Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

15.08.2012
altPočas prvého augustového víkendu, teda v dátume od 3. do 5. augusta, sa v Novej Bystrici konali Dni kultúry Nová Bystrica 2012, ktoré začali už v piatok poobede a vyvrcholili v nedeľu krásnou slávnosťou otvorenia novovybudovaného námestia. Po úspešnom minuloročnom podujatí sa akcia v takýchto rozmeroch v našej obci uskutočnilo druhýkrát. Počas týchto troch dní si obec pripomenula a oslávila dve významné udalosti. Tento rok obec Nová Bystrica slávi okrúhle 360. výročie od 1. písomnej zmienky o obci a zároveň jej organizačná zložka TJ Slovan Nová Bystrica slávi 50. výročie od jej založenia. Nové námestie v Novej Bystrici tak bolo najkrajším darčekom k oslavám 360. výročia od 1. písomnej zmienky o obci.

Ešte v piatok o trinástej hodine, predtým ako táto trojdňová akcia vôbec začala, starosta obce Ing. Jozef Balačin spolu s občanmi, privítali na pôde obce priateľskú 90-člennú delegáciu bratov Slovákov z Chorvátskej obce Josipovec na čele so starostom obce Mirkom Vavrom a predsedom Matice slovenskej v Josipovci Zdenkom Komárom, taktiež privítali zástupcov partnerskej obce Řeka z ČR na čele so starostom obce Tomášom Tomečkom a místostarostkou Jaroslavou Síkorovou. Po spoločnom zvítaní nasledoval slávnostný obed a po ňom sa mohla už začať spomínaná kultúrna akcia.
Každý deň tejto kultúrnej trojdňovej akcie bol ladený na inú nôtu, pričom piatok patril hlavne mladým. altPočas tohto večera sa na pódiu vystriedalo viacero hudobných skupín, medzi ktorými nechýbali ani domáce novobystrické kapely, pre ktoré to bola opäť vhodná príležitosť ukázať sa domácemu publiku. Na pódiu vystúpili postupne tieto hudobné skupiny: Prometheus, S.K.O.N., Core of Hell, Trigger-Band, Kabát-Revival a na záver sa predstavila aj skupina Polemic, ktorá si získala publikum a zožala najväčšie ovácie preplneného stanu. Po vystúpení Polemicu zábava pokračovala až do raných hodín, pričom o zábavu sa starali DJ Mayo a DJ Lubo.
Druhý aj tretí deň bol venovaný viacerým aktivitám, ktoré sa konali v rámci projektu ,,Cezhraničná kultúra v obciach Nová Bystrica a Řeka". Obec Nová Bystrica, ako predkladateľ projektu a zároveň žiadateľ, spolupracovala v úzkej súčinnosti a spolupráci s obcou Řeka. Tento projekt bol financovaný z Fondu mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.
altJednou z aktivít projektu bolo aj „Česko-Slovenské drevárske sympózium", na ktoré boli pozvaní rezbári zo Slovenska aj z Česka. Témou sympózia boli „České a Slovenské ľudové motívy". Sochy, respektíve umelecké diela, ktoré rezbári vyrezali budú inštalované priamo na novom námestí a stanú sa jeho stálou súčasťou. Ďalšími aktivitami boli ochutnávka srnčích hodov, prezentácia remeselníkov a vystúpenia folklórnych telies. Okrem tohto boli zadarmo k dispozícii aj atrakcie pre deti aj dospelých, pričom tie boli financované práve zo spomínaného projektu.
V sobotu od desiatej hodiny sa na ihrisku TJ Slovan Nová Bystrica konal futbalový turnaj o pohár starostu obce Nová Bystrica. Tohto turnaja sa zúčastnili 3 mužstvá: TJ Rozkvet Klubina, domáce mužstvo TJ Slovan Nová Bystrica a chorvátske mužstvo Josipovec Punitovci. Putovný pohár získalo a zároveň víťazmi tohto turnaja sa stalo chorvátske mužstvo Josipovec Punitovci, na druhom mieste skončilo domáce mužstvo a tretiu priečku obsadilo mužstvo TJ Rozkvet Klubina.
Už v obedných hodinách sa začali schádzať prví účastníci, ktorí si pozreli prácu remeselníkov, ochutnali poľovnícke jedlá, ale hlavne si obzerali umeleckú prácu rezbárov. Bolo skutočne radosť pozerať, ako sa pod rukami rezbárov, veľké kusy driev menia na umelecké diela. Presne o 17:00 hodine sa začal kultúrny program, pričom všetkých účastníkov Kultúrnych dní privítala moderátorka Mgr. Elena Jančulová. Na úvod sa prítomným prihovoril pán starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin, ktorý privítal všetkých prítomných, ale predovšetkým pána starostu obce Řeka Tomáša Tomečka a členov OZ zo spomínanej obce. Starosta obce v krátkosti popísal spoločný projekt, poďakoval sa vedeniu obce Řeka za úspešnú spoluprácu a za schválenie projektu. Vyslovil želanie nech vzájomná spolupráca aj naďalej napreduje a poprial všetkým príjemný kultúrny zážitok. Po pánovi starostovi obce sa prítomným prihovoril aj pán starosta obce Řeka Tomáša Tomeček, ktorý sa taktiež poďakoval vedeniu obce Nová Bystrica za spoluprácu a poprial všetkým prítomným príjemnú zábavu. Po otvorení a príhovoroch sa už začalo vystúpenie folklórnych telies.alt Na pódiu sa postupne vystriedali: žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica; heligonkári: Marek Zajac, Janko Šutiak a Patrik Halvoník so sestrou Dominikou; taktiež Ženské spevácke skupiny: Polianka, Tíšina, Zborovanka a Dolinka; ale aj Ľudová hudba: Tomčalovci a Starejší a FS Radôšťan. Úplne na záver sa predstavili bratia Banásovci, ktorí zožali najväčšie ovácie publika. Po vystúpení folklórnych telies nasledovala tombola a po nej patrilo pódium už len hudobnej skupine Crown Band, ktorá hrala až do ranných hodín.
