Active ImageJežiš prišiel na svet ako vysloboditeľ človeka z mnohých otroctiev, predovšetkým z otroctva hriechu, utrpenia a smrti. Sám však prijal utrpenie a smrť, a tak dáva ľudským nemociam a ľudskej smrti nový zmysel: ak človek bude spájať svoje utrpenie a smrť s Jeho utrpením a smrťou, tak sa toto utrpenie a smrť človeka môže stať prostriedkom očistenia a spásy pre neho aj pre druhých.

Cirkev dostala od Ježiša rozkaz pomáhať chorým. Predovšetkým však dostala osobitnú sviatosť pre chorých, jednu zo siedmych, ktoré ustanovil Kristus. O tejto sviatosti svedčí sv. apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi (v pôvodnom gréckom texte: presbyterov - rozumej: kňazov). Tí nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. A táto modlitba s vierou zachráni chorého. Pán ho pozdvihne, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 4,14 ). Tento biblický text je priamym dôkazom skutočnosti, že pastieri Cirkvi, čiže biskupi a kňazi, už od apoštolských čias spolu s ostatnými sviatosťami udeľujú aj túto osobitnú sviatosť pomazania chorých

Z textu vidno aj zmysel a účinky tejto sviatosti, teda to, čo chorý dostáva od Boha, keď ju prijíma:
-    posila, pokoj a odvaha v prijímaní utrpenia
-    odpustenie hriechov, ak sa už nedokáže vyspovedať
-    uzdravenie telesné, ak to nie je z Božieho hľadiska prekážka na ceste spásy chorého.

Kto môže prijímať túto sviatosť?
Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý veriaci, ktorý pre ťažkú chorobu alebo vyšší vek začína byť v nebezpečenstve smrti. Ten istý veriaci ju môže prijať viackrát v živote, ak sa jeho zdravotný stav zhorší alebo upadne do ďalšej ťažkej choroby. Keby sa niekto pýtal, či je napríklad chrípka dostatočný dôvod, aby kresťan mohol dostať sväté pomazanie, tak odpoveď znie: „nie". Určitým ohrozením života je každý vážny chirurgický zákrok. Je dobré, keď veriaci pred odchodom na operáciu spojenú s totálnou narkózou, požiada kňaza o udelenie sviatosti pomazania chorých. Udeleniu tejto sviatosti by mala predchádzať, ak je chorý toho schopný, svätá spoveď.
Aký olej sa používa pri udeľovaní tejto sviatosti?
Používa sa olivový olej, ktorý posviaca sám biskup každý rok na Zelený štvrtok vo svojom katedrálnom chráme. Čiastku tohto oleja si vyzdvihne každý kňaz pre svoju farnosť.

Ako sa udeľuje táto sviatosť?
Kňaz pomaže čelo a dlane chorého a pritom povie modlitbu: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen."

Kedy sa udeľuje táto sviatosť v Novej Bystrici?
V súrnom prípade môže rodina zavolať kňaza k chorému kedykoľvek. Raz do roka kňaz udeľuje túto sviatosť po domoch všetkým chorým, ktorých rodina nedokáže doviezť autami do kostola. V kostole - všetkým starým a chorým raz do roka počas špeciálnej sv. omše pre chorých. Najbližšie sa bude táto sviatosť udeľovať v kostole aj po domoch počas ľudových misií v polovici júna 2008.

Čo má rodina pripraviť, keď príde kňaz zaopatriť chorého sviatosťami?
Stôl s bielym obrusom, krížik, sviece, tanierik so svätenou vodou a nejakou malou vetvičkou na pokropenie, kúsok vaty alebo papierovú vreckovku na očistenie prstov po pomazaní. Je dôležité, aby domáci neutiekali pred kňazom. Nech sa zapoja do spoločnej modlitby pri chorom a za chorého.

Prijímame sviatosti aj v nemocnici?
Samozrejme. V nemocnici v Čadci (aj v ostatných nemocniciach) pôsobí biskupom ustanovený kňaz, ktorý je vždy k dispozícii. Ak je rodina chorého veriaca, nech okamžite po príchode chorého do nemocnice poprosí o udelenie mu sviatostí. Nech rodina nečaká na okamih, keď je už chorý pri bezvedomí, to znamená, že už nedokáže komunikovať (ani protestovať!) nie je schopný sa vyspovedať, ani prijať oltárnu sviatosť. Nie je múdre, keď sa manželka alebo deti so strachom pýtajú ťažko chorého muža alebo otca, či si nepraje kňaza. Ak tento človek bol roky mimo kostola a dlho neprijímal sviatosti, treba predpokladať, že aj teraz na ich otázku odpovie: „nie". Stačí mu však informatívne a pokojne povedať: „Muž môj, otec môj, dnes ťa príde kňaz vyspovedať a donesie ti aj sväté prijímanie" a nedbať na jeho prípadne negatívnu reakciu. Na vrátnici nemocnice treba nechať lístok s menom chorého a označením oddelenia, kde leží. Vo väčšine prípadov nemocničný kňaz po krátkom rozhovore presvedčí aj tvrdohlavého chorého, aby prijal milosrdný dotyk samého Krista. Katolíckej rodine nesmie byť jedno, či jej chorý člen zomrie zaopatrený sviatosťami alebo nie. Či odíde do večnosti zmierený s Bohom a Cirkvou alebo nie. Či zomrie v stave posväcujúcej milosti alebo v nemilosti. Či bude spasený alebo zatratený. Nie sme pred Bohom zodpovední iba za svoju osobnú spásu, ale aj za spásu blížneho.
VYZNANIE VIERY V ČASE CHOROBY

•   Verím v lásku Boha Otca aj vtedy, keď na nás dopustí utrpenie.
•   Verím v lásku Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Otcovi až po smrť, a tak nás vykúpil a umožnil nám, aby sme trpezlivým znášaním svojich utrpení spolupracovali s ním na diele spásy.
•   Verím v lásku Ducha Svätého, ktorá nám pomáha premieňať naše útrapy na prostriedky posvätenia.
•   Verím v lásku najsvätejšej matky Panny Márie a celej Cirkvi, ktorá nám prináša úľavu v našich duchovných i fyzických bolestiach.
•   Verím v spoločenstvo svätých, ktoré nám umožňuje účasť na ovocí každej záslužne znášanej bolesti v Cirkvi.
•   Verím v odpustenie hriechov, ktoré obsiahneme aj kresťanským prijatím a znášaním utrpenia.
•   Verím vo večný život aj pre naše utrápené telo po slávnom vzkriesení z mŕtvych.Váš duchovný tec
Stanislav Capiak
Active ImageJežiš prišiel na svet ako vysloboditeľ človeka z mnohých otroctiev, predovšetkým z otroctva hriechu, utrpenia a smrti. Sám však prijal utrpenie a smrť, a tak dáva ľudským nemociam a ľudskej smrti nový zmysel: ak človek bude spájať svoje utrpenie a smrť s Jeho utrpením a smrťou, tak sa toto utrpenie a smrť človeka môže stať prostriedkom očistenia a spásy pre neho aj pre druhých.

Cirkev dostala od Ježiša rozkaz pomáhať chorým. Predovšetkým však dostala osobitnú sviatosť pre chorých, jednu zo siedmych, ktoré ustanovil Kristus. O tejto sviatosti svedčí sv. apoštol Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi (v pôvodnom gréckom texte: presbyterov - rozumej: kňazov). Tí nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. A táto modlitba s vierou zachráni chorého. Pán ho pozdvihne, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (Jak 4,14 ). Tento biblický text je priamym dôkazom skutočnosti, že pastieri Cirkvi, čiže biskupi a kňazi, už od apoštolských čias spolu s ostatnými sviatosťami udeľujú aj túto osobitnú sviatosť pomazania chorých

Z textu vidno aj zmysel a účinky tejto sviatosti, teda to, čo chorý dostáva od Boha, keď ju prijíma:
-    posila, pokoj a odvaha v prijímaní utrpenia
-    odpustenie hriechov, ak sa už nedokáže vyspovedať
-    uzdravenie telesné, ak to nie je z Božieho hľadiska prekážka na ceste spásy chorého.

Kto môže prijímať túto sviatosť?
Sviatosť pomazania chorých môže prijať každý veriaci, ktorý pre ťažkú chorobu alebo vyšší vek začína byť v nebezpečenstve smrti. Ten istý veriaci ju môže prijať viackrát v živote, ak sa jeho zdravotný stav zhorší alebo upadne do ďalšej ťažkej choroby. Keby sa niekto pýtal, či je napríklad chrípka dostatočný dôvod, aby kresťan mohol dostať sväté pomazanie, tak odpoveď znie: „nie". Určitým ohrozením života je každý vážny chirurgický zákrok. Je dobré, keď veriaci pred odchodom na operáciu spojenú s totálnou narkózou, požiada kňaza o udelenie sviatosti pomazania chorých. Udeleniu tejto sviatosti by mala predchádzať, ak je chorý toho schopný, svätá spoveď.
Aký olej sa používa pri udeľovaní tejto sviatosti?
Používa sa olivový olej, ktorý posviaca sám biskup každý rok na Zelený štvrtok vo svojom katedrálnom chráme. Čiastku tohto oleja si vyzdvihne každý kňaz pre svoju farnosť.

