Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

16.05.2013
Starosta obce Nová Bystrica
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica - Vychylovka
Nová Bystrica 687, 023 05 Nová Bystrica

 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

 

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
• vykonanie I. atestácie (absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 31.10.2009)
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 07. júna 2013 na adresu:
Obec Nová Bystrica, Obecný úrad č. 657, Nová Bystrica 023 05

(rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke).
Obálku označte heslom:


„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka".
„Neotvárať"

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy.


Ďalšie informácie:

Názov zriaďovateľa: Obec Nová Bystrica
Adresa: Obecný úrad č. 657
023 05 Nová Bystrica
Zastúpený: Ing. Jozef Balačin, starosta obce
tel.č.: 041/4397221
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


V Novej Bystrici, 16. Mája 2013 

Ing. Jozef Balačin
starosta obce, v.r.

zskmojekysucekysucke muzeum