Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

8.júna 2011
Dňa 18. marca 2011 prebehol výber obcí prihlásených do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. Spomedzi 833 prihlásených miest a obcí z celého Slovenska bola vybraná aj naša obec.
Nakoľko obec získala z tohto Prvého realizačného projektu finančné prostriedky vo výške 120 000 EUR a od 1. júna sme zamestnali 10 dlhodobo nezamestnaných ľudí na realizáciu revitalizačných a preventívnych opatrení, chceme informovať občanov o zámere tohto projektu.

Cieľom realizácie projektov prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny v katastrálnych územiach obcí SR je znížiť povodňové riziká a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu lokálnych záplav. S týmto cieľom sa budú realizovať v katastrálnych územiach obcí vodozádržné opatrenia, prioritne v lesnej a poľnohospodárskej krajine. Medzi základné opatrenia patria: prahy, schody, prehrádzky a hate na tokoch riek a potokov - zádržné hate a stupne na na zachytávanie kameňa v strmých jarkoch - odvodnenia zvážnic, nespevnených ciest - oprava a čistenie kanálov pri spevnených cestách - budovanie zasakovacích pásov a zádržných jazierok pri cestách.

Maximálna výška podpory pre jednu obec je stanovená na sumu 120 000,- Eur (suma je stanovená vrátane DPH). Za tieto finančné prostriedky je v zmysle Prvého realizačného projektu nevyhnutné vybudovať minimálne 30 000 m3 vodozádržných opatrení. V rámci projektu sa na základe využitia aktívneho opatrenia trhu práce (podľa § 50 j zákona č. 5/2004 Z. z.) uzatvorila zmluva s Úradom práce v Čadci a vytvorilo sa 10 sezónnych pracovných príležitostí (na 6 mesiacov).
Naša obec bude tento program realizovať dodávateľsky. K tomuto zámeru bolo vyhlásené aj verejné obstarávanie. Víťazom tohto verejného obstarávania sa stala firma EKOSTAV Oščadnica s.r.o., ktorá bude teda realizovať
protipovodňové opatrenia v našej obci.

Ing. Jozef Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum