Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.02.2012
Vážení spoluobčania,

 

nakoľko starý rok je dávno za nami a už prebieha rok 2012 a keďže nie je fyzicky možné, byť s každým z Vás osobne, chcem sa Vám touto cestou prihovoriť, pozdraviť Vás a urobiť aspoň stručnú bilanciu činnosti našej samosprávy za minulý rok.
Dovoľte mi, aby som sa Vám všetkým na úvod poďakoval za pomoc, podporu a spoluprácu pri napĺňaní cieľov a zveľaďovaní našej obce. Som vďačný všetkým, ktorí ste akoukoľvek formou a mierou podporili našu obec. V roku 2012 prajem všetkým občanom veľa zdravia, šťastia, pokoja a úspechov, mnoho slnečných a pekných dní naplnených láskou tých najbližších a dobrými medziľudskými vzťahmi. Počas nasledujúceho roka sa snažme rozdávať okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a hlavne vážme si to, čo má skutočne hodnotu.

Ak sa obzriem za rokom 2011, tak to bol môj prvý rok vo funkcii starostu, ktorý nebol vôbec jednoduchý, pretože obec som prebral s neprimeraným dlhom. Hneď po nástupe a po dôkladnej analýze finančnej situácie našej obce, som naozaj veľmi rýchlo pochopil, že v obecnej kase nie je peňazí na neuvážené investície. A ten „balík peňazí", ktorý tu mal zostať z predošlého obdobia a o ktorom sa šírili aj fámy po obci, som však nikde nenašiel!

Namiesto toho som našiel „balík dlhov", ktorý bol naozaj objemný. V januári 2011 bol stav záväzkov z neuhradených faktúr vo výške 183203,29 € a výška nesplateného investičného úveru bola vo výške 314 754,06 €. Takže celkový dlh obce bol vo výške 497957,35 € (teda niečo cez 15 miliónov korún). K tomuto sa nevraciam, aby som nariekal, ale aby som dal finančnú situáciu obce pri prebratí funkcie na pravú mieru.

 


V januári 2012 bol stav záväzkov z neuhradených faktúr bez nenávratného finančného príspevku vo výške 141909,15 € a výška nesplateného investičného úveru bola vo výške 240716,52 €. Takže celkový dlh obce je v súčasnosti vo výške 382625,67 € (čo predstavuje niečo cez 11,5 milióna korún). Chcel by som dodať, že v sume záväzkov z neuhradených faktúr je zahrnutá aj faktúra za štúdiu územného plánu vo výške 46215,88 €, ktorú dalo vypracovať ešte bývalé vedenie. Táto suma je podľa mňa veľmi premrštená, pretože sa jedná len o štúdiu (prvý krok) k zmene územného plánu a toľko nestál ani kompletný územný plán niektorých väčších miest.

Počas minulého roka sme dokončili a skolaudovali stavbu požiarnej zbrojnice vo Vychylovke. Treba povedať, že túto budovu, bohužiaľ, nebudú využívať profesionálni požiarnici, tak ako sa predpokladalo. To znamená, že nová požiarna zbrojnica pripadla dobrovoľným hasičom v našej obci a všetky nemalé náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou a vykurovaním bude hradiť obec.

Potom, ako bola ukončená stavebná časť projektu Rekonštrukcia a kompletné dobudovanie školského areálu, teda rekonštrukcia ZŠ s MŠ Nová Bystrica, bolo nutné projekt dotiahnuť aj po formálnej stránke. Počas administratívnej kontroly z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli zistené nedostatky vo verejnom obstarávaní projektovej dokumentácie. Bola uzatvorená zmluva s dodávateľom služby v sume 48021,48 € formou zákazky s nízkou hodnotou. Avšak suma uzatvorenej zmluvy spadá do limitu podprahovej zákazky. Z toho vyplýva, že bývalé vedenie nekonalo v súlade s paragrafom 5 zákona o verejnom obstarávaní. Výsledkom tejto chyby bolo, že spomínanú sumu nám nepreplatili z európskych zdrojov, ale ju musela uhradiť obec so svojich vlastných zdrojov. Tu treba dodať, že i napriek tomu, že škola bola po kompletnej rekonštrukcii, tak školská jedáleň bola v havarijnom stave. Bolo nutné prerobiť kanalizáciu a namontovať lapač tukov s prečerpávacou stanicou, ktoré stáli 2064 €.

Okrem tejto spomínanej stavby sme v našej obce začali s realizáciou dvoch významných a finančne náročných stavieb: Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy (suma projektu je 593128,00 €) a Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Nová Bystrica (suma projektu je 719487,79 € a neopravnené výdavky projektu sú 27814,14 €). Obidva projekty sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie, pričom spoluúčasť obce bude u obidvoch projektoch vo výške 5% z celkovej sumy a navyše obec bude musieť hradiť aj neoprávnene výdavky pri projekte námestia, takže spolu to bude vysoká položka (až 93444,93 €). Tieto dve stavby však určite prispejú k zveľadeniu našej obce, dajú jej novú krajšiu tvár a zároveň pritiahnu k nám aj turistov, či návštevníkov.

