07.03.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica dňa 10. marca 2021 o 15:00 hod.

 

 

Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2021 (streda) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Obce Nová Bystrica.

 

Program:

 

 • Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
 • Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
 • Prerokovanie žiadostí na prenájom a odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
 • Rôzne
 • Schválenie uznesenia
 • Záver

Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania požadovaných hygienických opatrení. Účastníci zasadnutia sú povinní mať ochranné rúško.

V Novej Bystrici dňa 4. marca 2021                                    

07.03.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica dňa 10. marca 2021 o 15:00 hod.

 

 

Na základe §12, ods. 1 a § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2021 (streda) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome Obce Nová Bystrica.

 

Program:

 

 • Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, určenie zapisovateľa zápisnice, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
 • Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
 • Prerokovanie žiadostí na prenájom a odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
 • Rôzne
 • Schválenie uznesenia
 • Záver

Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom OZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania požadovaných hygienických opatrení. Účastníci zasadnutia sú povinní mať ochranné rúško.

V Novej Bystrici dňa 4. marca 2021