Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageZačiatok školského roka 2008

Prázdniny sa skončili a brány školy sa opäť otvorili 2. septembra. Býva už dobrým zvykom, že začiatok školského roka sa nesie v slávnostnej atmosfére. Žiaci, rodičia aj učitelia sa  po svätej omši zhromaždili na školskom dvore, kde ich privítal riaditeľ školy Mgr. Lalinský M.

Predstavil všetkým učiteľský kolektív, oboznámil prítomných s nastávajúcou rekonštrukciou školy a zaželal žiakom veľa dobrých známok, dobrých kamarátov a veľa nových vedomostí. Prítomným sa prihovoril aj starosta obce p. Kotvas M. Po slávnostnom otvorení sa žiaci v doprovode  svojich triednych učiteľov presunuli do tried, kde dostali pokyny pre nasledujúce dni.


Počet žiakov v MŠ – 48
Počet žiakov na ročníkoch 1-4   - 78
Počet žiakov na ročníkoch 5-9   - 153

Pri Základnej škole s MŠ v Novej Bystrici je zriadený Školský klub detí s počtom žiakov 46 a Školské stredisko záujmovej činnosti s počtom žiakov 449.
 
Školské stredisko záujmovej činnosti ponúka tieto krúžky:

Hasičský krúžok, stolnotenisový krúžok, redakčno-vydavateľský krúžok, jazykové hry, zdravotnícky krúžok, počítačový krúžok I.,II., III., strelecký krúžok, internetový krúžok, tanečný krúžok – ŠKD, prírodovedný krúžok, zobcová flauta, šikovné ruky, nebojme sa pravopisu, klavír pre začiatočníkov, nemecký jazyk, matematika hrou, matematika pre 9. ročník, heligónka, ľudové tance, angličtina hrou, pestovateľský krúžok,  výtvarný krúžok, ručné práce, mladý poľovník, čitateľský krúžok, basketbal.

Spolu ponúkame  35 záujmových útvarov, do ktorých sa žiaci prihlásili podľa svojich záujmov a záľub.   

25. 9. 2008 – okresného kola vo futbalovom žonglovaní v trojboji sa za našu školu zúčastnili dvaja žiaci - Rajnoha Matej a Prišč Tomáš. V silnej konkurencii  32 účastníkov sa Rajnoha Matej umiestnil na treťom mieste a „vyžongloval“ si medailu a diplom. Prišč Tomáš sa umiestnil na dvanástom mieste.  Obidvom zúčastneným chlapcom ZŠ s MŠ v Novej Bystrici ďakuje za dobrú reprezentáciu školy. Žiakov pripravila Mgr. Jančulová E.

Fotografie:

Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

 -ej-


zskmojekysucekysucke muzeum