Active ImageČo sú "manželské prekážky"?
Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:.
1.   prekážka veku - muž 16, žena 14 rokov.  
(Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
2.   Telesná neschopnosť riadneho
      manželského kontaktu.
3.   Platne uzavretý manželský zväzok.
4.   Rozdielnosť náboženstva alebo
      vierovyznania.
5.   Platne prijatá diakonská, kňazská alebo
      biskupská vysviacka.
6.   Večné sľuby zložené v rehoľnej komunite.
7.   Únos.
8.   Účasť na vražde svojho manžela alebo
      spolumanžela kandidátky na nové
      manželstvo.
9.   Pokrvenstvo (bratranec- sesternica).
10.   Verejná mravopočestnosť.
11.   Švagrovstvo.
12.   Adopcia (zákonné príbuzenstvo). 

    Väčšina týchto prekážok sa "odstraňuje" dišpenzom, čiže individuálnym povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca farnosti.
Prečo Cirkev zakazuje svojim členom, aby sa sobášili s neveriacimi alebo príslušníkmi iných náboženstiev a vierovyznaní?
    Táto manželská prekážka, ako aj všetky ostatné, definované Cirkvou, vyplývajú z jej lásky a starostlivosti o budúcnosť manželstva. V konfesijne "miešanom" manželstve sa katolícka stránka môže v duchovnej oblasti ľahko "zlajdáčiť". Pod vplyvom príkladu alebo posmechu zo strany neveriaceho, či nekatolíckeho spolumanžela jej hrozí nebezpečenstvo zanedbávania modlitby, svätej omše a spovede. Nie je jednoduché v takomto manželstve viesť deti ku sviatostiam. Vyskytujúce sa konflikty v tejto oblasti často ohrozujú stabilitu manželstva. Biskup môže dať povolenie (dišpenz) k takémuto sobášu, ak mu veriaca stránka písomne prisľúbi, že v tomto zamýšľanom "miešanom" manželstve bude svoju katolícku vieru praktizovať a katolícky vychovávať deti. Druhá stránka podpíše, že si je vedomá záväzkov katolíckej stránky a bude ich rešpektovať.

Ako sa pripravujú katolícki snúbenci na prijatie sviatosti manželstva?
1.   Vedú normálnu náboženskú prax (účasť na nedeľných sv. omšiach, sväté prijímanie a každodenná modlitba, najmä za seba navzájom).
2.   Prídu na "zápis" na faru aspoň 3 mesiace pred plánovaným   sobášom.
3.   Zúčastňujú sa katechéz, ktoré pre nich organizuje kňaz vo farnosti.
4.   Zúčastňujú sa stretnutí s katolíckym zdravotníkom a psychológom.

Kde a kedy sa uskutočňujú stretnutia s veriacim zdravotníkom a psychológom?
Snúbenci z farnosti Nová Bystrica majú na výber: Kysucké Nové Mesto - Základná škola Clementisova (najbližšie 15.12.2007- psychológia o 8.30 hod. a zdravotníctvo 10.00 hod.) alebo Čadca - Kýčerka v pastoračnom centre pod kostolom (každý prvý piatok mesiaca o 17.00 hod.). Po stretnutí požiadajú vyučujúceho o písomné potvrdenie o svojej účasti.

Čo je obsahom týchto náuk?
Veriaci psychológ hovorí o vzťahoch v manželstve a rodine z hľadiska viery a vedy. Veriaci zdravotník vysvetľuje otázku úcty k počatému životu, hovorí o škodlivosti a hriešnosti antikoncepcie a učí prirodzené metódy regulácie počatí.

Čo predkladajú snúbenci správcovi farnosti pri prvej náuke (pri zápise na fare)?
1.   V prípade, že ani jedna stránka nepatrí do našej farnosti, potrebujú predložiť tzv. licenciu, čiže písomné povolenie jedného z ich príslušných farárov.
2.   Svoj krstný list z farnosti krstu, ak boli pokrstení mimo našej
    farnosti.
3.   Sobášne tlačivo z miestnej matriky.

Prečo Cirkev zakazuje katolíkom žiť spolu bez sobáša?
Žiť spolu pred sobášom je smrteľný hriech proti 6. Božiemu prikázaniu: "Nezosmilníš". Učenie Cirkvi v tejto otázke nie je teda nejakým svojvoľným cirkevným pravidlom. Ide o vernosť Božiemu zákonu. Mladí katolíci pripravujúci sa na manželstvo, ak chcú byť verní Bohu a Cirkvi, si nedovolia intímny život bez sobáša, ani sa neubytujú v spoločnej domácnosti, kým sa nezosobášia. Veľká zodpovednosť spočíva v tejto oblasti na rodičoch. Svedomitý otec a matka nedovolia, aby sa do ich domu nasťahoval(-a) budúci zať (budúca nevesta). Pokiaľ by pochvaľovali takýto "štýl" prípravy na manželstvo svojho syna alebo dcéry, tento ťažký hriech by sa počítal aj rodičom.

