Active ImageAké sú iné pomenovania tejto sviatosti?
Sviatosť zmierenia sa volá aj sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánia, sviatosť odpustenia, sviatosť obrátenia.

Kto, kedy a na čo ustanovil túto sviatosť?
Tak, ako všetky ostatné, aj túto sviatosť ustanovil Ježiš. Stalo sa to v deň jeho vzkriesenia. Prišiel k apoštolom (teda k prvým biskupom a kňazom svojej Cirkvi) a dal im moc Ducha Svätého, aby mohli odpúšťať hriechy v Božom mene: „Prijmite Ducha Svätého. Komu hriechy odpustite, budú mu odpustené, a komu ich zadržíte, budú mu zadržané. (porov. Evanjelium podľa Jána). Je jasné, že hriechy, aj dedičný, aj osobné, odpúšťa Boh vo sviatosti krstu. Ale pretože človek neprestáva byť náchylný na hriech aj po krste, Ježiš ustanovil túto sviatosť ako prostriedok Božieho odpúšťania tým, ktorí už boli pokrstení, a predsa budú hriešnikmi až do konca svojho života.

Aký je rozdiel medzi hriechom „všedným" a „smrteľným"?

Pre spáchanie „smrteľného“ hriechu sú potrebné tri podmienky: 1) vážna vec z hľadiska učenia Kristovej Cirkvi, 2) plné vedomie, 3) uvážený súhlas. Ak by chýbala čo len jedna z týchto podmienok, hriech je „všedný". „Smrteľný" hriech nás zbavuje posväcujúcej milosti, ničí v nás Božiu lásku a, ak ho neoľutujeme, vedie nás do večného zatratenia (do pekla).

Ako často sa má spovedať katolík?
Aspoň 1 krát do roka, a to aj vtedy, keby nemal „smrteľný" hriech. Toto prikazujú „pastieri" Cirkvi (pápež a biskupi) členom Katolíckej cirkvi. Je samozrejmé, že rozumný katolík, keď spácha „smrteľný“ hriech, nebude čakať na výročnú spoveď, napr. pred sviatkami, lebo sa jej nemusí dožiť. Beží na sv. spoveď okamžite, aby nežil v nemilosti a mohol pristupovať ku sv. prijímaniu. „Všedné“ hriechy nám Boh odpúšťa aj mimo sv. spovede. Je však veľmi užitočné spovedať sa aj zo „všedných" hriechov (napr. mesačne pred prvým piatkom), lebo nám to pomáha formovať svoje svedomie, nechať sa liečiť Kristom a robiť pokroky v kresťanskom živote.

Kedy sa vysluhuje sviatosť zmierenia v Novej Bystrici?

Kňaz je k dispozícii prakticky každý deň pred každou svätou omšou. Je rád, keď vidí, že veriaci túžia po zmierení s Bohom a prichádzajú na sv. spoveď priebežne počas roka, nie iba na sviatky alebo pred pohrebom z rodiny. Kňaz je nešťastný iba vtedy, keď vidí, že veriaci nemajú záujem o sv. spoveď, čiže nechcú prijímať od kňaza to, čo im ako kňaz môže dať: odpustenie hriechov i zmierenie s Bohom a Cirkvou.

Môže kňaz prezradiť obsah spovede nejakej konkrétnej osoby?

Nesmie, a to za žiadnych okolností. Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Keby ho spovedník porušil, okrem toho, že spácha „smrteľný“ hriech, by bol automaticky postihnutý prísnym cirkevným trestom exkomunikácie. Sú známe prípady, keď kňazi zaplatili aj svojim životom za vernosť požiadavke spovedného tajomstva.
Ktoré sú podstatné prvky sviatosti zmierenia?
1.    Spytovanie svedomia
2.    Ľútosť
3.    Predsavzatie zmeny
4.    Vyznanie hriechov pred kňazom
5.    Rozhrešenie
6.    Vykonanie zadosťučinenia uloženého spovedníkom

Kedy má spovedník povinnosť odmietnuť udelenie rozhrešenia?

