25.10.2017

Starosta obce Nová Bystrica
podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica
Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica

pdfVK_Nová_Bystrica_vyhlásenie_2.pdf144.61 KB

06.10.2017
Obec Nová Bystrica vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 4 /2017/B/4. zo dňa 27.09. 2017 obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2017 (ďalej len „obchodná verejná súťaž“) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :

a) stavebného pozemku vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinného domu

27.09.2017
UntitledVýzva na predloženie ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Externý projektový manažment k projektu „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“

26.06.2017

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP).Zisťovanie s uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou ,,opytovateľa ́ ́, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na tel.č. 041/5113210 – Ing. Alena Babíková.

25.10.2017

Starosta obce Nová Bystrica
podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Základná škola s materskou školou Nová Bystrica
Nová Bystrica 686, 023 05 Nová Bystrica

pdfVK_Nová_Bystrica_vyhlásenie_2.pdf144.61 KB

06.10.2017
Obec Nová Bystrica vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 4 /2017/B/4. zo dňa 27.09. 2017 obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2017 (ďalej len „obchodná verejná súťaž“) a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku :

a) stavebného pozemku vo vlastníctve obce Nová Bystrica v lokalite u Korčeka, v k. ú. Nová Bystrica, na LV 937 a to za účelom výstavby rodinného domu

27.09.2017
UntitledVýzva na predloženie ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Externý projektový manažment k projektu „Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza“

26.06.2017

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP).Zisťovanie s uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou ,,opytovateľa ́ ́, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.
Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na tel.č. 041/5113210 – Ing. Alena Babíková.