Nedeľa sa začala slávnostnou svätou omšou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval otec generálny vikár Mons. Ladislav Stromček za účasti domáceho kňaza Stanislava Capiaka a taktiež za účasti kňazov Pavla Talapku a Pavla Mikuláša, ktorí sú novobystrickými rodákmi. Svätá omša bola obetovaná za obec Nová Bystrica a jej priebeh spestrili aj bratia Banásovci, ktorí predviedli krásne vystúpenie, pričom jednou z piesní, ktoré zazneli bola aj skladba Nabucco. Na záver svätej omše starosta obce poďakoval Mons. Ladislavovi Stromčekovi, ale aj prítomným kňazom, že prijali pozvanie a poprosil ich o vysvätenie sochy a novovybudovaného námestia.
Po svätej omši sa všetci presunuli na nové námestie, kde sa začal slávnostný akt otvorenia novovybudovaného námestia. Slávnostné otvorenie sa zahájilo hymnou Slovenskej republiky a následne aj hymnou Európskej únie. Po tomto úvode moderátorka Katka Belková privítala všetkých prítomných hostí a odovzdala slovo pánovi starostovi obce Nová Bystrica Ing. Jozefovi Balačinovi. Ten vo svojom príhovore najskôr privítal pána predsedu ŽSK a pozdravil všetkých hostí. Hneď na úvod spomenul, že obec Nová Bystrica tento rok slávi okrúhle 360. výročie od 1. písomnej zmienky o obci a zároveň jej organizačná zložka TJ Slovan Nová Bystrica slávi 50. výročie od jej založenia a tieto dve významné udalosti si obec pripomenula počas Kultúrnych dní, ktoré prebiehali v našej obci počas prvého augustového víkendu. Následne predostrel prítomným aké projekty obec za posledný rok a pol zrealizovala, respektíve realizuje. Taktiež spomenul aktivity, ktoré prebiehali v obci počas víkendu v rámci projektu ,,Cezhraničná kultúra v obciach Nová Bystrica a Řeka". Potom predstavil zúčastneným projekt novovybudovaného námestia po jednotlivých stavebných objektov a poďakoval sa všetkým, ktorí sa na tomto projekte podieľali. Na záver vyslovil želanie, nech nové námestie slúži všetkým a nech sú Novobystričania naň patrične aj hrdí.
Po pánovi starostovi obce sa prítomným prihovoril pán predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár, ktorý pogratuloval obci k okrúhlemu jubileu 1. písomnej zmienky a vedeniu TJ Slovan k 50. výročiu založenia, poďakoval sa za spoluprácu a všetkým občanom poprial všetko dobré, pričom im odovzdal aj dar, veľkú tortu k 360. výročiu.
Po pánovi predsedovi ŽSK sa prítomným prihovorili ešte poslanec NRSR pán Podmanický a projektant stavby pán Mikovčák. Po týchto príhovoroch boli všetci štyria rečníci vyzvaní k slávnostnému otvoreniu námestia, ktoré sa uskutočnilo spoločným prestrihnutím pásky.
Hneď po otvorení námestia nasledovalo odhalenie sochy sv. Jána Krstiteľa, ktorý je patrónom obce. Autorom tejto sochy je umelecký sochár Bartek Sendžava. Sochu spolu odhalili starosta obce Ing. Jozef Balačin a zástupca starostu obce Ján Šutiak, ktorí ju spoločne darovali obci. Po odhalení, sochu aj celé námestie, posvätil Mons. Ladislav Stromček.altV ďalšom bode programe pán starosta obce pri príležitosti 360. výročia od 1. písomnej zmienky odovzdal cenu starostu obce a to pre Františka Fedora za celoživotný prínos pri rozvoji obce Nová Bystrica. Pri príležitosti 50. výročie od založenia TJ Slovan Nová Bystrica odovzdal plakety tým, ktorí stali pri zrode futbalu v našej obci a ďakovné listy, tým ktorí si to za svoju činnosť zaslúžili. Prítomným sa pri tejto príležitosti prihovoril jeden z ocenených a to pán Kamil Badáč, ktorí sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na rozvoji športu, ale hlavne futbalu v obci.
V poslednom bode programu bola vyhodnotená tvorba zúčastnených rezbárov a ľudových umelcov ako jedna z aktivít projektu ,,Cezhraničná kultúra v obciach Nová Bystrica a Řeka" a to konkrétne „Česko-Slovenské drevárske sympózium". Tento projekt sa realizoval s partnerskou obcou Řeka a pri tejto príležitosti sa prítomným prihovoril aj starosta obce Řeka pán Tomáš Tomeček, ktorý sa poďakoval za spoluprácu vedeniu obce Nová Bystrica a starostovi obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačinovi odovzdal ako spomienku krásny kryštálový pohár. Následne spolu títo partneri-starostovia odovzdali ceny rezbárom.
Na záver sa moderátorka poďakovala všetkým hosťom za účasť. Po ukončení slávnostného otvorenia nasledovala prehliadka námestia a kultúrny program. Podvečer nastal čas rozlúčky s našimi zahraničnými priateľmi, ktorí si určite odniesli krásne spomienky.


