Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

erb obcePodľa § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Ing. Jozef Kuric zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica, ktoré sa bude konať dňa 01. 06. 2023 /štvrtok/ o 15.00 hod. v kancelárií starostu Obce Nová Bystrica.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3. Správa o plnení uznesení.
4. Rôzne.
5. Diskusia.
6. Schválenie uznesení.
7. Záver.

zskmojekysucekysucke muzeum