Active Image    O všetkých siedmich sviatostiach hovoríme, že sú "sväté", lebo sú pre nás prostriedkami alebo "potrubiami", cez ktoré prúdi k nám Božia milosť potrebná k dosiahnutiu svätosti, čiže k dosiahnutiu večnej spásy. Avšak o Sviatosti oltárnej hovorievame, že je to "Najsvätejšia sviatosť", lebo v nej je skutočne prítomný, hoci skrytý, samotný Darca svätosti, Darca spásy.

Prečo sú katolíci takí hrdí na túto sviatosť?
    Komunita veriacich v Krista nemá nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sme túto komunitu ani nemohli nazvať Cirkvou v tesnom slova zmysle. Bolo by to iba nejaké (napr. protestantské spoločenstvo), ktoré síce v Krista verí, ale je ochudobnené o možnosť prijímať ho. Je jasné, že Oltárna sviatosť sa vždy spája so sviatosťou kňazstva. Tam, kde nie je pravý kňaz- nástupca apoštolov (ale iba vodca, pastor, kazateľ...), nemôže byť reči o skutočnej premene obetných darov na Ježišovo Telo a Krv.

Kto a kedy ustanovil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu?
    Ustanovil ju Ježiš pred svojou smrťou a zmŕtvychvstaním v Jeruzaleme, keď pri poslednej večeri dal 12 apoštolom a ich nástupcom- biskupom a kňazom moc premieňať chlieb a víno na svoje Telo a Krv: "Toto robte na moju pamiatku."

Aké sú iné pomenovania Najsvätejšej sviatosti oltárnej?
    Najbežnejšie sú: svätá omša, Eucharistia, Najsvätejšia obeta, Pánova večera, lámanie chleba, svätá liturgia, sväté tajomstvá, sväté prijímanie.

Aký je zmysel pristupovania k tejto sviatosti?
    V Eucharistii prijímame živého, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista. Toto sväté prijímanie udržiava naše spojenie s Ježišom, bez ktorého niet spásy: "Ak nebudete prijímať telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život... Kto mňa prijíma, má v sebe večný život... "(porovnaj: Evanjelium podľa Jána). Sväté prijímanie posilňuje v nás lásku k Bohu a blížnemu, zotiera všedné hriechy a chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi.

Čo si vyžaduje, aby niekto mohol pristúpiť ku sv.prijímaniu?
Musí byť nielen členom Cirkvi, ale musí byť aj v stave posväcujúcej milosti, t.j. nesmie si byť vedomý v danej chvíli smrteľného hriechu. Kto si je pri sv. omši vedomý smrteľného hriechu, musí skôr, ako prijme Oltárnu sviatosť, pristúpiť ku sviatosti zmierenia (vyspovedať sa). Ak si je niekto vedomý iba všedných hriechov, urobil by chybu, keby vynechával sv. prijímanie.
Stačí pred tým oľutovať svoje hriechy, sústrediť sa, vzbudiť si vieru v prítomnosť Ježiša a túžbu prijať ho. Ku sv. prijímaniu nemôže pristúpiť katolík, ktorý žije v partnerskom vzťahu bez sviatosti manželstva, kým sa nerozhodne cirkevne sa zosobášiť. Takisto katolík, ktorý bol Cirkvou exkomunikovaný (vylúčený z Cirkvi), kým nebude do nej opätovne prijatý.

Kto môže rozdávať sv. prijímanie?
    Okrem kňaza a diakona môže rozdávať sv. prijímanie aj tzv. „mimoriadny rozdávateľ", ktorý má na to povolenie biskupa. Toto povolenie môže sprostredkovať niektorým farníkom miestny administrátor farnosti.

Komu a kedy Cirkev ukladá povinnosť zúčastniť sa na sv. omši?
    Cirkev ukladá túto povinnosť svojim členom, a to každú nedeľu a prikázaný sviatok, pod hrozbou smrteľného hriechu (dôležitá vec, úplné vedomie a neobmedzená dobrovoľnosť zanedbania tejto veci). Cirkev má do Krista kompetenciu ustanovovať takéto povinnosti: „Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi"(porovnaj: Evanjelium). Kto nebol pokrstený v Katolíckej cirkvi, nie je viazaný týmto príkazom (nemá hriech, keď nejde v nedeľu na sv. omšu). V pracovné dni Cirkev neprikazuje, iba odporúča zúčastniť sa na sv. omši.

Ako sa má katolík zapájať do sv. omše?
    Je prirodzené, že katolík nie je iba „divákom" alebo „pozorovateľom". Modlí sa spolu s ostatnými veriacimi, nahlas odpovedá na kňazove výzvy a spieva piesne (Sv. Augustín: „Kto Bohu spieva, dvakrát sa modlí"). A predovšetkým, ak nemá objektívnu prekážku, pohne sa z lavice a s veľkou radosťou i túžbou srdca pristúpi ku sv. prijímaniu.

Kedy sa v Novej Bystrici slávi Kristova obeta?
    Každú nedeľu o 8.00 a 11.00 hod. Poriadok sv. omši pre prikázané sviatky a pracovné dni je priebežne vyhlasovaný v rámci nedeľných farských oznamov.

Slovo na záver?
Nedeľa je Pánov deň-
toto si vždy pripomeň!
Do kostola treba ísť,
omšou Krista osláviť.


