Svätá omša nemá iba hodnotu pamiatky. Kristus skrze kňaza sprítomňuje svoju obetu. Je to skutočná obeta, ktorá sa stala na Kalvárii a prináša jej plné ovocie. Všetky plody svätej omše sú nevyčerpateľné, pretože sú to všetko plody obete kríža. Kiež by sme vedeli, aké poklady môžeme získať pre seba a pre Cirkev! (D.C. Marmion)
-Pamätaj, kresťan, že sa viac vyplatí byť zbožne prítomný na svätej omši, ako obísť na pútiach celý svet (sv. Bernard).
-Boh nám dá všetko, o čo pri svätej omši prosíme, a dá nám aj to, na čo ani nepomyslíme, ale čo potrebujeme (sv. Hieronym).
-Keby sme poznali hodnotu svätej omše, s akou veľkou horlivosťou by sme ju počúvali! Všetky dobré skutky spolu neplatia toľko ako svätá omša, pretože sú to ľudské skutky, ale svätá omša je Božie dielo (sv. Ján M. Vianney).
-Svätá omša je liek na choroby a celopal na splatenie našich hriechov (sv. Cyprián).
-V modlitbe prosíme Boha o milosti, vo svätej omši ho nútime, aby nám ich dal (sv. Filip Neri).
-Svätá omša je jediná obeta, ktorá spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z očistca (sv. Gregor).
-Svätá omša je najsvätejší náboženský úkon, pre Boha najslávnejší a pre našu dušu najprospešnejší. Získavame pri nej silu, aby sme milovali Boha a blížneho a dokázali mu odpúšťať (S. P. Eymar).
-Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne počúva svätú omšu, pošlem v posledných okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a chránili, koľkokrát bol zbožne na svätej omši. (Ježiš sv. Gertrúde)
-Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné   
 obetované inými za teba po tvojej smrti (sv. Faustína)

 

Úmysly svätých omší
       Je prirodzené a duchovne osožné, keď prichádzame na sv. omšu a pristupujeme ku sv. prijímaniu s konkrétnym úmyslom. Je dobré, keď vždy povieme Ježišovi: „Drahý Ježiš, ja ti dnes obetujem túto svätú omšu a toto sväté prijímanie za....(otca, matku, dieťa, za Svätého otca, za kňaza, za konkrétnu dušu zosnulého, za obrátenie, za pokoj v rodine atď.) Najlepšie a najkrajšie je, keď Mu poviem: „Drahý Ježiš, ja Ti dnes touto sv. omšou a svojim sv. prijímaním nechcem predkladať žiadnu prosbu, len Ti chcem jednoducho poďakovať za....)


      Každý správca farnosti má povinnosť (uloženú Cirkvou) obetovať každú nedeľu a na prikázaný sviatok jednu sv. omšu za všetkých farníkov. Je to okolo 70 sv. omší do roka. Pokiaľ mám v nedeľu rezervované súkromné úmysly sv. omší, o ktoré ste prosili, musím sv. omšu za farníkov odslúžiť čo najskôr, napríklad v pondelok.

     V našej farnosti sa vyskytli, vyskytujú (a môžu vyskytnúť aj do budúcna) okrem iných nasledovné úmysly sv. omší:
- Za zomrelých: +Karola, Annu, Jána a Žofiu
- Za zosnulých: +rodičov a starých rodičov
- Za +Jozefa (sv. omša ako duchovná kytica namiesto kvetov pri pohrebe)
- Za duše v očistci
- Za živých i zosnulých členov Živého ruženca
- Za odpustenie hriechov Márii
- Za uzdravenie syna Lukáša
- Za obrátenie člena rodiny
- Za triezvosť v istej rodine
- Za svetlo Ducha Svätého pri voľbe životného stavu
- Za dar múdrosti pri maturitných skúškach pre Petra
- Za šťastnú hodinu smrti Magdalény
- Za Božie požehnanie rodičov a starých rodičov
- Za zdravie mamy (sv. omša ako dar k jej meninám)
- Za Božiu pomoc v rodine
- Za dobrý život vnukov
- Za zmierenie v rodine a susedstve
- Za zdravie Svätého otca
- Za nášho biskupa Tomáša
- Za Božie požehnanie nášho pána farára
- Za svätosť kňazov
- Za bezpečnosť pracovníkov pri obnove kostola
- Za Božie požehnanie farskej rady a ich rodín
- Za rozšírenie pravej viery
- Za zjednotenie rozdelenej Cirkvi
- Na poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
- Na poďakovanie Bohu za životné jubileum Tomáša
- Na poďakovanie Bohu za manželské jubileum Františka a Vilmy
- Na poďakovanie za úspešnú operáciu
- Na poďakovanie Bohu za obrátenie Filipa


