Active Image    Drahí farníci, srdečne vás pozdravujem! Cestou obecného Hlásnika a internetovej stránky vám budem na pokračovanie odovzdávať praktické informácie týkajúce sa udeľovania jednotlivých sviatostí v našej novobystrickej farnosti. Začneme, samozrejme, od krstu. Nech vás sviatosti, ktoré Ježiš zanechal svojej Cirkvi ako prostriedky spásy, privedú k Nemu do neba.

Sviatosť krstu
    Táto sviatosť odpúšťa človekovi dedičný hriech (a keď krst prijíma dospelý človek, aj osobné hriechy a tresty za ne). Boh dáva človekovi prostredníctvom krstu posväcujúcu milosť potrebnú ku spáse, účasť na trojičnom Božom živote a dar spoločenstva s ostatnými kresťanmi v rámci Kristovej Cirkvi.

Aký význam má krstné meno pri krste?

    Hoci meno nerozhoduje o platnosti udeleného krstu, predsa je veľmi dôležité, lebo Boh pozná každého „po mene", t. j. v jeho jedinečnosti. Rodičia nech vyberú pre svoje dieťa meno niektorého svätého, ktorý by pokrstenému poskytol vzor svätosti a zároveň bol jeho nebeským patrónom - orodovníkom u Boha.


K čomu sa zaväzujú rodičia pri krste svojho dieťaťa?
    Rodičia dávajú verejný prísľub pred tvárou ostatných veriacich, že budú svoje dieťa vychovávať vo viere, a to v praxi znamená o. i. to, že budú privádzať svoje dieťa na nedeľnú sv. omšu. Ak by neexistovala opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané vo viere, krst sa odloží.

K čomu sa zaväzujú krstní rodičia?
    Krstní rodičia berú na seba úlohu pomáhať pokrstenému viesť kresťanský život. Pri krste deklarujú ochotu pomáhať rodičom v oblasti kresťanskej výchovy dieťaťa.

Kto môže alebo nemôže byť krstným otcom (krstnou matkou)?
    V Kódexe cirkevného práva v kánone 827 §1 sa hovorí, že kandidát na krstného otca (krstnú matku) má spĺňať tieto podmienky:
1. zavŕšil 16. rok života
2. je už pobirmovaný
3. nie je postihnutý nejakým cirkevným trestom (napr. exkomunikáciou)
4. vedie príkladný kresťanský život (to znamená o. i.: chodí v nedeľu do kostola, pristupuje aspoň raz do roka ku svätej spovedi), nedáva kresťanom verejné pohoršenie (napr. nie je korheľ ani narkoman, nebýva spolu s partnerom (-kou) v smilnom zväzku bez cirkevného sobáša!)

Aké sú povinnosti kňaza pred udelením sviatosti krstu?

    Ak sa na prijatie krstu pripravuje osoba staršia ako 14- ročná, kňaz ju pripravuje na krst 2 roky. Je to obdobie „katechumenátu", v ktorom sa kandidát postupne osvedčuje v kresťanskom živote, spoznáva pravdy viery a pred ľuďmi v kostole vyzná svoju vieru v Krista. V prípade krstu detí je kňaz povinný pripraviť na túto udalosť rodičov a krstných rodičov dieťaťa špeciálnou krstnou katechézou (predkrstnou náukou).

Kedy sú v našej farnosti (Nová Bystrica) krsty a kedy predkrstné náuky?
    Zatiaľ 2 razy v mesiaci, čiže 24- krát do roka v nedeľu počas sv. omše o 8.00 hodine. Dátumy krstov a predkrstných náuk pre rodičov a krstných rodičov sú vyvesené na nástenke pred kostolom s dvojmesačným predstihom. Rodičia si vyberú termín, ktorý im najviac vyhovuje a nahlásia ho kňazovi v sakristii v nedeľu po sv. omši.

Kedy pristupujú rodičia a krstní rodičia ku sv. spovedi?
    Kňaz ich vyspovedá v kostole ktorýkoľvek deň pol hodiny pred sv. omšou. Najneskôr však tesne po predkrstnej náuke na fare. Pretože je krst dôležitou udalosťou kresťanského života celej rodiny, je logické, že ku sv. spovedi a sv. prijímaniu obetovanému za dieťa, pristúpia aj starí rodičia a starší súrodenci krsteného dieťaťa.

Čo potrebujú rodičia pripraviť pred krstom ?
    Rodičia predložia kňazovi k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Na slávenie krstu prinesú: krstnú sviecu zabezpečenú pred kvapkaním vosku nejakou podložkou, symbolické biele rúcho (košieľku) a vreckovku na osušenie hlavičky dieťaťa. Najdôležitejšie: nezabudnú doniesť dieťa!!!

