14.06.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica dňa 16. júna 2021 o 15:00 hod.

Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica,
ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2021 (streda) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Obce Nová Bystrica.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,
určenie zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2020
4. Schválenie VZN Obce Nová Bystrica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
5. Prerokovanie žiadostí na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica na zasadnutí je nutná.
Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ
umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania požadovaných hygienických
opatrení. Účastníci zasadnutia sú povinní mať ochranné rúško.

14.06.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica dňa 16. júna 2021 o 15:00 hod.

Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica,
ktoré sa uskutoční dňa 16. júna 2021 (streda) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Obce Nová Bystrica.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania,
určenie zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2020
4. Schválenie VZN Obce Nová Bystrica č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
5. Prerokovanie žiadostí na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
6. Rôzne
7. Schválenie uznesenia
8. Záver
Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica na zasadnutí je nutná.
Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ
umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie
náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania požadovaných hygienických
opatrení. Účastníci zasadnutia sú povinní mať ochranné rúško.