Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.02.2012
altObec Nová Bystrica bola ako jediná obec na Kysuciach zaradená aj do druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011 a to konkrétne do časti programu zameraného na revitalizáciu poškodených častí intravilánov obcí formou poskytnutia finančných prostriedkov na kapitálové výdavky. Tieto kapitálové výdavky sú na tento účel vyčlenené na Úrade vlády SR a presunuté na čerpanie do roku 2012. Teda sú disponibilné k použitiu počas celého roka 2012, prípadne aj 2013. Kapitálovými výdavkami na účel tohto projektu rozumieme výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním majetku v zmysle zákona o dani z príjmov.

 


Obce v tejto kategórii projektov boli zaradené do dvoch skupín obcí:
1. Desať obcí, najmä však miest bude realizovať projekty vodozádržných opatrení obcí a miest s kapacitou vytvorených vodozádržných prvkov minimálne 25 000 m3, pričom na tento účel ÚV SR obci poskytne sumu 100 000 €. Tieto projekty budú klásť dôraz na ochranu a obnovu verejných priestranstiev. Konkrétne riešenia však spočívajú na miestnych potrebách a podmienkach. Do tejto skupiny obcí a miest boli zaradené mestá: Brezno, Dolný Kubín, Handlová, Krompachy, Levoča, Lučenec a Prievidza, a obce: Nižná Myšľa, Nová Bystrica a Píla.
V krátkosti to znamená, že do tejto kategórie obcí bola Nová Bystrica začlenená ako
jedna z troch obcí z celého Slovenska. V podstate ide o tretie úspešné čerpanie dotácií v rámci tohto projektu. Zabezpečenie potrebnej kapacity na miestnej úrovni pre realizáciu tohto projektu je možné zaistiť aj prostredníctvom § 50j zákona o službách zamestnanosti, ale nie je to podmienka tohto projektu.

 

2. Ďalších desať obcí bude realizovať projekty vodozádržných opatrení v intravilánoch obcí s kapacitou vytvorených vodozádržných prvkov minimálne 5 000 m3, pričom na tento účel ÚV SR obci poskytne sumu 20 000 €. Tieto projekty budú klásť dôraz na ochranu a obnovu verejných priestranstiev, realizáciu dažďových záhrad a zelených striech. Ich konkrétne riešenia budú realizované podľa miestnych potrieb a podmienok. Do tejto skupiny boli zaradené obce: Jelšovce, Kladzany, Mad, Markovce, Modrany, Ohrady, Pavlovce, Pavlovce nad Uhom, Somotor a Svätý Peter.


Autor: Bc. Balačin Michal 

zskmojekysucekysucke muzeum