Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

18.06.2012
alt
Obec Nová Bystrica, na základe Uznesenia OZ pod č. 11/2011, podala žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu mikroprojektu s názvom „Cezhraničná Kultúra v obciach Nová Bystrica a Řeka", ktorá bola predložená v rámci 6. výzvy na predkladanie projektov vyhlásenej dňa 19.10.2011 pre Fond mikroprojektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. Avizovaná žiadosť bola Regionálnym výborom FMP (Fond mikroprojektov) schválená. Obec Nová Bystrica, ako predkladateľ projektu a zároveň žiadateľ, spolupracovala v úzkej súčinnosti a spolupráci s obcou Řeka.
 Predkladaný projekt bol logickým krokom a vyústením na práve realizovaný projekt „Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko – slovenskom pohraničí" v rámci cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013, predmetom ktorého je skvalitnenie dopravnej infraštruktúry so zameraním na alternatívne druhy dopravy (cyklistika, kolieskové korčule, bežky v zimnom období). Ide teda o výstavbu miestnej cyklotrasy, ktorá vedie zo slovenskej strany hranice z Krásna nad Kysucou cez Novú Bystricu, Vychylovku do Poľska s ukončením v Milowke. Práve existencia novobudovanej cyklotrasy vytvára reálny a dostatočný predpoklad vysokej účasti na jednotlivých kultúrno-spoločenských aktivitách organizovaných obcou Nová Bystrica.Obec Nová Bystrica podobne ako aj obec Řeka disponuje bohatou históriou a krásnym prírodným prostredím a zaujímavosťami, čím láka množstvo turistov a rekreantov. Nakoľko história u oboch partnerov predkladaného projektu siaha do minulých storočí, každý z nich disponuje vlastnými inštitúciami s bohatou históriou, je teda pochopiteľne naplnená udržateľnosť predkladaného mikroprojektu z inštitucionálneho ale aj technického hľadiska, keďže u oboch partnerov je zabezpečená dlhodobá stabilita. Vďaka predkladanému projektu cezhraničnej spolupráce bude umožnené vytváranie partnerstiev a nadväzovanie kontaktov aj pre ďalšie inštitúcie. Spomínaný mikroprojekt výraznou mierou prispeje predovšetkým k navýšeniu kultúrno-spoločenskej hodnoty obce a spestrí kultúrno-spoločenský život v obci. Tento projekt odzrkadľuje predovšetkým zanietenosť a chuť súčasného vedenia obce vytvoriť niečo nové a ešte viac zviditeľniť a propagovať obec navonok.

 