Autor: Mgr. Michal Balačin 

Sponzori vecnej tomboly: Dni kultúry Nová Bystrica

 

1. Kvetinárstvo N. Bystrica – Huláková Jana
2. Potraviny N. Bystrica – Fulierová Iveta
3. Večierka N. Bystrica – Priščová Anna
4. Kaderníctvo St. Bystrica – Čierňavová Katarína
5. Potraviny N. Bystrica – Patyla Rudolf
6. Kvetinárstvo St. Bystrica – Koleno Stanislav
7. Krajčírstvo N. Bystrica – Žemelová Marta
8. Srníčková Iveta
9. Kaderníctvo N. Bystrica – Poništová Iveta
10. Bilinkáreň Kys. Nové Mesto – p. Brisudová
11. Krajčírstvo N. Bystrica – Cádrová Betka
12. Pizzeria VERONA – Lompart Ondrej
13. Pneu-Servis N. Bystrica – Brisučiak Peter
14. Ondrovičová Anna
15. Heltko Marian
16. Kováč Jaroslav
17. Solárium N. Bystrica – Vakulová Eva
18. Heltko Peter
19. Ladislav Slivka
20. Klenotníctvo Čadca – Vakulová Magdaléna
21. Ondrovičová Ľubka
22. Mäsiarstvo N. Bystrica – p. Masnica
23. Pohostinstvo N. Bystrica – Masnicová Vilma
24. Linkson N. Bystrica – Šadibol Dušan
25. Cukráreň St. Bystrica – Baník Ladislav


Sponzori peňažnej tomboly:

1. Chmurčiak Ján
2. Chovancová Helena
3. Mokrýšová Eva
4. Klučka Emil
5. Miháliková Jana
6. Baričiaková Jana
7. Cabadajová Monika
8. Hrčka Jozef
9. Rajnohová Jana
10. Kloska Ján
11. Cabadajová Mária
12. Melišiková Maša
13. Húsková Hanka


 

zskmojekysucekysucke muzeum