Vtedy, keď si je istý. že kajúcnik nespĺňa dôležité podmienky pre odpustenie: nevyznáva hriechy alebo neľutuje, že sa dopustil „smrteľného“ hriechu, nechce sa ho vzdať alebo nechce prijať zadosťučinenie (uloženú „pokutu“).
Ktorá spoveď je neplatná, svätokrádežná?
Rozhrešenie, ktoré kňaz dá, nemusí byť vždy platné. Spovedník verí kajúcnikovi. Nechá sa aj oklamať. Boh však vidí do svedomia. Neúprimná spoveď je svätokrádežná. Keby kajúcnik zámerne nevyznal nejaký „smrteľný" hriech, alebo aj počet „smrteľných“ hriechov, nebude mať odpustené ani to, čo vyznal. Takisto ten, kto by sa vyznával iba z dobrých skutkov a nie je schopný uznať, že má aspoň „všedné“ hriechy. Ďalej ten. kto by vyznával namiesto svojich hriechov hriechy blížneho. Tiež ten, kto sa nechce obrátiť: napr. nechce začať chodiť v nedeľu do kostola, nechce reštituovať to, čo ukradol, nechce odpustiť svojmu hnevníkovi atď., nie je schopný prijať rozhrešenie. Keď aj omylom dostane rozhrešenie, je neplatné a spoveď je svätokrádežná.

Ako sa treba poďakovať Bohu po každej sv spovedi?
Môžeme použiť slová Sv. písma, ale najlepšie je použiť svoje vlastné, napr.: „Ježišu, som šťastný, že si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som čoraz dokonalejšie miloval teba, seba samého aj svojho blížneho. Amen".

Stanislav Capiak
váš duchovný otec
Active ImageAké sú iné pomenovania tejto sviatosti?
Sviatosť zmierenia sa volá aj sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánia, sviatosť odpustenia, sviatosť obrátenia.

Kto, kedy a na čo ustanovil túto sviatosť?
Tak, ako všetky ostatné, aj túto sviatosť ustanovil Ježiš. Stalo sa to v deň jeho vzkriesenia. Prišiel k apoštolom (teda k prvým biskupom a kňazom svojej Cirkvi) a dal im moc Ducha Svätého, aby mohli odpúšťať hriechy v Božom mene: „Prijmite Ducha Svätého. Komu hriechy odpustite, budú mu odpustené, a komu ich zadržíte, budú mu zadržané. (porov. Evanjelium podľa Jána). Je jasné, že hriechy, aj dedičný, aj osobné, odpúšťa Boh vo sviatosti krstu. Ale pretože človek neprestáva byť náchylný na hriech aj po krste, Ježiš ustanovil túto sviatosť ako prostriedok Božieho odpúšťania tým, ktorí už boli pokrstení, a predsa budú hriešnikmi až do konca svojho života.

Aký je rozdiel medzi hriechom „všedným" a „smrteľným"?

Pre spáchanie „smrteľného“ hriechu sú potrebné tri podmienky: 1) vážna vec z hľadiska učenia Kristovej Cirkvi, 2) plné vedomie, 3) uvážený súhlas. Ak by chýbala čo len jedna z týchto podmienok, hriech je „všedný". „Smrteľný" hriech nás zbavuje posväcujúcej milosti, ničí v nás Božiu lásku a, ak ho neoľutujeme, vedie nás do večného zatratenia (do pekla).

