Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 

 

VEREJNÝ HOVOR KONANÝ DŃA 9.10.2009

1. - p. Kuniak V. poukázal na zmeny konania obecného zastupiteľstva oproti zverejnenému plánu

2. Požiadavky na dokončenie cesty na cintorín:
- p. Borovička L. upozornil na zle zhotovenú šachtu pod cintorínom /treba skontrolovať /
- p. Vojtek M. – zanesená kanalizačná šachta pri nových bytovkách

3. - p. Slivka L. – upozornil na nedostatočné označenie a zabezpečenie cesty cez Vychylovku počas vykonávaných stavebných prác na nej
- ďalej upozornil na nedostatočné zabezpečenie prevádzky skateboardového ihriska a kolíziu jeho prevádzky počas futbalových zápasov /bude sa riešiť v spolupráci s pánom Pastvom L./.
- viacerými občanmi bol poukázaný nekorektný prístup organizátorov automobilových pretekov do vrchu k zdravotne postihnutým a aj obslužným službám v rámci obce

4. - p. Cingelová M. a p. Vojtek M. upozornili na chýbajúci poklop kanalizácie pri hlavnej ceste od nových bytoviek

5. - p. Kuniak upozornil na nedostatočne fungujúce ozvučenie pred Domom smútku

6. - p. Vojtek upozornil na nekvalitný rozhlas /bezdrôtové hniezdo/ v osade Závodzkovia

7. - bola daná sťažnosť na ŠL SR ohľadom neprimeraného zaberania otočky pre autobusy v časti Vychylovka u Šudého

8. - p. Slivka L.  požiadal obec o spoluprácu pri napojení domov za starým ihriskom na nový vodovod

9. - p. Lukšík I. vyzdvihol prácu OÚ pri organizovaní služieb pre občanov, či je to zber odpadov, zimná údržba, zabezpečenie pitnej vody, ale upozornil aj na ľahostajnosť občanov a nepochopenie úsilia starostu obce a členov OÚ o skvalitnenie života v našej obci

10. - neustále sa opakuje upozorňovanie na nelegálne sypanie smetí mimo vyhradené miesta nielen našimi občanmi, ale aj občanmi iných obcí a chatárov, preto vyzývame občanov, aby sa nebáli túto skutočnosť oznámiť, či už poslancom, starostovi, zamestnancom OÚ. Pretože takýto občania si našu obec mýlia so smetiskom

11. - bol vysvetlený postoj k prevádzke a údržbe starého a nového vodovodu, nakoľko bola zo strany obce zabezpečená dostupnosť k pitnej vode od Bereši do Cádrika

12. - p. Vojtek M. upozornil na opakujúce sa problémy z ČOV pri bytovkách

13. - občania upozorňujú na nejasné vysporiadania pozemkov medzi obcou a domnelými majiteľmi
Týmto sa chcem poďakovať prítomným občanom, p. starostovi obce Milanovi Kotvasovi a prítomným poslancom OZ, že prejavili záujem o dianie a život v obci a poskytli podnety k zlepšovaniu a náprave vecí.

Rudolf  Chovanec
zástupca starostu obce

zskmojekysucekysucke muzeum