8.júna 2011
Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraná aj naša obec.
Nakoľko obec získala z tohto Prvého realizačného projektu finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR a od 1. júna sme zamestnali 10 dlhodobo nezamestnaných ľudí na realizáciu revitalizačných a preventívnych opatrení, chceme informovať občanov o zámere tohto projektu.

8.júna 2011
Obec Nová Bystrica informuje občanov, že dňa 1. júna 2011 obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici uznesením č. 4/2011/B/6 jednohlasne schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica o čistote obce a verejnom poriadku. Nariadenie bude účinné dňom 18. júna 2011. V zmysle schváleného nariadenia vyzývame občanov, aby si svoje nepovolené skládky na verejných priestranstvách a popri cestách odstránili (ide predovšetkým o uložené tuhé paliva, stavebný materiál, odstavené dopravné prostriedky a pod.).

8.júna 2011
Hneď po nástupe do funkcie som bol kontaktovaný skupinou obyvateľov, ktorí mali záujem zaviesť vysokorýchlostné internetové pripojenie aj do ďalších častí obce. Oslovil som teda potenciálnych dodávateľov. „Veľké firmy“, vzhľadom k pomerne vysokej technickej náročnosti, veľkým finančným nákladom a predpokladaným príjmom, neprejavili o tento typ zákazky záujem. Následne som na ich odporúčanie kontaktoval regionálneho subdodávateľa, ktorý zabezpečuje internetové pripojenie prostredníctvom vysielačov aj v iných obciach na Kysuciach.

8.júna 2011
Na základe schváleného projektu s názvom „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica“ v rámci operačného programu Regenerácia sídel bol obci Nová Bystrica schválený nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Vzhľadom k výške tohto príspevku musel byť dodávateľ vybraný v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je nutné podotknúť, že proces výberu uchádzača touto cestou je zložitý a z formálno – právneho hľadiska pomerne náročný, limitovaný zákonnými lehotami.

VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTOV OBCE
A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V NOVEJ BYSTRICI
konané dňa 27. novembra 2010

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v Novej Bystrici podľa poradia na hlasovacom lístku: ( CELKOVO SPOLU )

v NOVEJ BYSTRICI
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Novej Bystrici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

8.júna 2011
Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraná aj naša obec.
Nakoľko obec získala z tohto Prvého realizačného projektu finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR a od 1. júna sme zamestnali 10 dlhodobo nezamestnaných ľudí na realizáciu revitalizačných a preventívnych opatrení, chceme informovať občanov o zámere tohto projektu.

8.júna 2011
Obec Nová Bystrica informuje občanov, že dňa 1. júna 2011 obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici uznesením č. 4/2011/B/6 jednohlasne schválilo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Bystrica o čistote obce a verejnom poriadku. Nariadenie bude účinné dňom 18. júna 2011. V zmysle schváleného nariadenia vyzývame občanov, aby si svoje nepovolené skládky na verejných priestranstvách a popri cestách odstránili (ide predovšetkým o uložené tuhé paliva, stavebný materiál, odstavené dopravné prostriedky a pod.).

8.júna 2011
Hneď po nástupe do funkcie som bol kontaktovaný skupinou obyvateľov, ktorí mali záujem zaviesť vysokorýchlostné internetové pripojenie aj do ďalších častí obce. Oslovil som teda potenciálnych dodávateľov. „Veľké firmy“, vzhľadom k pomerne vysokej technickej náročnosti, veľkým finančným nákladom a predpokladaným príjmom, neprejavili o tento typ zákazky záujem. Následne som na ich odporúčanie kontaktoval regionálneho subdodávateľa, ktorý zabezpečuje internetové pripojenie prostredníctvom vysielačov aj v iných obciach na Kysuciach.

8.júna 2011
Na základe schváleného projektu s názvom „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica“ v rámci operačného programu Regenerácia sídel bol obci Nová Bystrica schválený nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Vzhľadom k výške tohto príspevku musel byť dodávateľ vybraný v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je nutné podotknúť, že proces výberu uchádzača touto cestou je zložitý a z formálno – právneho hľadiska pomerne náročný, limitovaný zákonnými lehotami.

VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTOV OBCE
A POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V NOVEJ BYSTRICI
konané dňa 27. novembra 2010

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce v Novej Bystrici podľa poradia na hlasovacom lístku: ( CELKOVO SPOLU )

v NOVEJ BYSTRICI
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Novej Bystrici podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: