Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

10.10.2011

P7130056Vláda Slovenskej republiky na 60. schôdzi 7. septembra 2011 schválila Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011. Cieľom tohto Programu je umožniť obciam, aby sa zapojili do projektov prevencie pred povodňami a revitalizácie krajiny na svojom území v období od októbra 2011 do marca 2012.Dôraz a kritériá na výber uchádzačov boli zamerané najmä na horné časti povodí, pričom sa zohľadnil: počet drobných vodných tokov prameniacich v katastri obce, povodňová ohrozenosť, výška verifikovaných povodňových škôd na majetku obce, ako aj miera evidovanej nezamestnanosti v okrese. Tiež na spôsob a kvalitu vodozádržných opatrení vybudovaných v rámci Prvého projektu.

V rámci Druhého realizačného programu je pritom obec povinná vytvoriť v ucelených poškodených častiach katastra minimálne 10 000 m3 týchto vodozádržných opatrení a zamestnať pritom v nasledujúcich šiestich mesiacoch minimálne 10 uchádzačov o zamestnanie na základe §50j zákona o službách zamestnanosti.

Po pozitívnych skúsenostiach s realizáciou Prvého projektu sa obec Nová Bystrica prihlásila aj do Druhého projektu, v rámci ktorého uspela ako jedna z 350tich obcí.

V našej obci budú vodozádržné opatrenia realizované v mikropovodí prítokov hornej časti toku Vychylovka (pravostranné prítoky). V tejto oblasti steká hlavne z lesa v čase veľkých dažďov voda do údolia a berie so sebou zeminu z podmytých svahov, približovacích ciest a zvážnic a aj časť humóznych vrstiev pôdy z holorubných častí. Tiež nesie so sebou veľa drevných častí, ktoré sú zbytkami. Z tohto dôvodu je potrebné a zároveň prínosné realizovať opatrenia práve v tejto oblasti.

Autor: Ing. Jozef Balačin

zskmojekysucekysucke muzeum