Obec Nová Bystrica sa počas minulého roka zapojila do Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. V rámci 1.realizačného projektu získala obec dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 120000 €. Počas realizácie tohto projektu bolo vytvorených 10 pracovných miest na obdobie pol roka a boli vybudované protipovodňové opatrenia v osadách Veľký Potok, Andrisovia, Bisahovia a Granátovia. Obec Nová Bystrica získala dotáciu aj v rámci 2. realizačného projektu a to vo výške 20000 €. Realizácia tohto projektu stále prebieha v časti obce Podrycerová a počas tohto projektu bolo vytvorených ďalších 10 pracovných miest na obdobie pol roka.

Aj počas nasledujúceho roku sa bude obec maximálne snažiť pomôcť našim občanom a vytvárať pracovné pozície hlavne využitím príspevkov na podporu zamestnávania od ÚPSVaR Čadca.

V nasledujúcom roku 2012 musíme v prvom rade dotiahnuť dokonca projekty, ktoré boli začaté minulý rok a tými projektmi sú už spomínane námestie, cyklotrasa a 2. realizačný projekt. Okrem toho, obec v tomto roku plánuje úpravu verejného priestoru pred domom kultúry (rekonštrukcia pamätníka, rekonštrukcia chodníka k pamätníku, rekonštrukcia oplotenia a úprava okolia), nakoľko táto investícia nie je zahrnutá v projekte námestia. Našim ďalším zámerom je zateplenie a renovácia fasády obecného úradu, výmena vchodových dverí do obecného úradu, rekonštrukcia predsiení obecného úradu, taktiež rekonštrukcia zasadačky, ktorá je v havarijnom stave (bude nutné odstrániť celú rozpadajúcu sa stenu a znovu ju vymurovať). V pláne je taktiež zateplenie a renovácia fasády kultúrneho domu. Ďalším zámerom je vybudovanie spŕch a rekonštrukcia WC v dome služieb, ale aj výmena okien na zdravotnom stredisku. Do rozpočtu obce na tento rok boli zahrnuté aj plánované výdavky na rekonštrukciu miestnosti Materskej školy vo Vychylovke. V priebehu roka chceme dorobiť aj fasádu na prevádzkovej budove pri multifunkčnom ihrisku.

Obec Nová Bystrica získala ďalšiu, už tretiu dotáciu v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a v priebehu roka 2012 bude realizovať projekt vodozádržných opatrení v intraviláne obce s kapacitou vytvorených vodozádržných prvkov minimálne 25 000 m3, pričom na tento účel ÚV SR obci poskytne sumu 100 000 €. Tento projekt bude dávať dôraz na ochranu a obnovu verejných priestranstiev.
Tento rok chceme začať aj s obnovou autobusových zastávok, ktoré sú v dezolátnom stave, nakoľko zastávky a ich okolie sú dôležité priestory z hľadiska vytvárania si obrazu o obci cudzími občanmi, ktorí prechádzajú cez obec.

V januári tohto roku sa obec Nová Bystrica stala členom vodárenského združenia stredné Kysuce, ktoré chystá spoločný projekt odkanalizovania stredných Kysúc. Takže v tomto období prebiehajú aj intenzívne rokovania na príprave projektu kanalizácie. O tomto projekte vás budeme určite v najbližšej dobe informovať.

Naša obec má podané viaceré žiadosti o dotácie a nenávratne finančné príspevky, ktoré by mali byť vyhodnotené v priebehu tohto roka.
Bolo nutné pristúpiť aj k ozdraveniu obecných financií a preto som sa s Prima bankou dohodol na pravidelnom splátkovom kalendári na splácanie dlhodobého investičného úveru. Nakoľko rozpočet obce pre tento rok je skutočne vypätý, budeme musieť počas roka pristúpiť aj k určitým úsporným opatreniam. Keď som už spomenul rozpočet, tak chcem poznamenať, že naozaj nemalú čiastku tohtoročného rozpočtu bude predstavovať aj položka na zimnú údržbu miestnych komunikácií.

Vážení spoluobčania,
predložil som Vám krátku správu o svojom ročnom pôsobení a plánovaných zámeroch v roku 2012. Pri tejto príležitosti chcem Vás všetkých poprosiť o podporu a pomoc aj v nasledujúcom období. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí našu obec postupne zveľaďovať a meniť, aby sme mohli byť na ňu hrdí a aby sa nám v nej spolu dobre žilo.

Na záver Vám prajem ešte raz všetko dobré.

 


Ing. Jozef Balačin
starosta obce Nová Bystrica

zskmojekysucekysucke muzeum