Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.04.2015
altProjekt pod názvom REVITALIZÁCIA NÁMESTIA PRI KOSTOLE NOVÁ BYSTRICA po dvoch rokoch formalít smeruje k jeho zhmotneniu a realizácii.
Po úspešnej realizácii Námestia Sv. Jána Krstiteľa ide o druhé námestie v priebehu štyroch rokov. Podľa vyjadrení starostu obce Ing. Jozefa Balačina: „ Naša dedinka opäť naberie na kráse!" a dodáva: „Som presvedčený, že toto naše spoločné úsilie poskytne nám Novobystričanom viac komfortu, útulnosti a pocitu hrdosti vo vzťahu k nášmu domovu!"Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

1. ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

CENTRÁLNE NÁMESTIE – SPEVNENÉ PLOCHY

Účelom objektu je vytvoriť pred objektom kostola priestor, ktorý bude slúžiť občanom obce ako oddychový, relaxačný a zhromaždovací priestor. Celý priestor je doplnený drobnou architektúrou, mestským mobiliárom a zeleňou. Vytvorený priestor námestia bude vydláždený.

PREJAZDNÝ CHODNÍK
Prejazdný chodník predstavuje pešiu komunikáciu oddeľujúcu centrálnu časť námestia a nábrežnú promenádu so šírkou 7,5m. Chodník bude prejazdný motorovými vozidlami do 3,5t.

DROBNÁ ARCHITEKTÚRA
Altánok, lavičky, odpadkový kôš, stojan na bicykle, informačné tabule, fontána na pitie, herné prvky

2. ÚPRAVA PRVKOV VEREJNEJ ZELENE

Návrh sadových úprav sa týka všetkých určených plôch v riešenom území. Rámcovo možno hovoriť o výsadne vegetácie na centrálnom námestí a v jeho blízkom okolí, o výsadbe alejí pri nábrežnom chodníku a z opačnej strany od kostola a prírodne ladeného parku nadväzujúceho na námestie.

3. VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

NÁBREŽNÝ CHODNÍK
Jedná sa o chodník pre peších pozdĺž toku Bystrice. Chodník je riešený v premenlivej šírke 1,5m a 2,5m. Chodník je riešený ako mlatový, v časti pri altánku je riešený ako drevený. Celková dĺžka chodníka je 510m.

PARKOVÝ CHODNÍK
Jedná sa o chodník pre peších v priestore medzi komunikáciou a centrálnou časťou. Chodník je riešený v premenlivej šírke 1,5m a 2,5m. Chodník je riešený ako mlatový, v časti je riešený ako spevnená plocha z na plocho ukladaných pieskovcových kameňov . Celková dĺžka chodníka je 149m.

REKONŠTRUKCIA JESTVUJÚCEJ PEŠEJ KOMUNIKÁCIE
Jedná sa o jestvujúci chodník pozdĺž komunikácie, chodník je určený pre peších, so šírkou 1,5m. Celková dĺžka chodníka je 499m

4. OBJEKT HYGIENICKÉHO ZARIADENIA

Jedná sa o objekt verejného hygienického vybavenia, ktorý je situovaný v náväznosti na altánok na nábrežnej promenáde. Vonkajší rozmer objektu je 4,5x 7,0m. V objekte sú umiestnené WC pre mužov, ženy a imobilných.

5. VEREJNÉ OSVETLENIE
Osvetlenie námestia, chodníka a súvisiacich vonkajších plôch

6. VÝSTAVBA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
Výstavba autobusovej zastávky pred ZŠ s MŠ Nová Bystrica.

Na ploche budúceho námestia stále prebiehajú rekonštrukčne práce najstaršieho sakrálneho objektu. A to murovanej kaplnky, ktorá dodnes stala v lokalite u Andrisov.
Pre účel obnovy kaplnky bol obcou Nová Bystrica zriadený transparentný účet č. 5029 149 493/0900 (IBAN: SK1109000000005029149493, S.W.I.F.T.: GIBASKBX), na ktorý v prípade Vášho záujmu môžete posielať finančné príspevky, prípadne ich môžete zanechať v hotovosti na Obecnom úrade v Novej Bystrici. Darcovia, ktorí prispejú nad 50,- € budú pri vysvätení kaplnky obdarovaní ďakovnou pamätnou medailou. Pri poskytnutí finančného daru minimálne 100,- € bude každý darca uvedený na pamätnej tabuli osadenej na kaplnke.

Autor: Mgr. Michal Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum