Obchodná verejná súťaž

VELM, spol. s r.o., 023 05 Nová Bystrica 878 vyhlasuje
v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288

obchodnú verejnú súťaž

na dodávku novej automatizovanej piliarskej technológie, rozmietacích píl, technologie presného vykracovania reziva a profilovacieho centra
pre drevospracujúcu firmu v rámci projektu:

„MODERNIZÁCIA TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA DREVNEJ HMOTY“

podľa podmienok výzvy z Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, prioritná os 1- Inovácie a rast konkurenceschopnosti, opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopaterenia 1.1.1- Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR – 111DM 0801
 
1.    Identifikácia obstarávateľa

       VELM, spol. s r.o.
       Nová Bystrica č. 878, PSČ: 023 05

        IČO 31 616 607
        DIČ SK2020422217
        Bankové spojenie: VÚB a.s. Čadca
        Číslo účtu: 1953441651/0200
        Kontaktná osoba: Ing. Erika Kotvasová
        Telefón : 041 4397294, 041 4397293
        Fax:         041 4397293
        e-mail      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    
        
2.    Predmet súťaže : automatizovaná piliarska technológia, rozmietacie píly,technológia presného vykracovania reziva a profilovacie centrum  

     Opis predmetu obstarávania

Oblasť 1. Automatizovaná piliarska technológia
Požiadavky na technológiu:
    -určená na porez prioritne smrekovej     guľatiny, účelovo triedenej po 8 cm hrúbkových stupňov
      v hrúbkach od 20 cm po 60 cm, max. dĺžka 6 m
    -navážanie materiálu do porezovej technológie strojové, podľa možnosti automatizované
      t.j. hydraulické obracanie, alebo elektrické centrovanie a podobne podľa navrhnutej technológie
    -porezová kapacita minimálne 50m3 / 8hodín
    -obsluha maximálne dve osoby
    -vyvezenie reziva zo stroja automatizované
    -dopravníkový systém na dovezenie vstupnej suroviny ako i vyvezenie reziva
    -prepojenie na nadväzujúci uzol rozmietania

Oblasť 2. Rozmietaci uzol pílnice, rozmietacia píla

Požiadavky na technológiu:
    -porezová kapacita min.25m3 / 8 hodín
    -obsluha max. 2 osoby
    -zavážanie materiálu do rozmietacej píly strojové podľa možnosti automatizované
    -rozmietacia píla s max prerezom na výšku aspoň 160 mm s min. 10 pílovými kotúčmi  na
      160 cm prereze, pri surovom smrekovom rezive
    -vybavená laserovým zameriavaním pre optimalizáciu porezu
    -záťažové motory
    -píla musí mať podávacie zariadenie na podávanie /rozmumej podávací stôl,
      prítlak valec a podobne, podľa ponúknutej technológie/  
    -vyvážacie zariadenie so zásobníkom hotového reziva

Doplňujúce pre oblasti 1. a 2. je k dispozícia pílnica o dĺžke 70m , šírke 16m a výške v sedle 6 m

Oblasť 3. Rozmietacie píly 2ks
    Požiadavky na technológiu:
    -rozmietacia píla s max výškou prerezu aspoň 120 mm aspoň 10 pílových kotúčov pri   
      suchom smrekovom rezive o hrúbke 60 mm
    -možnosť rezať aj krátke kusy t.j aj 40 cm dlhé
    -záťažové motory
    -automatické mazanie
    -presný rez, píly určené na rezanie smrekových lamiel na na laťovkový stred,
      presnosť rezu v desatinách mm
    -liatinová konštrukcia

Oblasť 4. Technológia presného vykracovania reziva
    Požiadavky na technológiu:
    -presnosť krátenia do 3 mm
    -kapacita  minimálne 40 m3 / 8 hod
    -maximálna obsluha 2 osoby
    -nie je nutná optimalizácia kvality reziva t.j. vyrezávanie sukov
      a iných vád/účelové  krátenie do rozmietacích píl/

Oblasť 5. Profilovacie centrum tzv. štvorstranka
    Požiadavky na technológiu:
    -liatinová konštrukcia
    -6 vretien
    -priechodnosť materiálu minimálne  210 mm na šírku a 120 mm na výšku
    -plná kapotáž
    -pneumatický prítlak
    -určené prioritne na hobľovanie zruboviny s dvojitou perodrážkou tzn. musí
      mať dostatočný výkon na kolmých vretenách z dôvodu veľkého úberu
    -možnosť spustiť posuv aj pri spustení len niektorých vretien z dôvodu úspory energie
      v prípade hobľovania či frézovania tenších či menej náročných profilov
    
Možnosť návrhov aj na jednotlivé oblasti samostatne

3.     Miesto dodania  :     VELM, spol. s r.o.,  Nová Bystrica č. 878, PSČ 023 05

4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť:
S víťazom súťaže  bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve s účinnosťou podmienenou schválením projektu a podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratného finančného príspevku)

5.    Spôsob podávania návrhov:
Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke s heslom SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne. Súťažné návrhy sa podávajú do termínu určeného v obchodnej súťaži  a navrhovatelia môžu svoje návrhy až do tohto termínu odvolať, zmeniť alebo inak upravovať.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku.