Ako často sa má spovedať katolík?
Aspoň 1 krát do roka, a to aj vtedy, keby nemal „smrteľný" hriech. Toto prikazujú „pastieri" Cirkvi (pápež a biskupi) členom Katolíckej cirkvi. Je samozrejmé, že rozumný katolík, keď spácha „smrteľný“ hriech, nebude čakať na výročnú spoveď, napr. pred sviatkami, lebo sa jej nemusí dožiť. Beží na sv. spoveď okamžite, aby nežil v nemilosti a mohol pristupovať ku sv. prijímaniu. „Všedné“ hriechy nám Boh odpúšťa aj mimo sv. spovede. Je však veľmi užitočné spovedať sa aj zo „všedných" hriechov (napr. mesačne pred prvým piatkom), lebo nám to pomáha formovať svoje svedomie, nechať sa liečiť Kristom a robiť pokroky v kresťanskom živote.

Kedy sa vysluhuje sviatosť zmierenia v Novej Bystrici?

Kňaz je k dispozícii prakticky každý deň pred každou svätou omšou. Je rád, keď vidí, že veriaci túžia po zmierení s Bohom a prichádzajú na sv. spoveď priebežne počas roka, nie iba na sviatky alebo pred pohrebom z rodiny. Kňaz je nešťastný iba vtedy, keď vidí, že veriaci nemajú záujem o sv. spoveď, čiže nechcú prijímať od kňaza to, čo im ako kňaz môže dať: odpustenie hriechov i zmierenie s Bohom a Cirkvou.

Môže kňaz prezradiť obsah spovede nejakej konkrétnej osoby?

Nesmie, a to za žiadnych okolností. Spovedné tajomstvo je nedotknuteľné. Keby ho spovedník porušil, okrem toho, že spácha „smrteľný“ hriech, by bol automaticky postihnutý prísnym cirkevným trestom exkomunikácie. Sú známe prípady, keď kňazi zaplatili aj svojim životom za vernosť požiadavke spovedného tajomstva.
Ktoré sú podstatné prvky sviatosti zmierenia?
1.    Spytovanie svedomia
2.    Ľútosť
3.    Predsavzatie zmeny
4.    Vyznanie hriechov pred kňazom
5.    Rozhrešenie
6.    Vykonanie zadosťučinenia uloženého spovedníkom

Kedy má spovedník povinnosť odmietnuť udelenie rozhrešenia?

Vtedy, keď si je istý. že kajúcnik nespĺňa dôležité podmienky pre odpustenie: nevyznáva hriechy alebo neľutuje, že sa dopustil „smrteľného“ hriechu, nechce sa ho vzdať alebo nechce prijať zadosťučinenie (uloženú „pokutu“).
Ktorá spoveď je neplatná, svätokrádežná?
Rozhrešenie, ktoré kňaz dá, nemusí byť vždy platné. Spovedník verí kajúcnikovi. Nechá sa aj oklamať. Boh však vidí do svedomia. Neúprimná spoveď je svätokrádežná. Keby kajúcnik zámerne nevyznal nejaký „smrteľný" hriech, alebo aj počet „smrteľných“ hriechov, nebude mať odpustené ani to, čo vyznal. Takisto ten, kto by sa vyznával iba z dobrých skutkov a nie je schopný uznať, že má aspoň „všedné“ hriechy. Ďalej ten. kto by vyznával namiesto svojich hriechov hriechy blížneho. Tiež ten, kto sa nechce obrátiť: napr. nechce začať chodiť v nedeľu do kostola, nechce reštituovať to, čo ukradol, nechce odpustiť svojmu hnevníkovi atď., nie je schopný prijať rozhrešenie. Keď aj omylom dostane rozhrešenie, je neplatné a spoveď je svätokrádežná.

Ako sa treba poďakovať Bohu po každej sv spovedi?
Môžeme použiť slová Sv. písma, ale najlepšie je použiť svoje vlastné, napr.: „Ježišu, som šťastný, že si mi skrze kňaza odpustil hriechy. Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo. Pomáhaj mi, aby som čoraz dokonalejšie miloval teba, seba samého aj svojho blížneho. Amen".

Stanislav Capiak
váš duchovný otec