Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.08.2012
altToto krásne námestie sa vybudovalo v rámci projektu ,,Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica", pričom poskytnutý NFP je z prostriedkov ROP-u a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové investičné výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú spolu 719 487,79 €, pričom obec musí zaplatiť zo svojho rozpočtu sumu 62 397,83€.

Práce na stavbe začali 28. júla 2011, skončili 13. júla 2012 a realizovala ich firma Strabag. Hlavným projektantom stavby bola spoločnosť Archekta Čadca zastúpená architektom Ing. Stanislavom Mikovčákom. Stavba pozostáva zo 7 – mich stavebných objektov a každý z nich má svoje opodstatnenie. V rámci projektu sa vybudovalo nové detské ihrisko, ktoré sa stalo veľkým lákadlom pre naše deti. Urobila sa nová lávka pre peších, ktorá prepojila námestie s naším športovým areálom. Vytvorila sa nádherná ,,oddychová zóna,, v centre, ktorej je umiestnená kamenná fontána.

Jej hlavná striekacia časť je tvorená kamenným blokom, ktorý sa týči do výšky 3,24 metrov. Obeh vody je uzavretý a pozdĺžny žľab je tvorený kaskádami, ktoré sú vyľahčené kruhovými otvormi. Fontána skrýva v sebe viacero pekných symbolík. Najkrajšou symbolikou podľa slov starostu obce Ing. Jozefa Balačina je symbolika, na základe ktorej kamenný blok fontány predstavuje prírodný úkaz ,,Vychylovské skálie,, a kaskády predstavujú ďalší novobystrický prírodný úkaz ,,Vychylovské prahy,,. Takže voda steká z Vychylovského skália po Vychylovských prahoch a to smerom k dominante tohto námestia, teda k soche sv. Jána Krstiteľa. Autorom tejto nádhernej sochy je umelecký sochár Bartek Sendžava, ktorý je absolventom Umeleckej akadémie v Gdáňsku. Ďalším objektom, ktorý sa vybudoval v rámci tohto projektu je plocha pre kultúrne podujatia, ktorého súčasťou je okrem pódia aj infostánok s hodinami. V rámci projektu bolo vybudované ešte parkovisko, verejné osvetlenie a časť chodníkov.
Mimo projektu námestia obec svojpomocne realizovala obnovu verejného priestranstva pred kultúrnym domom a obecným úradom a taktiež obec začala s rekonštrukciou fasády kultúrneho domu a obecného úradu vrátane výmeny okien. Cieľom bolo zosúladenie tohto priestoru s novým námestím a vytvorenie jednoliateho, komplexného celku, čo sa aj nakoniec podarilo.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou podieľali na tomto úžasnom diele. Milí Novobystričania, nech toto krásne dielo slúži nám všetkým, chráňme si ho a buďme naň patrične aj hrdí.


Autor: Mgr. Michal Balačin 

Video Námestie Nová Bystrica si môžete pozrieť tu:
http://www.youtube.com/watch?v=g4xyzDNHZPs


 

 

zskmojekysucekysucke muzeum