Milodar
        Keď prosíte o odslúženie sv. omše na určitý úmysel, vždy pri tom dávate nejaký milodar a potom zvyknete skonštatovať: „Dal(-a) som na sv.omšu“. Tento milodar nie je „na kostol“, ako si to niektorí myslia. Je určený pre súkromné potreby kňaza. Keď teda „dávate na sv. omšu“, podporujete kňaza(-ov), ktorý(-í) tieto úmysly odslúži(-ia). Podľa cirkevných predpisov, keby kňaz v priebehu dňa odslúžil aj dva úmysly (sv. omša ráno a večer), môže si ponechať peniaze iba za jeden z úmyslov a druhý  musí odoslať na Biskupský úrad. Väčšinou dávate 5 Eur, hoci je výška milodaru v skutočnosti dobrovoľná. Tieto vaše súkromné úmysly zapisuje pani kostolníčka na špeciálne tlačivo. Touto cestou jej veľmi pekne ďakujem za túto službu.

 

Termín
      Často vás zaujíma dátum, kedy bude tá-ktorá sv. omša odslúžená. Každý kňaz alebo každá farnosť má v tejto oblasti svoje špecifiká. Nejestvuje v tejto oblasti jednotný systém. V niektorých farnostiach kňaz prijíma úmysly sv. omši na dátum. Takto sa farníkom ujde v priebehu roka iba okolo 300 sv. omší. Keby som ja praktizoval takýto systém, v Novej Bystrici by sa ušla raz do roka jedna sv. omša iba každej tretej rodine. A obrovská väčšina by sa cítila byť sklamaná, že kňaz nedokáže prijať a odslúžiť viac úmyslov. Preto prosím darcov omšového milodaru, aby sa ma na dátum nikdy nepýtali. Sv. omše „za uzdravenie“ alebo „za obrátenie“ slúžim prioritne v priebehu týždňa- dvoch, ale nikomu nepoviem dátum. Rodinu však prosím, aby na tento úmysel obetovala svoje sv. prijímanie čo najskôr, najlepšie ten istý deň, kedy bola sv. omša zapísaná. Keď ide o bežné sv. omše za zomrelých, musím úprimne povedať, že tie (okrem 1. výročia smrti) nestíham slúžiť. V našom kostole sa mi podarí odslúžiť zhruba iba každú piatu sv. omšu za zosnulých. Ostatné odosielam v krátkom čase prostredníctvom Biskupského úradu na odslúženie iným kňazom, ktorí na sv. omše nedostávajú, najmä na našich „Dolniakoch“, v Českej republike a na Ukrajine. Aj keď teda väčšina nie je odslúžená v Novej Bystrici, dávam vám však záruku, že bude odslúžená každá. Majte v tomto istotu.

         Na konkrétny dátum rezervujem len tieto úmysly:
- 1. výročie smrti
- Okrúhle výročie sobáša
- Okrúhle životné jubileum
V týchto troch prípadoch neberiem peniaze vopred. Tieto úmysly si poznačím v kalendári, a omšový milodar prijímam v sakristii až tesne po odslúžení.