Podľa vyjadrení starostu obce Nová Bystrica Ing. Jozefa Balačina: „Jedným z primárnych a kľúčových momentov pre vytváranie cezhraničnej spolupráce bola skutočnosť, že aj keď naše národy boli oddelené štátnou hranicou, stále ich spája spoločná minulosť, no predovšetkým vzájomné priateľstvo a dobré vzťahy. Základný problém však vzniká najmä u mladších generácií, kde sa stretávame so skutočnosťou, že české deti a mládež už len ťažko rozumejú slovenskej reči a tak je v našom záujme prehlbovať vzájomné partnerstvá. Jednou z možností ako vzájomné priateľstvo týchto národov posilniť a upevniť je práve realizácia spoločného projektu cezhraničnej spolupráce. Naša obec ako aj obec Řeka sa nachádzajú v krásnom prírodnom prostredí, ktoré je ideálne predovšetkým pre rekreáciu a aktívny oddych. Práve z tohto titulu je vhodná cezhraničná spolupráca, na základe ktorej si obce poskytujú vzájomnú propagáciu a podporu vyššej návštevnosti a pobytu turistov. Realizáciou tohto projektu chceme docieliť zvýšenie kultúrneho povedomia obyvateľov jednotlivých zúčastnených obcí a turistov, vychádzajúc z toho, že obce sú vďaka svojim súčasným kultúrno-turistickým prostriedkom dostupné a zaujímavé širokej verejnosti. Už spomínaná výstavba miestnej cyklotrasy je zárukou vysokej návštevnosti jednotlivých kultúrnych podujatí. V tomto smere sme kreatívni a máme zámer zaviesť novú tradíciu série podujatí pre lepšie spoločensko-kultúrne vyžitie ako pre občanov tak pre turistov i návštevníkov. Realizáciou predkladaného projektu očakávame prehĺbenie česko-slovenského partnerstva, rozvoj ďalšej spolupráce, nadviazanie a vytvorenie ako aj rozšírenie dobrých vzťahov a kontaktov medzi Čechmi a Slovákmi a ich využitie v profesijnom i súkromnom živote, odstraňovanie jazykových bariér u deti, mládeže, študentov, zvýšenie počtu turistov a návštevníkov hlavne počas letnej sezóny, realizácia kultúrnych a spoločenských akcií."
Na základe tohto mikroprojektu sa v Novej Bystrici uskutočnia dve kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať v dňoch 3.-5. augusta 2012.
Ide o nasledovné podujatia:
1. Česko – Slovenské drevárske sympózium Nová Bystrica – v rámci tohto podujatia prebehne drevárske sympózium, na ktoré budú pozvaní rezbári z Česka a
alt
 Slovenska. Témou sympózia budú „České a slovenské ľudové motívy". Sympózium začne v piatok, privítaním hostí a rezbárov a jeho slávnostné vyhodnotenie bude v nedeľu. Návštevníci si budú môcť pozrieť prácu rezbárov a prezentáciu ich tvorby. Sochy, ktoré budú vyrezané budú inštalované na verejných priestranstvách a vo verejných budovách v obciach Nová Bystrica a Řeka. Hostia i turisti budú mať možnosť spoznávať zručnosti ľudových rezbárov, drotárov a rôznych umelcov v priľahlých stánkoch, popri prezentácií ľudovej tvorby budú vystupovať viaceré folklórne súbory a skupiny z Čiech a Slovenska. V nedeľu bude vyhodnotená najúspešnejšia tvorba jednotlivých zúčastnených rezbárov a ľudových umelcov. Pre deti i dospelých budú pripravené sprievodné zábavné aktivity.

 

2. Česko – Slovenské srnčie hody – toto podujatie sa bude konať v nedeľu ako pokračovanie sobotného programu. V rámci tohto podujatia budú prezentované originálne kulinárske výrobky a jedlá pripravované podľa tradičných receptúr Čiech a Slovenska so zameraním na poľovnícke špeciality zo srnčieho mäsa a diviny. Súčasťou tohto podujatia bude prezentácia kuchárskych receptov a samozrejme možnosť ochutnávky viacerých druhov jedál s odborným výkladom zúčastnených kuchárov. V priebehu ochutnávky budú na zapožičanom pódiu vystupovať pozvané folklórne skupiny a ľudoví umelci. Večer bude vyhodnotený najlepší srnčí guláš.

alt

Tieto dve podujatia budú začlenené do programu 2. ročníka Kultúrnych dní obce Nová Bystrica. Pilotný ročník Kultúrnych dní obce Nová Bystrica, ktorý sa konal minulý rok, svojim obsahom, programom a hlavne dôkladnou organizáciou zaujal nejedného návštevníka. Mnohí zúčastnení neskrývali úprimnú radosť, nadšenie a nešetrili gratuláciami k skvelej atmosfére na víkendových oslavách. Neodškriepiteľnou sa javí najmä tá skutočnosť, že organizovanie takýchto kultúrno-spoločenských akcií je prínosom nie len pre obec samotnú, ale dvíha úroveň kultúrneho vyžitia obyvateľov celej „bystrickej doliny".
Program Kultúrnych dní obce Nová Bystrica 2012 vám priblížime v blízkej dobe, nakoľko jeho program ešte nie je dotiahnutý do finálnej podoby. Ale nedá mi aspoň v krátkosti necharakterizovať jeho obsah. Kultúrne dni sú plánované na 3.-5.augusta 2012, začnú sa v piatok 3.8.2012 a program sa bude niesť v duchu modernej hudby, sobotný program bude venovaný folklóru a v nedeľu sa program začne svätou omšou v rímskokatolíckom kostole Nová Bystrica a bude pokračovať následným slávnostným otváraním námestia v Novej Bystrici, ktorého dobudovanie práve vrcholí. Celé slávnostné trojdnie sa bude niesť v duchu osláv 360. výročia založenia obce.
Autor článku: Mgr. Balačin Michal 

 

zskmojekysucekysucke muzeum