteľností č. 13879/16 v katastrálnom území (k. ú.) Oščadnica, parcely č. 8098- časť, 8106- časť v k. ú. Lutiše a parcelu č. 91/9 v k. ú. Harvelka.

30.01.2023
Vážení občania, Obec Nová Bystrica pripravuje nový Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS) na programovacie obdobie 2023 - 2027 a chceli by sme Vás poprosiť o súčinnosť pri jeho vytváraní a to formou vyplnenia dotazníka. Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. KPSS pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu sociálnej infraštruktúry, vzdelávania, športu, kultúry, atď.. Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

Komunitný plán - dotáznik

Termín vyplnenia dotazníka: do 12. februára 2023.

25.01.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Vychylovka – Pišojovia, Oravcovia, Miškovia, Klučkovia, Rycierky, Kubatkovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 10.02.2023   -    od: 07:30   do: 16:30  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.. 

25.01.2023

Vážení občania, Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že v častiach obce Nová Bystrica Andrisovia, Cádrikovia bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 07.02.2023   -    od: 07:45   do: 16:30  z dôvodu plánovaných prác  na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s..  

24.01.2023

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2157
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 938

Účasť voličov na referende : 43,48 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 938
Počet platných hlasovacích lístkov: 933
Počet voličov, ktorí na otázku odpovedali ÁNO: 925
Počet voličov, ktorí  na otázku odpovedali NIE: 8

19.12.2022

            Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.