Ako sa udeľuje táto sviatosť?
Kňaz pomaže čelo a dlane chorého a pritom povie modlitbu: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen."

Kedy sa udeľuje táto sviatosť v Novej Bystrici?
V súrnom prípade môže rodina zavolať kňaza k chorému kedykoľvek. Raz do roka kňaz udeľuje túto sviatosť po domoch všetkým chorým, ktorých rodina nedokáže doviezť autami do kostola. V kostole - všetkým starým a chorým raz do roka počas špeciálnej sv. omše pre chorých. Najbližšie sa bude táto sviatosť udeľovať v kostole aj po domoch počas ľudových misií v polovici júna 2008.

Čo má rodina pripraviť, keď príde kňaz zaopatriť chorého sviatosťami?
Stôl s bielym obrusom, krížik, sviece, tanierik so svätenou vodou a nejakou malou vetvičkou na pokropenie, kúsok vaty alebo papierovú vreckovku na očistenie prstov po pomazaní. Je dôležité, aby domáci neutiekali pred kňazom. Nech sa zapoja do spoločnej modlitby pri chorom a za chorého.

Prijímame sviatosti aj v nemocnici?
Samozrejme. V nemocnici v Čadci (aj v ostatných nemocniciach) pôsobí biskupom ustanovený kňaz, ktorý je vždy k dispozícii. Ak je rodina chorého veriaca, nech okamžite po príchode chorého do nemocnice poprosí o udelenie mu sviatostí. Nech rodina nečaká na okamih, keď je už chorý pri bezvedomí, to znamená, že už nedokáže komunikovať (ani protestovať!) nie je schopný sa vyspovedať, ani prijať oltárnu sviatosť. Nie je múdre, keď sa manželka alebo deti so strachom pýtajú ťažko chorého muža alebo otca, či si nepraje kňaza. Ak tento človek bol roky mimo kostola a dlho neprijímal sviatosti, treba predpokladať, že aj teraz na ich otázku odpovie: „nie". Stačí mu však informatívne a pokojne povedať: „Muž môj, otec môj, dnes ťa príde kňaz vyspovedať a donesie ti aj sväté prijímanie" a nedbať na jeho prípadne negatívnu reakciu. Na vrátnici nemocnice treba nechať lístok s menom chorého a označením oddelenia, kde leží. Vo väčšine prípadov nemocničný kňaz po krátkom rozhovore presvedčí aj tvrdohlavého chorého, aby prijal milosrdný dotyk samého Krista. Katolíckej rodine nesmie byť jedno, či jej chorý člen zomrie zaopatrený sviatosťami alebo nie. Či odíde do večnosti zmierený s Bohom a Cirkvou alebo nie. Či zomrie v stave posväcujúcej milosti alebo v nemilosti. Či bude spasený alebo zatratený. Nie sme pred Bohom zodpovední iba za svoju osobnú spásu, ale aj za spásu blížneho.
VYZNANIE VIERY V ČASE CHOROBY

•   Verím v lásku Boha Otca aj vtedy, keď na nás dopustí utrpenie.
•   Verím v lásku Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Otcovi až po smrť, a tak nás vykúpil a umožnil nám, aby sme trpezlivým znášaním svojich utrpení spolupracovali s ním na diele spásy.
•   Verím v lásku Ducha Svätého, ktorá nám pomáha premieňať naše útrapy na prostriedky posvätenia.
•   Verím v lásku najsvätejšej matky Panny Márie a celej Cirkvi, ktorá nám prináša úľavu v našich duchovných i fyzických bolestiach.
•   Verím v spoločenstvo svätých, ktoré nám umožňuje účasť na ovocí každej záslužne znášanej bolesti v Cirkvi.
•   Verím v odpustenie hriechov, ktoré obsiahneme aj kresťanským prijatím a znášaním utrpenia.
•   Verím vo večný život aj pre naše utrápené telo po slávnom vzkriesení z mŕtvych.Váš duchovný tec
Stanislav Capiak