Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

28.02.2012
altObec Nová Bystrica bola ako jediná obec na Kysuciach zaradená aj do druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011 a to konkrétne do časti programu zameraného na revitalizáciu poškodených častí intravilánov obcí formou poskytnutia finančných prostriedkov na kapitálové výdavky. Tieto kapitálové výdavky boli na tento účel vyčlenené Úradom vlády SR ešte v roku 2011, ale boli presunuté na čerpanie do roku 2012. Kapitálovými výdavkami na účel tohto projektu sa rozumeli výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.

Iba desať miest a obcí zo Slovenska realizovalo projekty vodozádržných opatrení s kapacitou vytvorených vodozádržných prvkov minimálne 25 000 m3, pričom na tento účel ÚV SR poskytol obci Nová Bystrica sumu 100 000 €. V krátkosti to znamená, že do tejto kategórie obcí bola Nová Bystrica začlenená ako jedna z troch obcí z celého Slovenska a v podstate to bolo tretie úspešné čerpanie dotácií v rámci tohto projektu.
Zabezpečenie potrebnej kapacity na miestnej úrovni pre realizáciu tohto projektu bolo zaistené aj prostredníctvom § 50j zákona o službách zamestnanosti. To znamená že počas realizácie tohto projektu (v období máj až december 2012) sa zamestnalo 15 ľudí z našej obce.
Tento projekt sa realizoval na štyroch miestnych tokoch. Konkrétne boli vybraté tieto toky: Soboľov potok, Šadibolov potok, Lachov potok a Veľký potok
Základný cieľom projektu bolo vrátiť vodu do krajiny a obnoviť tým malé cykly v regiónoch, ktoré pozitívne vplývajú na zníženie odtoku vody z krajiny pri extrémnych zrážkach. V rámci tohto projektu sa vybudovali odrážky na cestách, drevené prahy a stupne a taktiež sa vybudovali 4 veľké sypané hrádze (po jednej hrádze na Lachovom a Šadibolovom potoku a dve hrádze na Soboľovom potoku). Okrem spomínaných vodozádržných objektov projekt riešil aj úpravu nivelety toku v dĺžke 200 metrov na Soboľovom potoku a vyčistenie retenčného priestoru jestvujúcej kamenno-betónovej hrádze vo Veľkom Potoku.
To znamená, že vďaka tomuto projektu sa vyčistila protipovodňová hrádza vo Veľkom Potoku, ktorá už dlhé roky neplnila svoj účel a postupne zarástla vŕbami a stromami. Nánosy a štrk, ktoré sa z tejto hrádze vyťažili (viac ako 12000 metrov kubických), sa využili na vytvorenie novej plochy priamo vo Veľkom Potoku, ktorá sa bude dať v budúcnosti určite využiť. Zároveň sa skultúrnilo okolie tejto hrádze. Okrem toho sa vybudovali aj ďalšie štyri veľké hrádze so spoločným vodozádržným objemom viac ako 12000 metrov kubických, ktoré by mali zadržať vodu pri prívalových a extrémnych dažďoch.


Autor: Mgr. Balačin Michal 


 

zskmojekysucekysucke muzeum