25.01.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania.

Veľké ďakujem patrí všetkým  dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatnýmktorí sa podieľali na skríningovom testovaní.

Počas tohto víkendu  bolo otestovaných 1043 občanov

a počet pozitívnych bol 3.

21.01.2021

Vážení občania,Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že vo viacerých častiach našej obce a to konkrétne od časti obce Korčekovia smerom na horný koniec obce, teda v celej Vychylovke bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 22.01.2021 - t.j. piatok od: 08:30 z dôvodu odstraňovania poruchy na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. . Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je o 15:30 hod., ale dĺžka opravy závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

21.01.2021

Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

11.01.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  

08.12.2020

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2021. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

25.01.2021

Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania.

Veľké ďakujem patrí všetkým  dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatnýmktorí sa podieľali na skríningovom testovaní.

Počas tohto víkendu  bolo otestovaných 1043 občanov

a počet pozitívnych bol 3.

21.01.2021

Vážení občania,Stredoslovenská distribučná, a.s., nám oznámila, že vo viacerých častiach našej obce a to konkrétne od časti obce Korčekovia smerom na horný koniec obce, teda v celej Vychylovke bude prerušená distribúcia elektriny dňa: 22.01.2021 - t.j. piatok od: 08:30 z dôvodu odstraňovania poruchy na zriadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. . Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je o 15:30 hod., ale dĺžka opravy závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

21.01.2021

Za údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a chodníkov sú zodpovední:

11.01.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.  

08.12.2020

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2021. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.