Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

01.12.2014
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica dňa 4. decembra 2014 o 14:00 hod.

  

 

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 4. decembra 2014 (štvrtok) o 14:00 hod. v kancelárii starostu obce Nová Bystrica.


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. VZN o miestnej dani za psa
5. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
6. VZN o dani z nehnuteľností
7. Poplatky na území obce Nová Bystrica
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver


Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

zskmojekysucekysucke muzeum