12.09.2018

Obec Nová Bystrica

 vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

 predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 6 /2018/B/12.  zo dňa 15.08. 2018

obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2018

16.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec a budú dva volebné okrsky:

- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Uznesenie č. 6/2018 zo dňa 15.08.2018

pdfUznesenie.pdf229.92 KB

01.08.2018

Oznámenie o počte obyvateľov obce Nová Bystrica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Nová Bystrica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Nová Bystrica 2741 obyvateľov.

11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Dňa 17.09.2018 zasadala miestna volebná komisia, ktorá na svojom prvom zasadnutí registrovala kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Zaregistrovala 3 kandidátov na starostu obce a 21 kandidátov na poslancov OZ.  

pdfZoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľ_by_starostu_obce.pdf129.14 KB

pdfZoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľby_do_obecného_zastupiteľstva.pdf253.22 KB

 

pdfInformácia_o_podmienkach_práva_voliť_a_práva_byť_volený.pdf146.80 KB

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nová Bystrica, konané dňa 10. novembra 2018 bola menovaná Ing. Terézia Brisudová. Sídlo: Obecný úrad Nová Bystrica, sídlo: matrika, referát evidencia obyvateľstva (počas úradných hodín), telefón: 041/4397221, 041/4397499 kl. 13, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfmenovanie__zapisovateľky__miestnej__volebnej__komisie.pdf213.27 KB

E-Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Nová Bystrica 657

Oznámenie o počte obyvateľov obce Nová Bystrica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Nová Bystrica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Nová Bystrica 2741 obyvateľov.


Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebného obvodu a volebných okrskov
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Zároveň sa uznieslo, že budú dva volebné okrsky:
- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

pdfUznesenie.pdf229.92 KB

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Nová Bystrica 

Volebná miestnosť:  Dom kultúry /sála/ č.s. 657  
Zapisovateľka: Mgr. Stanislava Vojteková 
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221, 041/43971499 kl.16 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Vychylovka
Volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Vychylovka /jedáleň/ č.s. 687
Zapisovateľka: Mgr. Martina Kubalová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221,  041/43971499 kl. 11

pdfmenovanie_okrskovej_volebnej_komisie_okrsok_č._1.pdf220.44 KB

pdfmenovanie__zapisovateľky_okrskovej_volebnej_komisie__okrsok_č.__2.pdf229.40 KB

 

Volebná kampaň 

Informácie_k_vedeniu_volebnej_kampane

pdfVolebná_kampaň_v_obci_do_5_000_obyvateľov-usmernenie.pdf146.97 KB

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_kandidátov.pdf774.37 KB

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_volebné_komisie.pdf774.47 KB

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_voličov.pdf776.82 KB

 

24.05.2018

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Nová Bystrica predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

24.05.2018
V mesiaci máj bolo v našej obci úspešne nainštalované nové technické

zariadenie, ktoré slúži na výdaj peňažnej hotovosti, teda bankomat. Po niekoľkých
rokoch sa teda podarilo, aby jedná z bánk a to konrétne Slovenská sporiteľňa, a.s., rozširíla svoju sieť bankomatov aj do našej obce.

Pre umiestnenie bankomatu sme ponukli budovy vo vlastníctve a v správe obce.
Dodávateľ pri výbere miesta bral do úvahy hlavne bezbariérový prístup, blízkosť
parkoviska, potrebný rozsah vykonania stavebných prác, blízkosť hlavnej cestnej
komunikácie prechádzajúcej cez obec, ktorá je spojnicou medzi Kysucami a Oravou a podobne. Preto ako najvhodnejšie miesto pre umiestnenie bankomatu bola vybratábudova Domu služieb v našej obci.

V najbližšom roku bude u tohto bankomatu Slovenská sporiteľňa, a.s. okrem
iného sledovať predovšetkým rentabilitu. Pre ponechanie bankomatu v našej obci
natrvalo, by malo byť mesačne zrealizovaných približne aspoň 2000 transakcií.
Preto je nutné, aby bol predmetný bankomat využívaný v čo najväčšej miere.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať dnes už bývalému pánovi predsedovi
predstavenstva a generálnému riaditeľovi Slovenskej sporiteľne, a.s. Ing.
Štefanovi Májovi, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o zriadenie bankomatu
v našej obci.

Ing. Jozef Balačin

12.09.2018

Obec Nová Bystrica

 vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v

znení neskorších predpisov; v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších

 predpisov a v súlade s uznesením OZ v Novej Bystrici č. 6 /2018/B/12.  zo dňa 15.08. 2018

obchodnú verejnú súťaž č. 1 / 2018

16.08.2018

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec a budú dva volebné okrsky:

- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

Uznesenie č. 6/2018 zo dňa 15.08.2018

pdfUznesenie.pdf229.92 KB

01.08.2018

Oznámenie o počte obyvateľov obce Nová Bystrica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Nová Bystrica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Nová Bystrica 2741 obyvateľov.