Svätá omša nemá iba hodnotu pamiatky. Kristus skrze kňaza sprítomňuje svoju obetu. Je to skutočná obeta, ktorá sa stala na Kalvárii a prináša jej plné ovocie. Všetky plody svätej omše sú nevyčerpateľné, pretože sú to všetko plody obete kríža. Kiež by sme vedeli, aké poklady môžeme získať pre seba a pre Cirkev! (D.C. Marmion)
-Pamätaj, kresťan, že sa viac vyplatí byť zbožne prítomný na svätej omši, ako obísť na pútiach celý svet (sv. Bernard).
-Boh nám dá všetko, o čo pri svätej omši prosíme, a dá nám aj to, na čo ani nepomyslíme, ale čo potrebujeme (sv. Hieronym).
-Keby sme poznali hodnotu svätej omše, s akou veľkou horlivosťou by sme ju počúvali! Všetky dobré skutky spolu neplatia toľko ako svätá omša, pretože sú to ľudské skutky, ale svätá omša je Božie dielo (sv. Ján M. Vianney).
-Svätá omša je liek na choroby a celopal na splatenie našich hriechov (sv. Cyprián).
-V modlitbe prosíme Boha o milosti, vo svätej omši ho nútime, aby nám ich dal (sv. Filip Neri).
-Svätá omša je jediná obeta, ktorá spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z očistca (sv. Gregor).
-Svätá omša je najsvätejší náboženský úkon, pre Boha najslávnejší a pre našu dušu najprospešnejší. Získavame pri nej silu, aby sme milovali Boha a blížneho a dokázali mu odpúšťať (S. P. Eymar).
-Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne počúva svätú omšu, pošlem v posledných okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a chránili, koľkokrát bol zbožne na svätej omši. (Ježiš sv. Gertrúde)
-Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné   
 obetované inými za teba po tvojej smrti (sv. Faustína)

 

Úmysly svätých omší
       Je prirodzené a duchovne osožné, keď prichádzame na sv. omšu a pristupujeme ku sv. prijímaniu s konkrétnym úmyslom. Je dobré, keď vždy povieme Ježišovi: „Drahý Ježiš, ja ti dnes obetujem túto svätú omšu a toto sväté prijímanie za....(otca, matku, dieťa, za Svätého otca, za kňaza, za konkrétnu dušu zosnulého, za obrátenie, za pokoj v rodine atď.) Najlepšie a najkrajšie je, keď Mu poviem: „Drahý Ježiš, ja Ti dnes touto sv. omšou a svojim sv. prijímaním nechcem predkladať žiadnu prosbu, len Ti chcem jednoducho poďakovať za....)


      Každý správca farnosti má povinnosť (uloženú Cirkvou) obetovať každú nedeľu a na prikázaný sviatok jednu sv. omšu za všetkých farníkov. Je to okolo 70 sv. omší do roka. Pokiaľ mám v nedeľu rezervované súkromné úmysly sv. omší, o ktoré ste prosili, musím sv. omšu za farníkov odslúžiť čo najskôr, napríklad v pondelok.

     V našej farnosti sa vyskytli, vyskytujú (a môžu vyskytnúť aj do budúcna) okrem iných nasledovné úmysly sv. omší:
- Za zomrelých: +Karola, Annu, Jána a Žofiu
- Za zosnulých: +rodičov a starých rodičov
- Za +Jozefa (sv. omša ako duchovná kytica namiesto kvetov pri pohrebe)
- Za duše v očistci
- Za živých i zosnulých členov Živého ruženca
- Za odpustenie hriechov Márii
- Za uzdravenie syna Lukáša
- Za obrátenie člena rodiny
- Za triezvosť v istej rodine
- Za svetlo Ducha Svätého pri voľbe životného stavu
- Za dar múdrosti pri maturitných skúškach pre Petra
- Za šťastnú hodinu smrti Magdalény
- Za Božie požehnanie rodičov a starých rodičov
- Za zdravie mamy (sv. omša ako dar k jej meninám)
- Za Božiu pomoc v rodine
- Za dobrý život vnukov
- Za zmierenie v rodine a susedstve
- Za zdravie Svätého otca
- Za nášho biskupa Tomáša
- Za Božie požehnanie nášho pána farára
- Za svätosť kňazov
- Za bezpečnosť pracovníkov pri obnove kostola
- Za Božie požehnanie farskej rady a ich rodín
- Za rozšírenie pravej viery
- Za zjednotenie rozdelenej Cirkvi
- Na poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
- Na poďakovanie Bohu za životné jubileum Tomáša
- Na poďakovanie Bohu za manželské jubileum Františka a Vilmy
- Na poďakovanie za úspešnú operáciu
- Na poďakovanie Bohu za obrátenie Filipa