Stanislav Capiak
váš duchovný otec

 

Active ImageČo sú "manželské prekážky"?
Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:.
1.   prekážka veku - muž 16, žena 14 rokov.  
(Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
2.   Telesná neschopnosť riadneho
      manželského kontaktu.
3.   Platne uzavretý manželský zväzok.
4.   Rozdielnosť náboženstva alebo
      vierovyznania.
5.   Platne prijatá diakonská, kňazská alebo
      biskupská vysviacka.
6.   Večné sľuby zložené v rehoľnej komunite.
7.   Únos.
8.   Účasť na vražde svojho manžela alebo
      spolumanžela kandidátky na nové
      manželstvo.
9.   Pokrvenstvo (bratranec- sesternica).
10.   Verejná mravopočestnosť.
11.   Švagrovstvo.
12.   Adopcia (zákonné príbuzenstvo). 

    Väčšina týchto prekážok sa "odstraňuje" dišpenzom, čiže individuálnym povolením pápeža alebo biskupa. Sprostredkovateľom je miestny správca farnosti.
Prečo Cirkev zakazuje svojim členom, aby sa sobášili s neveriacimi alebo príslušníkmi iných náboženstiev a vierovyznaní?
    Táto manželská prekážka, ako aj všetky ostatné, definované Cirkvou, vyplývajú z jej lásky a starostlivosti o budúcnosť manželstva. V konfesijne "miešanom" manželstve sa katolícka stránka môže v duchovnej oblasti ľahko "zlajdáčiť". Pod vplyvom príkladu alebo posmechu zo strany neveriaceho, či nekatolíckeho spolumanžela jej hrozí nebezpečenstvo zanedbávania modlitby, svätej omše a spovede. Nie je jednoduché v takomto manželstve viesť deti ku sviatostiam. Vyskytujúce sa konflikty v tejto oblasti často ohrozujú stabilitu manželstva. Biskup môže dať povolenie (dišpenz) k takémuto sobášu, ak mu veriaca stránka písomne prisľúbi, že v tomto zamýšľanom "miešanom" manželstve bude svoju katolícku vieru praktizovať a katolícky vychovávať deti. Druhá stránka podpíše, že si je vedomá záväzkov katolíckej stránky a bude ich rešpektovať.

Ako sa pripravujú katolícki snúbenci na prijatie sviatosti manželstva?
1.   Vedú normálnu náboženskú prax (účasť na nedeľných sv. omšiach, sväté prijímanie a každodenná modlitba, najmä za seba navzájom).
2.   Prídu na "zápis" na faru aspoň 3 mesiace pred plánovaným   sobášom.
3.   Zúčastňujú sa katechéz, ktoré pre nich organizuje kňaz vo farnosti.
4.   Zúčastňujú sa stretnutí s katolíckym zdravotníkom a psychológom.

Kde a kedy sa uskutočňujú stretnutia s veriacim zdravotníkom a psychológom?
Snúbenci z farnosti Nová Bystrica majú na výber: Kysucké Nové Mesto - Základná škola Clementisova (najbližšie 15.12.2007- psychológia o 8.30 hod. a zdravotníctvo 10.00 hod.) alebo Čadca - Kýčerka v pastoračnom centre pod kostolom (každý prvý piatok mesiaca o 17.00 hod.). Po stretnutí požiadajú vyučujúceho o písomné potvrdenie o svojej účasti.

Čo je obsahom týchto náuk?
Veriaci psychológ hovorí o vzťahoch v manželstve a rodine z hľadiska viery a vedy. Veriaci zdravotník vysvetľuje otázku úcty k počatému životu, hovorí o škodlivosti a hriešnosti antikoncepcie a učí prirodzené metódy regulácie počatí.

Čo predkladajú snúbenci správcovi farnosti pri prvej náuke (pri zápise na fare)?
1.   V prípade, že ani jedna stránka nepatrí do našej farnosti, potrebujú predložiť tzv. licenciu, čiže písomné povolenie jedného z ich príslušných farárov.
2.   Svoj krstný list z farnosti krstu, ak boli pokrstení mimo našej
    farnosti.
3.   Sobášne tlačivo z miestnej matriky.

Prečo Cirkev zakazuje katolíkom žiť spolu bez sobáša?
Žiť spolu pred sobášom je smrteľný hriech proti 6. Božiemu prikázaniu: "Nezosmilníš". Učenie Cirkvi v tejto otázke nie je teda nejakým svojvoľným cirkevným pravidlom. Ide o vernosť Božiemu zákonu. Mladí katolíci pripravujúci sa na manželstvo, ak chcú byť verní Bohu a Cirkvi, si nedovolia intímny život bez sobáša, ani sa neubytujú v spoločnej domácnosti, kým sa nezosobášia. Veľká zodpovednosť spočíva v tejto oblasti na rodičoch. Svedomitý otec a matka nedovolia, aby sa do ich domu nasťahoval(-a) budúci zať (budúca nevesta). Pokiaľ by pochvaľovali takýto "štýl" prípravy na manželstvo svojho syna alebo dcéry, tento ťažký hriech by sa počítal aj rodičom.

Stanislav Capiak
váš duchovný otec