11.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Dňa 17.09.2018 zasadala miestna volebná komisia, ktorá na svojom prvom zasadnutí registrovala kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Zaregistrovala 3 kandidátov na starostu obce a 21 kandidátov na poslancov OZ.  

pdfZoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľ_by_starostu_obce.pdf129.14 KB

pdfZoznam_zaregistrovaných_kandidátov_pre_voľby_do_obecného_zastupiteľstva.pdf253.22 KB

 

pdfInformácia_o_podmienkach_práva_voliť_a_práva_byť_volený.pdf146.80 KB

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy Obce Nová Bystrica, konané dňa 10. novembra 2018 bola menovaná Ing. Terézia Brisudová. Sídlo: Obecný úrad Nová Bystrica, sídlo: matrika, referát evidencia obyvateľstva (počas úradných hodín), telefón: 041/4397221, 041/4397499 kl. 13, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfmenovanie__zapisovateľky__miestnej__volebnej__komisie.pdf213.27 KB

E-Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Sídlo miestnej volebnej komisie: Obecný úrad Nová Bystrica 657

Oznámenie o počte obyvateľov obce Nová Bystrica pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
Obec Nová Bystrica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má obec Nová Bystrica 2741 obyvateľov.


Oznámenie o určení počtu poslancov, utvorení volebného obvodu a volebných okrskov
Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici podľa § 166 Volebného kódexu - Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v z. n. p. účinného od 01.07.2015, ktorý ruší Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. uznesením zo dňa 15.08.2018 č. 6/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Novej Bystrici bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. Zároveň sa uznieslo, že budú dva volebné okrsky:
- Okrsok č. 1 – „Nová Bystrica“ a
- Okrsok č. 2 – „Vychylovka“

pdfUznesenie.pdf229.92 KB

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1 - Nová Bystrica 

Volebná miestnosť:  Dom kultúry /sála/ č.s. 657  
Zapisovateľka: Mgr. Stanislava Vojteková 
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221, 041/43971499 kl.16 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2 - Vychylovka
Volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Vychylovka /jedáleň/ č.s. 687
Zapisovateľka: Mgr. Martina Kubalová
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
telefónne číslo: 041/4397221,  041/43971499 kl. 11

pdfmenovanie_okrskovej_volebnej_komisie_okrsok_č._1.pdf220.44 KB

pdfmenovanie__zapisovateľky_okrskovej_volebnej_komisie__okrsok_č.__2.pdf229.40 KB

 

Volebná kampaň 

Informácie_k_vedeniu_volebnej_kampane

pdfVolebná_kampaň_v_obci_do_5_000_obyvateľov-usmernenie.pdf146.97 KB

 

Informácie o spracovaní osobných údajov

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_kandidátov.pdf774.37 KB

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_volebné_komisie.pdf774.47 KB

pdfInformácie_o_spracovaní_osobných_údajov_pre_voličov.pdf776.82 KB

 

24.05.2018

V súvislosti so zverejnením výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, plánuje obec Nová Bystrica predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci.

24.05.2018
V mesiaci máj bolo v našej obci úspešne nainštalované nové technické

zariadenie, ktoré slúži na výdaj peňažnej hotovosti, teda bankomat. Po niekoľkých
rokoch sa teda podarilo, aby jedná z bánk a to konrétne Slovenská sporiteľňa, a.s., rozširíla svoju sieť bankomatov aj do našej obce.

Pre umiestnenie bankomatu sme ponukli budovy vo vlastníctve a v správe obce.
Dodávateľ pri výbere miesta bral do úvahy hlavne bezbariérový prístup, blízkosť
parkoviska, potrebný rozsah vykonania stavebných prác, blízkosť hlavnej cestnej
komunikácie prechádzajúcej cez obec, ktorá je spojnicou medzi Kysucami a Oravou a podobne. Preto ako najvhodnejšie miesto pre umiestnenie bankomatu bola vybratábudova Domu služieb v našej obci.

V najbližšom roku bude u tohto bankomatu Slovenská sporiteľňa, a.s. okrem
iného sledovať predovšetkým rentabilitu. Pre ponechanie bankomatu v našej obci
natrvalo, by malo byť mesačne zrealizovaných približne aspoň 2000 transakcií.
Preto je nutné, aby bol predmetný bankomat využívaný v čo najväčšej miere.

Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať dnes už bývalému pánovi predsedovi
predstavenstva a generálnému riaditeľovi Slovenskej sporiteľne, a.s. Ing.
Štefanovi Májovi, ktorý sa najväčšou mierou zaslúžil o zriadenie bankomatu
v našej obci.

Ing. Jozef Balačin