Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

8.júna 2011
Na základe schváleného projektu s názvom „Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica“ v rámci operačného programu Regenerácia sídel bol obci Nová Bystrica schválený nenávratný finančný príspevok z prostriedkov Európskej únie. Vzhľadom k výške tohto príspevku musel byť dodávateľ vybraný v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je nutné podotknúť, že proces výberu uchádzača touto cestou je zložitý a z formálno – právneho hľadiska pomerne náročný, limitovaný zákonnými lehotami.

Po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní, ktoré bolo zrušené Úradom pre verejné obstarávanie, bolo následne vyhlásené v poradí druhé – „nové“ verejné obstarávanie. Po jeho ukončení bola dňa 31.  marca 2011 kontrolnému orgánu  predložená príslušná dokumentácia na schválenie. Po preštudovaní potrebných materiálov kontrolný orgán verejné obstarávanie schválil, aj keď s určitými korektúrami.

Následne dňa 31. mája 2011 vyzval starostu k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom. Tento proces nebolo možné, vzhľadom k obmedzeným personálnym kapacitám kontrolného orgánu, nijakým spôsobom zo strany obce urýchliť. Naopak obec sa v tomto období intenzívne pripravovala na rokovania s vybratým uchádzačom, ktoré prebiehajú práve v tomto čase. Najzávažnejším problémom, ktorý v rámci procesu „nového“ verejného obstarávania nastal, bol ten, že celková konečná hodnota zákazky 794 911,87 EUR s DPH je vyššia ako schválená výška nenávratného finančného príspevku na stavebné práce (689 841,59 EUR). Obec musí preto postupovať podľa príslušných predpisov a dohodnúť sa s príslušnými inštitúciami na ďalšom postupe. Aj napriek tomu by vo veľmi krátkom čase malo dôjsť k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom a samotná realizácia stavby by mala začať.

Matej Šimášek

zskmojekysucekysucke muzeum