Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

30.12.2012
Vážení spoluobčania,

týmto listom Vás chceme informovať o ďalšom pokračovaní projektu odvedenia a čistenia odpadových vôd v našom regióne pod názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", ktorý pripravovala spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina a na tento projekt získala i stavebné povolenie. Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina realizáciu menovaného projektu pozastavila pre nedostatok investičných prostriedkov.


 

Z dôvodu pokračovania v realizácii menovaného projektu založili obce Nová Bystrica, Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou, Oščadnica a mesto Krásno nad Kysucou združenie pod názvom „Vodárenské združenie Stredných Kysúc". Toto združenie prevzalo od spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina vyhotovenú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie.


Nakoľko však ani Vodárenské združenie Stredných Kysúc nevlastní požadované finančné prostriedky nevyhnutné na zabezpečenie realizácie projektu, vybralo pomocou verejného obstarávania súkromného partnera, ktorý na vlastné náklady prepracoval projektovú dokumentáciu, čím znížil náklady z pôvodných cca 80 miliónov Eur na cca 40 miliónov Eur. Zároveň sa zaviazal zaplatiť z vlastných zdrojov všetky náklady Vodárenského združenia Stredných Kysúc súvisiacich s realizáciou projektu v čiastke cca 2,3 milióna Eur. Tieto mu Vodárenského združenia Stredných Kysúc vráti počas 10 ročnej prevádzky projektu zo stočného, ktorého výšku bude odsúhlasovať Vodárenské združenie Stredných Kysúc s podmienkou, že odsúhlasené stočné nesmie byť vyššie, ako bude stočné u spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina.


Realizáciou projektu za pomoci finančných prostriedkov súkromného partnera Vodárenské združenie Stredných Kysúc zabezpečí odkanalizovanie našich obcí a mesta, na ktoré by ináč nemalo peniaze a projekt by sa nerealizoval. Naviac už po výstavbe projektu Vodárenské združenie Stredných Kysúc získa do vlastníctva majetok v čiastke 40 miliónov Eur a výhradné právo regulovať cenu za odvedenie a vyčistenie odpadových vôd, ktoré by u spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina nemalo.


V neposlednom rade, motívom členov Vodárenského združenia Stredných Kysúc pre realizáciu uvedeného projektu, je i skutočnosť, že poplatky za stočné od občanov a subjektov pôsobiacich v našom regióne budú po vrátení finančných prostriedkov súkromnému partnerovi použité výlučne na území obcí a mesta v prospech skvalitnenia života jej obyvateľov.


V najbližších dňoch Vás navštívia poverení pracovníci našej obce, aby s Vami dohodli podmienky realizácie jednotlivých častí projektu súvisiacich s Vašimi nehnuteľnosťami.


S úctou


Ing. Jozef Grapa
predseda  Vodárenského združenia Stredných Kysúc

Ing. Jozef Balačin 
starosta obce 

zskmojekysucekysucke muzeum