Stanislav Capiak váš duchovný otec
Active Image    O všetkých siedmich sviatostiach hovoríme, že sú "sväté", lebo sú pre nás prostriedkami alebo "potrubiami", cez ktoré prúdi k nám Božia milosť potrebná k dosiahnutiu svätosti, čiže k dosiahnutiu večnej spásy. Avšak o Sviatosti oltárnej hovorievame, že je to "Najsvätejšia sviatosť", lebo v nej je skutočne prítomný, hoci skrytý, samotný Darca svätosti, Darca spásy.

Prečo sú katolíci takí hrdí na túto sviatosť?
    Komunita veriacich v Krista nemá nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sme túto komunitu ani nemohli nazvať Cirkvou v tesnom slova zmysle. Bolo by to iba nejaké (napr. protestantské spoločenstvo), ktoré síce v Krista verí, ale je ochudobnené o možnosť prijímať ho. Je jasné, že Oltárna sviatosť sa vždy spája so sviatosťou kňazstva. Tam, kde nie je pravý kňaz- nástupca apoštolov (ale iba vodca, pastor, kazateľ...), nemôže byť reči o skutočnej premene obetných darov na Ježišovo Telo a Krv.

Kto a kedy ustanovil Najsvätejšiu sviatosť oltárnu?
    Ustanovil ju Ježiš pred svojou smrťou a zmŕtvychvstaním v Jeruzaleme, keď pri poslednej večeri dal 12 apoštolom a ich nástupcom- biskupom a kňazom moc premieňať chlieb a víno na svoje Telo a Krv: "Toto robte na moju pamiatku."

Aké sú iné pomenovania Najsvätejšej sviatosti oltárnej?
    Najbežnejšie sú: svätá omša, Eucharistia, Najsvätejšia obeta, Pánova večera, lámanie chleba, svätá liturgia, sväté tajomstvá, sväté prijímanie.

Aký je zmysel pristupovania k tejto sviatosti?
    V Eucharistii prijímame živého, ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista. Toto sväté prijímanie udržiava naše spojenie s Ježišom, bez ktorého niet spásy: "Ak nebudete prijímať telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život... Kto mňa prijíma, má v sebe večný život... "(porovnaj: Evanjelium podľa Jána). Sväté prijímanie posilňuje v nás lásku k Bohu a blížnemu, zotiera všedné hriechy a chráni pred budúcimi smrteľnými hriechmi.

Čo si vyžaduje, aby niekto mohol pristúpiť ku sv.prijímaniu?
Musí byť nielen členom Cirkvi, ale musí byť aj v stave posväcujúcej milosti, t.j. nesmie si byť vedomý v danej chvíli smrteľného hriechu. Kto si je pri sv. omši vedomý smrteľného hriechu, musí skôr, ako prijme Oltárnu sviatosť, pristúpiť ku sviatosti zmierenia (vyspovedať sa). Ak si je niekto vedomý iba všedných hriechov, urobil by chybu, keby vynechával sv. prijímanie.
Stačí pred tým oľutovať svoje hriechy, sústrediť sa, vzbudiť si vieru v prítomnosť Ježiša a túžbu prijať ho. Ku sv. prijímaniu nemôže pristúpiť katolík, ktorý žije v partnerskom vzťahu bez sviatosti manželstva, kým sa nerozhodne cirkevne sa zosobášiť. Takisto katolík, ktorý bol Cirkvou exkomunikovaný (vylúčený z Cirkvi), kým nebude do nej opätovne prijatý.

Kto môže rozdávať sv. prijímanie?
    Okrem kňaza a diakona môže rozdávať sv. prijímanie aj tzv. „mimoriadny rozdávateľ", ktorý má na to povolenie biskupa. Toto povolenie môže sprostredkovať niektorým farníkom miestny administrátor farnosti.

Komu a kedy Cirkev ukladá povinnosť zúčastniť sa na sv. omši?
    Cirkev ukladá túto povinnosť svojim členom, a to každú nedeľu a prikázaný sviatok, pod hrozbou smrteľného hriechu (dôležitá vec, úplné vedomie a neobmedzená dobrovoľnosť zanedbania tejto veci). Cirkev má do Krista kompetenciu ustanovovať takéto povinnosti: „Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané aj v nebi"(porovnaj: Evanjelium). Kto nebol pokrstený v Katolíckej cirkvi, nie je viazaný týmto príkazom (nemá hriech, keď nejde v nedeľu na sv. omšu). V pracovné dni Cirkev neprikazuje, iba odporúča zúčastniť sa na sv. omši.

Ako sa má katolík zapájať do sv. omše?
    Je prirodzené, že katolík nie je iba „divákom" alebo „pozorovateľom". Modlí sa spolu s ostatnými veriacimi, nahlas odpovedá na kňazove výzvy a spieva piesne (Sv. Augustín: „Kto Bohu spieva, dvakrát sa modlí"). A predovšetkým, ak nemá objektívnu prekážku, pohne sa z lavice a s veľkou radosťou i túžbou srdca pristúpi ku sv. prijímaniu.

Kedy sa v Novej Bystrici slávi Kristova obeta?
    Každú nedeľu o 8.00 a 11.00 hod. Poriadok sv. omši pre prikázané sviatky a pracovné dni je priebežne vyhlasovaný v rámci nedeľných farských oznamov.

Slovo na záver?
Nedeľa je Pánov deň-
toto si vždy pripomeň!
Do kostola treba ísť,
omšou Krista osláviť.


Stanislav Capiak váš duchovný otec