11.09.2021

Vážení občania,

na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o zámere zaradiť viaceré väčšie lokality našej obce do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000) s názvom SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky Vás ako vlastníkov, spoluvlastníkov, užívateľov, správcov, nájomcov pozemkom vyzývame, aby ste zaujali svoje stanovisko k tomuto zámeru.

Podľa navrhovanej úpravy je zrejmé, že zaradením príslušných lokalít v našej obci do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000) budú zároveň tieto pozemky zaradené aj do II., III. alebo IV. stupňa ochrany a tým dôjde k obmedzeniu Vášho vlastníckeho práva k pozemkom.

17.09.2021

Obec Nová Bystrica informuje záujemcov o očkovanie o možnosti sa dať zaočkovať bez predchádzajúcej registrácie.

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

Zároveň dávame do pozornosti stránku korona.gov.sk, kde si majitelia prevádzok môžu stiahnuť pripravené grafity na  označenie svojich priestorov:

https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/ 

07.09.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

09.08.2021

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento rok je potrebné informáciu zaslať už do 31. augusta 2021.

Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj skorší termín, do ktorého treba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny oznámiť – a to do 31. augusta 2021.

Postup pri oznámení výšky dôchodku je rovnaký ako minulý rok. Dôchodcovia tak urobia prostredníctvom e-formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

09.08.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č.2“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

11.09.2021

Vážení občania,

na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR o zámere zaradiť viaceré väčšie lokality našej obce do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000) s názvom SKUEV4025 Beskydské a Javornícke lúky Vás ako vlastníkov, spoluvlastníkov, užívateľov, správcov, nájomcov pozemkom vyzývame, aby ste zaujali svoje stanovisko k tomuto zámeru.

Podľa navrhovanej úpravy je zrejmé, že zaradením príslušných lokalít v našej obci do národného zoznamu území európskeho významu (NATURA 2000) budú zároveň tieto pozemky zaradené aj do II., III. alebo IV. stupňa ochrany a tým dôjde k obmedzeniu Vášho vlastníckeho práva k pozemkom.

17.09.2021

Obec Nová Bystrica informuje záujemcov o očkovanie o možnosti sa dať zaočkovať bez predchádzajúcej registrácie.

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR:

https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

Zároveň dávame do pozornosti stránku korona.gov.sk, kde si majitelia prevádzok môžu stiahnuť pripravené grafity na  označenie svojich priestorov:

https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/ 

07.09.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Viac informácii nájdete v nasledovných dokumentoch:

09.08.2021

Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, majú aj v roku 2021 povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni aktuálnu výšku tohto dôchodku. Tento rok je potrebné informáciu zaslať už do 31. augusta 2021.

Oznámenie o výške dôchodku zo zahraničia Sociálna poisťovňa potrebuje pre určenie sumy 13. dôchodku. V tomto roku ho poisťovňa vyplatí už v novembri, čo je o mesiac skôr ako minulý rok. Zákon stanovil aj skorší termín, do ktorého treba aktuálnu výšku dôchodku z cudziny oznámiť – a to do 31. augusta 2021.

Postup pri oznámení výšky dôchodku je rovnaký ako minulý rok. Dôchodcovia tak urobia prostredníctvom e-formulára, ktorý je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

09.08.2021

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č.2“. Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.