14.04.2021

Testovanie v obci Nová Bystrica sa uskutoční v priebehu dvoch dní a to počas tohto víkendu (sobota, nedeľa) 17. 4. - 18. 4. 2021.

Bude zriadené jedno odberové miesto, ktoré sa bude nachádzať v priestoroch Kultúrneho domu.

Test bude možné absolvovať na odberovom mieste v čase:

od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli na testovanie občiansky preukaz a nosili respirátor a rukavice.

Ďakujeme Vám za pochopenie!

12.04.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

 pdfInformácia_pre_verejnosť.pdf200.48 KB

pdfOznámenie_o_strategickom_dokumente_Územný_plán_regiónu_Žilinskehého_kraja.pdf936.74 KB

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

12.04.2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR informuje o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov (ďalej len „informačná kancelária“). Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch / klientskych centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácii obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostriedkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

08.04.2021

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

12.04.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 10 - 11. apríla 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 781, z tohto počtu boli 2 cudzinci. Pozitívnych bolo 5 občanov z obce Nová Bystrica.

06.04.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 03 - 04. apríla 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 759, z tohto počtu boli 3 cudzinci. Počet pozitívnych bol 3 (všetci občania SR) a z tohto počtu boli 2 občania z obce Nová Bystrica.

14.04.2021

Testovanie v obci Nová Bystrica sa uskutoční v priebehu dvoch dní a to počas tohto víkendu (sobota, nedeľa) 17. 4. - 18. 4. 2021.

Bude zriadené jedno odberové miesto, ktoré sa bude nachádzať v priestoroch Kultúrneho domu.

Test bude možné absolvovať na odberovom mieste v čase:

od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod.

Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli na testovanie občiansky preukaz a nosili respirátor a rukavice.

Ďakujeme Vám za pochopenie!

12.04.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

 pdfInformácia_pre_verejnosť.pdf200.48 KB

pdfOznámenie_o_strategickom_dokumente_Územný_plán_regiónu_Žilinskehého_kraja.pdf936.74 KB

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

12.04.2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR informuje o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov (ďalej len „informačná kancelária“). Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch / klientskych centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácii obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostriedkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

08.04.2021

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona číslo 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní“), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní, informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

12.04.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 10 - 11. apríla 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 781, z tohto počtu boli 2 cudzinci. Pozitívnych bolo 5 občanov z obce Nová Bystrica.

06.04.2021

Výsledky víkendového testovania v obci Nová Bystrica Obec Nová Bystrica, týmto ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní zabezpečovania testovania v dňoch 03 - 04. apríla 2021. Veľké ďakujem patrí všetkým dobrovoľníkom z našej obce, všetkým zdravotníkom, ako aj ostatným, ktorí sa podieľali na testovaní. Počas tohto víkendu bolo otestovaných 759, z tohto počtu boli 3 cudzinci. Počet pozitívnych bol 3 (všetci občania SR) a z tohto počtu boli 2 občania z obce Nová Bystrica.