Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

13.11.2014
Tento poplatok bol určení vo výške 0,33€/osobu. Vyzbierané peniaze za tieto poplatky nešli do obecnej kasy, ale obec platila roční poplatok vo výške 1100€ Slovenskému vodohospodárskemu podniku Nimnica za používanie už spomínaných spodných vôd. Nakoľko v našej obci sa napojila určitá časť rodinných domov na verejný vodovod, tak zo zákona sa tento poplatok ruší a nevyberá sa od občanov.

„Starý vodovod"
Mnohí sa pýtajú, prečo neinvestujeme a neupravujeme starý vodovod, keď máme vodu zadarmo?Nakoľko bol vybudovaný nový vodovod, tak by bolo nerentabilné udržiavať a opravovať starý vodovod, ktorý bol vybudovaný začiatkom „70- tých rokov". Starý vodovod sa nachádza v časti Cádrikovia smerom do Bísahy. Na tejto trase sa nachádza veľa vážnych porúch. Ak by sme chceli odstrániť tieto poruchy, museli by sme vynaložiť príliš veľké finančné náklady a zasahovať do hospodárskych budov a záhrad občanov. Preto obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vyradení vodovodu z prevádzky. Občania, ktorí sú napojení na starý vodovod sa preto musia napojiť na nový vodovod a to z toho dôvodu, že ak by obec vybrala poplatok za vodu, bola by zaviazaná k dodávke vody. Toto je dosť ťažké, pretože sme už spomínali poruchy. Z minulosti vieme, že na tejto trase dochádzalo k častých výpadkom pitnej vody a žiaľ ani v súčasnosti to nie je výnimkou. Chceme prehlásiť, že nikdy nikto nikomu nezastavoval a ani neprivieral ventil len aby donútil občanov na pripojenie k novému vodovodu! Ak by si občania chceli sami spravovať starý vodovod, museli by si založiť občianske združenie, nakoľko starý vodovod je majetkom obce a tá ho nemôže dať jednotlivcovi a ani súkromnej osobe.

„Vodomerné šachty"

Mnohí občania sa pýtajú, či sú potrebné vodomerné šachty? Šachty sa umiestňujú z toho dôvodu, aby sa obmedzil akýkoľvek čierny odber. Nikto nikoho nenúti si dávať plastovú vodomernú šachtu aj keď prístup k nej je ľahší a sú tiež tesnejšie voči presakovaniu spodných vôd. Vieme, že nie vždy sa dá umiestniť vodomerná šachta na pozemok, preto hľadáme vhodné riešenie.

„A prečo to všetko robíme?"
Obec Nová Bystrica doplatila za 8 rokov spoločnosti SEVAK za dodávku pitnej vody vo výške 78636,92€ (2369015,85SK). Doplatky vznikli tak, že obec dopúšťala vodu do starého potrubia a tá sa následne tratila. Preto chceme vyradiť starý vodovod z prevádzky aby sme odstránili straty a poruchy, lebo dodnes je na určitých úsekoch prekrížená stará voda s novou a vzniká dopustenie. Na zamyslenie totiž strojí, či sa tieto zbytočné použité finančné prostriedky, ktoré obec doplatila nemohli použiť radšej na výstavbu nového vodovodu napr. časť Veľký Potok, Strapáčovia Mackovia a hlavne Vychylovka, ktorej hrozí, že ak budú suché roky, bude bez vody. Čo sa týka kvality vody, spoločnosť „SEVAK" pre Novú Bystricu upravuje zvlášť vodu a preto informácie, ktoré sa šíria o kvalite vody sú nepravdivé. Voda v žiadnom prípade nie je prechlórovaná. Každoročné sa berú vzorky vody a z výsledkov je jasné, že voda je vyhodnotená ako „použiteľná". Vzorky vody sa berú 4krát do roka čiastočné a raz úplné. Berú sa na rôznych miestach podľa plánu.

Spotreba a platby za vodu

alt


 

zskmojekysucekysucke muzeum