6.       Kritériá vyhodnotenia ponúk:

Výberová komisia bude posudzovať jednotlivé návrhy podľa nasledovných kritérií:

-  technické riešenie
-  cena
-  komplexnosť ponuky a servisu
-  referencie - realizované projekty
-  dodacie podmienky


7.      Lehota na predkladanie ponúk:   
do  09.10.2008 do 13.00 hod     

8.      Vyhodnotenie ponúk:
    10.10.2008 o 14.00 hod.

9.       Lehota viazanosti ponúk :  
minimálne 6 mesiacov

10.    Spôsob  vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlasovateľ vyhodnotí všetky prijaté návrhy a výsledok vyhodnotenia písomne  oznámi všetkým účastníkom súťaže do 3 dní. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, zasadne trojčlenná hodnotiaca komisia, ktorá bude vymenovaná vyhlasovateľom súťaže.

11.       Ďalšie informácie obstarávateľa :
S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o budúcej zmluve
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť vyhlásenú súťaž. Predmet súťaže bude realizovaný iba v prípade získania NFP z fondov EU.

12.    Odvolanie:
Proti rozhodnutiu vyhlasovateľa o víťazovi súťaže nie je možné podať odvolanie, ak každý člen komisie podpísal zápisnicu. Inak sa všetky spory vzniknuté následkami týchto súťažných podmienok riadia v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných dotknutých zákonov a právnych predpisov SR.


V Novej Bystrici, dňa 02.09.2008                                        Ing. Erika Kotvasová
                                                                                     Konateľka spoločnosti

Obchodná verejná súťaž

VELM, spol. s r.o., 023 05 Nová Bystrica 878 vyhlasuje
v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná súťaž, § 281 až § 288

obchodnú verejnú súťaž

na dodávku novej automatizovanej piliarskej technológie, rozmietacích píl, technologie presného vykracovania reziva a profilovacieho centra
pre drevospracujúcu firmu v rámci projektu:

„MODERNIZÁCIA TECHNOLÓGIE SPRACOVANIA DREVNEJ HMOTY“

podľa podmienok výzvy z Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST, prioritná os 1- Inovácie a rast konkurenceschopnosti, opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopaterenia 1.1.1- Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR – 111DM 0801
 
1.    Identifikácia obstarávateľa

       VELM, spol. s r.o.
       Nová Bystrica č. 878, PSČ: 023 05

        IČO 31 616 607
        DIČ SK2020422217
        Bankové spojenie: VÚB a.s. Čadca
        Číslo účtu: 1953441651/0200
        Kontaktná osoba: Ing. Erika Kotvasová
        Telefón : 041 4397294, 041 4397293
        Fax:         041 4397293
        e-mail      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
    
        
2.    Predmet súťaže : automatizovaná piliarska technológia, rozmietacie píly,technológia presného vykracovania reziva a profilovacie centrum  

     Opis predmetu obstarávania

Oblasť 1. Automatizovaná piliarska technológia
Požiadavky na technológiu:
    -určená na porez prioritne smrekovej     guľatiny, účelovo triedenej po 8 cm hrúbkových stupňov
      v hrúbkach od 20 cm po 60 cm, max. dĺžka 6 m
    -navážanie materiálu do porezovej technológie strojové, podľa možnosti automatizované
      t.j. hydraulické obracanie, alebo elektrické centrovanie a podobne podľa navrhnutej technológie
    -porezová kapacita minimálne 50m3 / 8hodín
    -obsluha maximálne dve osoby
    -vyvezenie reziva zo stroja automatizované
    -dopravníkový systém na dovezenie vstupnej suroviny ako i vyvezenie reziva
    -prepojenie na nadväzujúci uzol rozmietania

