Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

8.11.2011
altOktóber nie je len takým obyčajným mesiacom v roku, ale je to predovšetkým Mesiac úcty k starším. Práve preto Sociálno- zdravotná komisia pri OZ Nová Bystrica v zložení Mgr. Štefánia Strapáčová, Ing. Monika Držiaková a PhDr. Monika Halvoníková v spolupráci s kultúrno-školskou komisiou v zložení Mgr. Elena Jančulová a Ľubomír Griga usporiadali pre seniorov slávnostné posedenie s veľmi pekným kultúrnym programom. Konalo sa dňa 19.10. 2011 v Kultúrnom dome Nová Bystrica.

Skôr ako si seniori posadali za slávnostný stôl, zúčastnili sa svätej omše o 13.00 hod. v kostole Sv. Jána Krstiteľa, ktorú celebroval náš duchovný otec Stanislav Capiak. V bohoslužbe slova sa z úst pána farára dostalo našim seniorom duchovného pokrmu, ktorý ich mal povzbudiť do ďalšieho života, nebáť sa niesť kríž staroby a rozdávať dar lásky všetkým naokolo.

Po svätej omši sa všetci presunuli do kultúrneho domu, kde už bolo všetko pripravené. Predsedkyňa sociálno-zdravotnej komisie PhDr. Monika Halvoníková otvorila podujatie krátkym príhovorom, v rámci ktorého predstavila hostí, ktorí prijali pozvanie a to: MUDr. Christo Rusev, zdravotná sestra pani Anna Šurkalová a Mgr. Stanislav Capiak. Starosta obce Ing. Jozef Balačin sa prihovoril zúčastneným seniorom, za všetko im poďakoval a zaželal im do budúcnosti hlavne veľa zdravia a životného elánu. Po krátkej modlitbe sa všetci pustili do chutného obeda, ktorý pripravili pani Milka Fulierová a pani Jožka Škorvagová.

Potom nasledoval pestrý kultúrny program, v ktorom účinkovala ženská spevácka skupina Dolinka, speváčky Mária Krnačáková a Zdenka Podoláková zo skupiny Bystrica a žiaci zo Školského strediska záujmovej činnosti pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica, a to flautistky a heligónkári. Počas vystúpenia účinkujúcich, ale aj neskôr sa navodila príjemná atmosféra, kedy sa seniori zapájali svojím spevom a radosťou zo spoločného stretnutia. Niektorí sa stretli opäť po roku, niektorí sa nevideli dlhší čas a práve na tomto posedení mali možnosť vzájomne sa porozprávať, pospomínať na staré časy a povzbudiť sa do budúcnosti. Všetkých 53 zúčastnených seniorov sa dobre zabavilo a v podvečerných hodinách rozišlo, aj s malým darčekom do svojich domovov.

Veríme, že týmto stretnutím, sme aspoň trochu spestrili jeseň života našich starších spoluobčanov a že chvíle úcty, vďaky a pozornosti budú prežívať nielen v októbri, ale počas celého roka. Za celú prípravu a hladký priebeh podujatia patrí vďaka všetkým, ktorí sa zapojili a pomohli.


Autor a foto: PhDr. Monika Halvoníková


zskmojekysucekysucke muzeum