Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.02.2013
altDňa 29. januára 2013 sa v ZŠ s MŠ v Novej Bystrici konal zápis do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili:

Mgr. Renáta Hoferová a Mgr. Katatína Piteková, pedagógovia za 1. stupeň základnej školy, Mgr. Eva Minárová, triedna učiteľka prípravného ročníka detí v materskej škole,

Mgr. Ľubomíra Slučiaková, špeciálny pedagóg  základnej školy a

Mgr. Eva Joneková za Metodické  združenie pre 1. stupeň základnej školy.

 


 

Každý rodič vie, že dieťa, ktoré sa pripravuje na nástup do 1. ročníka základnej školy má:

poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie
orientovať sa v okolí domu a v okolí školy (poznať cestu do školy a zo školy, domov),

poznať základné pravidlá cestnej premávky (dopravné značky, signály pre chodcov),

poznať známe profesie a činnosti dospelých a stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci, poznať a pomenovať bežné domáce práce,

vedieť pomenovať bežné predmety, ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál),

poznať základné a rozlišovať doplnkové farby,

poznávanie prírody živej i neživej: pomenovať kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá, poznať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, postupne aj dni,v týždni, poznať základné prírodné zákonitosti, vlastnosti piesku, kameňa, hliny, vody,

správanie: vedieť sa správať v prírode, šetrne zaobchádzať s predmetmi,

človek: poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie.


Okrem toho má mať osvojené:

základné hygienické návyky - použitie WC, umývanie rúk, zubov, používanie vreckovky...

samostatnosť - obliekať a jesť samostatne, schopnosť udržiavať poriadok na svojom mieste...

komunikácia - hovoriť zrozumiteľne, jasne, používať jednoduché slová, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny...

sociálne návyky - zdvorilé a slušné správanie (vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť), žiť v kolektíve,

zručnosť - kresliť (správne držanie ceruzky).

Pri zápise sa kládol dôraz na telesnú a psychickú vyspelosť dieťaťa a tiež jeho motorické schopnosti. Deti kreslili postavu, určovali farby, jednoduché tvary a čísla do 6. Za odmenu dostali darčeky, ktoré pre nich pripravili budúci spolužiaci – žiaci prvých a druhých ročníkov. Do 1. ročníka zapísali rodičia 22 detí, z toho 11 dievčat a 11 chlapcov. Nikto z rodičov nepožiadal o odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa.

Dúfame, že sa detičkám bude v škole dariť a že ju úspešne zvládnu.
Držíme im palce!

 

Text: Mgr. Eva Joneková,

Foto: Ing. Miroslav Pavelek
zskmojekysucekysucke muzeum