Mgr. Stanislav Capiak
administrátor farnosti
Active Image    Drahí farníci, srdečne vás pozdravujem! Cestou obecného Hlásnika a internetovej stránky vám budem na pokračovanie odovzdávať praktické informácie týkajúce sa udeľovania jednotlivých sviatostí v našej novobystrickej farnosti. Začneme, samozrejme, od krstu. Nech vás sviatosti, ktoré Ježiš zanechal svojej Cirkvi ako prostriedky spásy, privedú k Nemu do neba.

Sviatosť krstu
    Táto sviatosť odpúšťa človekovi dedičný hriech (a keď krst prijíma dospelý človek, aj osobné hriechy a tresty za ne). Boh dáva človekovi prostredníctvom krstu posväcujúcu milosť potrebnú ku spáse, účasť na trojičnom Božom živote a dar spoločenstva s ostatnými kresťanmi v rámci Kristovej Cirkvi.

Aký význam má krstné meno pri krste?

    Hoci meno nerozhoduje o platnosti udeleného krstu, predsa je veľmi dôležité, lebo Boh pozná každého „po mene", t. j. v jeho jedinečnosti. Rodičia nech vyberú pre svoje dieťa meno niektorého svätého, ktorý by pokrstenému poskytol vzor svätosti a zároveň bol jeho nebeským patrónom - orodovníkom u Boha.


K čomu sa zaväzujú rodičia pri krste svojho dieťaťa?
    Rodičia dávajú verejný prísľub pred tvárou ostatných veriacich, že budú svoje dieťa vychovávať vo viere, a to v praxi znamená o. i. to, že budú privádzať svoje dieťa na nedeľnú sv. omšu. Ak by neexistovala opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané vo viere, krst sa odloží.

K čomu sa zaväzujú krstní rodičia?
    Krstní rodičia berú na seba úlohu pomáhať pokrstenému viesť kresťanský život. Pri krste deklarujú ochotu pomáhať rodičom v oblasti kresťanskej výchovy dieťaťa.

Kto môže alebo nemôže byť krstným otcom (krstnou matkou)?
    V Kódexe cirkevného práva v kánone 827 §1 sa hovorí, že kandidát na krstného otca (krstnú matku) má spĺňať tieto podmienky:
1. zavŕšil 16. rok života
2. je už pobirmovaný
3. nie je postihnutý nejakým cirkevným trestom (napr. exkomunikáciou)
4. vedie príkladný kresťanský život (to znamená o. i.: chodí v nedeľu do kostola, pristupuje aspoň raz do roka ku svätej spovedi), nedáva kresťanom verejné pohoršenie (napr. nie je korheľ ani narkoman, nebýva spolu s partnerom (-kou) v smilnom zväzku bez cirkevného sobáša!)

Aké sú povinnosti kňaza pred udelením sviatosti krstu?

    Ak sa na prijatie krstu pripravuje osoba staršia ako 14- ročná, kňaz ju pripravuje na krst 2 roky. Je to obdobie „katechumenátu", v ktorom sa kandidát postupne osvedčuje v kresťanskom živote, spoznáva pravdy viery a pred ľuďmi v kostole vyzná svoju vieru v Krista. V prípade krstu detí je kňaz povinný pripraviť na túto udalosť rodičov a krstných rodičov dieťaťa špeciálnou krstnou katechézou (predkrstnou náukou).

Kedy sú v našej farnosti (Nová Bystrica) krsty a kedy predkrstné náuky?
    Zatiaľ 2 razy v mesiaci, čiže 24- krát do roka v nedeľu počas sv. omše o 8.00 hodine. Dátumy krstov a predkrstných náuk pre rodičov a krstných rodičov sú vyvesené na nástenke pred kostolom s dvojmesačným predstihom. Rodičia si vyberú termín, ktorý im najviac vyhovuje a nahlásia ho kňazovi v sakristii v nedeľu po sv. omši.

Kedy pristupujú rodičia a krstní rodičia ku sv. spovedi?
    Kňaz ich vyspovedá v kostole ktorýkoľvek deň pol hodiny pred sv. omšou. Najneskôr však tesne po predkrstnej náuke na fare. Pretože je krst dôležitou udalosťou kresťanského života celej rodiny, je logické, že ku sv. spovedi a sv. prijímaniu obetovanému za dieťa, pristúpia aj starí rodičia a starší súrodenci krsteného dieťaťa.

Čo potrebujú rodičia pripraviť pred krstom ?
    Rodičia predložia kňazovi k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Na slávenie krstu prinesú: krstnú sviecu zabezpečenú pred kvapkaním vosku nejakou podložkou, symbolické biele rúcho (košieľku) a vreckovku na osušenie hlavičky dieťaťa. Najdôležitejšie: nezabudnú doniesť dieťa!!!

Mgr. Stanislav Capiak
administrátor farnosti