Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

OBEC NOVÁ BYSTRICA
Obecný úrad č. 657, 023 05 Nová Bystrica


Výzva na predloženie ponuky

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z. z.

realizovanej postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OBEC NOVÁ BYSTRICA
Vyzýva uchádzačov na predloženie ponuky (podprahová metóda) na predmet zákazky:

„Hasičská stanica Nová Bystrica, prístavba, prestavba“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Nová Bystrica
IČO: 00314145
DIČ: 2020553150
§6 ods.1 písm. b)
Kontaktná osoba : Ing. Vladimír Kasaj, prednosta úradu
Sídlo : Obecný úrad č. 657, Nová Bystrica
PSČ: 023 05
Telefón : 0905296522
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Zmluva : zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

3. Názov predmetu zákazky – práce - verejného obstarávateľa
„Hasičská stanica Nová Bystrica, prístavba, prestavba“

4. Opis predmetu zákazky:
Stavba rieši objekt SO 01 – A1 rekonštrukciu jestvujúcej požiarnej zbrojnice a SO 02 – A2 prístavbu. Širšia špecifikácia v projektovej dokumentácii.


5. Miesto realizácie predmetu zákazky:
Obec Nová Bystrica, NUTS kód: SK 031.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet obstarávania : 45216121-8

7. Predpokladaná hodnota zákazky : 210.000.-€ bez DPH

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti : NIE

9. Možnosť predloženia variantných riešení : NIE

10. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie služby : zmluva o dielo.
Trvanie zmluvy 18 mesiacov.

11. Požadované zábezpeky a záruky:
Obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú :

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Regionálneho operačného
programu bod 4. Regenerácia sídiel, 4.2 infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb a z vlastných zdrojov obstarávateľa.
Obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.

13. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.
b) Finančné a ekonomické postavenie
Neuplatňuje sa
c) Technická alebo odborná spôsobilosť
neuplatňuje sa

14. Poskytovanie súťažných podkladov:
Spôsob prevzatia súťažných podkladov :
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese :
a/ adresa obstarávateľa uvedená v bode 1 na základe žiadosti potvrdenej štatutárom spoločnosti
Kontaktná osoba :
Meno a priezvisko : Vladimír Kasaj, prednosta úradu
telefón : 041/ 4397195,0905296522
b/ osobné prevzatie / na základe predloženej písomnej žiadosti / na adrese obstarávateľa v miestnosti prednostu obce, prízemie
Súťažné podklady sa budú vydávať :
v pracovných dňoch : od 13. 07. 2009 do 31. 07. 2008
v pracovnom čase : od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Úhrada za súťažné podklady : Nie.

15. Lehota na predkladanie ponúk : 10. 08. 2009 do 08,oo hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť :

Obecný úrad č. 657, 023 05 Nová Bystrica
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, obálku označte :
Neotvárať - ponuka !

16. Otváranie obálok s ponukami : 10. 08. 2009 o 10.00 hod.

Obecný úrad Nová Bystrica č. 657,
zasadacia miestnosť v prízemí budovy.

17. Kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena bez DPH
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré nebudú vylúčené z dôvodu nesplnenia podmienok účasti alebo z dôvodu nesplnenia iných požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré budú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Úspešnou sa stane ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu za predmet zákazky celkom bez DPH.

18.Vysvetľovanie:
Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do troch dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým zainteresovaným záujemcom. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30. 09. 2009

20. Ďalšie informácie obstarávateľa :
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zadržať sumu
10% z ceny diela do odstránenia kolaudačných chýb a nedorobkov diela.

21. Obmedzenie počtu uchádzačov : NIEV Novej Bystrici dňa 10.06.2009

Ing. Vladimír Kasaj
osoba odborne spôsobilá na verejné obstarávanie
F 0010 – 006 - 2001

Milan Kotvas
starosta obce

zskmojekysucekysucke muzeum