Oblasť 2. Rozmietaci uzol pílnice, rozmietacia píla

Požiadavky na technológiu:
    -porezová kapacita min.25m3 / 8 hodín
    -obsluha max. 2 osoby
    -zavážanie materiálu do rozmietacej píly strojové podľa možnosti automatizované
    -rozmietacia píla s max prerezom na výšku aspoň 160 mm s min. 10 pílovými kotúčmi  na
      160 cm prereze, pri surovom smrekovom rezive
    -vybavená laserovým zameriavaním pre optimalizáciu porezu
    -záťažové motory
    -píla musí mať podávacie zariadenie na podávanie /rozmumej podávací stôl,
      prítlak valec a podobne, podľa ponúknutej technológie/  
    -vyvážacie zariadenie so zásobníkom hotového reziva

Doplňujúce pre oblasti 1. a 2. je k dispozícia pílnica o dĺžke 70m , šírke 16m a výške v sedle 6 m

Oblasť 3. Rozmietacie píly 2ks
    Požiadavky na technológiu:
    -rozmietacia píla s max výškou prerezu aspoň 120 mm aspoň 10 pílových kotúčov pri   
      suchom smrekovom rezive o hrúbke 60 mm
    -možnosť rezať aj krátke kusy t.j aj 40 cm dlhé
    -záťažové motory
    -automatické mazanie
    -presný rez, píly určené na rezanie smrekových lamiel na na laťovkový stred,
      presnosť rezu v desatinách mm
    -liatinová konštrukcia

Oblasť 4. Technológia presného vykracovania reziva
    Požiadavky na technológiu:
    -presnosť krátenia do 3 mm
    -kapacita  minimálne 40 m3 / 8 hod
    -maximálna obsluha 2 osoby
    -nie je nutná optimalizácia kvality reziva t.j. vyrezávanie sukov
      a iných vád/účelové  krátenie do rozmietacích píl/

Oblasť 5. Profilovacie centrum tzv. štvorstranka
    Požiadavky na technológiu:
    -liatinová konštrukcia
    -6 vretien
    -priechodnosť materiálu minimálne  210 mm na šírku a 120 mm na výšku
    -plná kapotáž
    -pneumatický prítlak
    -určené prioritne na hobľovanie zruboviny s dvojitou perodrážkou tzn. musí
      mať dostatočný výkon na kolmých vretenách z dôvodu veľkého úberu
    -možnosť spustiť posuv aj pri spustení len niektorých vretien z dôvodu úspory energie
      v prípade hobľovania či frézovania tenších či menej náročných profilov
    
Možnosť návrhov aj na jednotlivé oblasti samostatne

3.     Miesto dodania  :     VELM, spol. s r.o.,  Nová Bystrica č. 878, PSČ 023 05

4.    Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť:
S víťazom súťaže  bude uzatvorená Zmluva o budúcej zmluve s účinnosťou podmienenou schválením projektu a podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP (nenávratného finančného príspevku)

5.    Spôsob podávania návrhov:
Súťažné návrhy sa predkladajú v zalepenej obálke s heslom SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne. Súťažné návrhy sa podávajú do termínu určeného v obchodnej súťaži  a navrhovatelia môžu svoje návrhy až do tohto termínu odvolať, zmeniť alebo inak upravovať.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku.

6.       Kritériá vyhodnotenia ponúk:

Výberová komisia bude posudzovať jednotlivé návrhy podľa nasledovných kritérií:

-  technické riešenie
-  cena
-  komplexnosť ponuky a servisu
-  referencie - realizované projekty
-  dodacie podmienky


7.      Lehota na predkladanie ponúk:   
do  09.10.2008 do 13.00 hod     

8.      Vyhodnotenie ponúk:
    10.10.2008 o 14.00 hod.

9.       Lehota viazanosti ponúk :  
minimálne 6 mesiacov

10.    Spôsob  vyhlásenia výsledkov súťaže:
Vyhlasovateľ vyhodnotí všetky prijaté návrhy a výsledok vyhodnotenia písomne  oznámi všetkým účastníkom súťaže do 3 dní. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu, zasadne trojčlenná hodnotiaca komisia, ktorá bude vymenovaná vyhlasovateľom súťaže.

11.       Ďalšie informácie obstarávateľa :
S víťazom súťaže vyhlasovateľ uzavrie zmluvu o budúcej zmluve
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť vyhlásenú súťaž. Predmet súťaže bude realizovaný iba v prípade získania NFP z fondov EU.

12.    Odvolanie:
Proti rozhodnutiu vyhlasovateľa o víťazovi súťaže nie je možné podať odvolanie, ak každý člen komisie podpísal zápisnicu. Inak sa všetky spory vzniknuté následkami týchto súťažných podmienok riadia v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných dotknutých zákonov a právnych predpisov SR.


V Novej Bystrici, dňa 02.09.2008                                        Ing. Erika Kotvasová
                                                                                     Konateľka spoločnosti