Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Nový školský rok sa začal

Prázdniny rýchlo ubehli a školský zvonček 2. septembra oznámil, že je čas ísť do školy.

Nový školský rok začal svätou omšou v kostole v Novej Bystrici. Po jej skončení sa žiaci sústredili v Kultúrnom dome vo Vychylovke.
Školský rok 2008/2009 zahájil p. riaditeľ Mgr. Znachor. Privítal prítomný pedagogický zbor, žiakov, rodičov a hostí - p. starostu Kotvasa a p. farára Mgr. Capiaka.
Osobitne sa prihovoril žiakom 1. ročníka a odovzdal im pekné knihy a školské potreby. Školské potreby im venovalo ZRŠ. Tiež privítal nové panie učiteľky Mgr. Máriu Pišojovú a Mgr. Paulínu Plškovú, ktoré budú vyučovať na tunajšej škole.
P. starosta v krátkom príhovore poprial žiakom i p. učiteľom veľa pevných síl a optimizmu pri práci.
Po slávnostnom príhovore p. riaditeľ Mgr. Znachor oboznámil prítomných s organizáciou školy.


Organizácia školy v školskom roku 2008/2009:

1. ročník              – Mgr. Mária Pišojová
2., 4. ročník        – Mgr. Adriana Faktorová
3. ročník              – Mgr. Ľubomíra Škorvagová
5. ročník              – Mgr. Katarína Kuricová
6. ročník              – Mgr. Alena Kulasová
7. ročník              – Mgr. Katarína Kuricová
8. ročník              – p. Rastislav Šutiak
9. ročník              – Mgr. Anna Borisová

Vedúca ŠK a vyučujúca SJ  – Mgr. Paulína Plšková
Zást. riad. školy                  – Mgr. Janka Kristeková
Vých. poradca                     – Mgr. Ľubomíra Škorvagová
Katechétka                          – Mgr. Dobroslava Dolinajcová
Zást. riad. pre MŠ               – p. Magdaléna Hančinská
Učiteľka pre MŠ                   – p. Kristína Králiková
Administr. pracovníčka        – sl. Martina Patylová


V tomto školskom roku budú mať žiaci možnosť pracovať v týchto krúžkoch:

Stolnotenisový   – Mgr. Znachor
Matematický       – Mgr. Kuricová
Anglický              – Mgr. Škorvagová
Čitateľský           – Mgr. Kristeková
Ručné práce       – Mgr. Borisová
Výtvarný            – Mgr. Pišojová
Basketbalový      – Mgr. Plšková
Mladý poľovník   – p. Kultán
Požiarnický         – Mgr. Lalinský
Počítačový         – p. Šutiak
Tanečný             – Mgr. Kulasová

Mgr. Anna Borisová


zskmojekysucekysucke muzeum