Milodar
        Keď prosíte o odslúženie sv. omše na určitý úmysel, vždy pri tom dávate nejaký milodar a potom zvyknete skonštatovať: „Dal(-a) som na sv.omšu“. Tento milodar nie je „na kostol“, ako si to niektorí myslia. Je určený pre súkromné potreby kňaza. Keď teda „dávate na sv. omšu“, podporujete kňaza(-ov), ktorý(-í) tieto úmysly odslúži(-ia). Podľa cirkevných predpisov, keby kňaz v priebehu dňa odslúžil aj dva úmysly (sv. omša ráno a večer), môže si ponechať peniaze iba za jeden z úmyslov a druhý  musí odoslať na Biskupský úrad. Väčšinou dávate 5 Eur, hoci je výška milodaru v skutočnosti dobrovoľná. Tieto vaše súkromné úmysly zapisuje pani kostolníčka na špeciálne tlačivo. Touto cestou jej veľmi pekne ďakujem za túto službu.

 

Termín
      Často vás zaujíma dátum, kedy bude tá-ktorá sv. omša odslúžená. Každý kňaz alebo každá farnosť má v tejto oblasti svoje špecifiká. Nejestvuje v tejto oblasti jednotný systém. V niektorých farnostiach kňaz prijíma úmysly sv. omši na dátum. Takto sa farníkom ujde v priebehu roka iba okolo 300 sv. omší. Keby som ja praktizoval takýto systém, v Novej Bystrici by sa ušla raz do roka jedna sv. omša iba každej tretej rodine. A obrovská väčšina by sa cítila byť sklamaná, že kňaz nedokáže prijať a odslúžiť viac úmyslov. Preto prosím darcov omšového milodaru, aby sa ma na dátum nikdy nepýtali. Sv. omše „za uzdravenie“ alebo „za obrátenie“ slúžim prioritne v priebehu týždňa- dvoch, ale nikomu nepoviem dátum. Rodinu však prosím, aby na tento úmysel obetovala svoje sv. prijímanie čo najskôr, najlepšie ten istý deň, kedy bola sv. omša zapísaná. Keď ide o bežné sv. omše za zomrelých, musím úprimne povedať, že tie (okrem 1. výročia smrti) nestíham slúžiť. V našom kostole sa mi podarí odslúžiť zhruba iba každú piatu sv. omšu za zosnulých. Ostatné odosielam v krátkom čase prostredníctvom Biskupského úradu na odslúženie iným kňazom, ktorí na sv. omše nedostávajú, najmä na našich „Dolniakoch“, v Českej republike a na Ukrajine. Aj keď teda väčšina nie je odslúžená v Novej Bystrici, dávam vám však záruku, že bude odslúžená každá. Majte v tomto istotu.

         Na konkrétny dátum rezervujem len tieto úmysly:
- 1. výročie smrti
- Okrúhle výročie sobáša
- Okrúhle životné jubileum
V týchto troch prípadoch neberiem peniaze vopred. Tieto úmysly si poznačím v kalendári, a omšový milodar prijímam v sakristii až tesne po odslúžení.