Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v Novej Bystrici na rok 2009

29. 1. 2009
26. 2. 2009
26. 3. 2009
30. 4. 2009
28. 5. 2009
25. 6. 2009
30. 7. 2009
27. 8. 2009
24. 9. 2009
29.10.2009
26.11.2009
17.12.2009

OBEC NOVÁ BYSTRICA
Obecný úrad č. 657, 023 05 Nová Bystrica


Výzva na predloženie ponuky

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z. z.

realizovanej postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OBEC NOVÁ BYSTRICA
Vyzýva uchádzačov na predloženie ponuky (podprahová metóda) na predmet zákazky:

„Hasičská stanica Nová Bystrica, prístavba, prestavba“

Vážený spoluobčania dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu odvozu komunálneho odpadu /popolnice/, ktorý sa uskutoční v nasledovných  dňoch :

02.04.2009     
17.04.2009   
30.04.2009   
14.05.2009   
28.05.2009   
11.06.2009  
25.06.2009  
09.07.2009
23.07.2009
06.08.2009 
20.08.2009
03.09.2009 
17.09.2009
01.10.2009
15.10.2009
29.10.2009
 

Peter Romaník - 0907 697447

od osady Cádrikovia po osadu Korčekovia, areál školy v Novej Bystrici, Veľký Potok, Berešovia, Mrvovia, Jančulovia

Slávo Šadibol - 0905 589038

od osady Granátovia po osadu Podrycerová, školský areál Vychylovka,
zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

Ján Bereš – 0905 197854

od osady Kohútovia po osadu Pod dolinou, osada Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia

Rudolf Šadibol – 0915 801381

od  osady  Granátovia po osadu Podrycerová, zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, areál školy vo Vychylovke

OBEC  NOVÁ  BYSTRICA

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodlo zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 30.10.2008 o vyhlásení dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce na 11. december 2008.

•    si odrezali konáre, ktoré prečnievajú ponad miestnu komunikáciu a presahujú
       hranicu pozemku, ktorého sú vlastníkom,
•    s príchodom jari si upratali v okolí svojich domov,
•    dôsledne dodržiavali separovanie odpadu – jednotlivé druhy odpadu odhadzovať
      do nádob určených len na daný druh odpadu, t.j., sklo do kontajnera na sklo,
      plasty do modrých vriec a pod..

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v Novej Bystrici na rok 2009

29. 1. 2009
26. 2. 2009
26. 3. 2009
30. 4. 2009
28. 5. 2009
25. 6. 2009
30. 7. 2009
27. 8. 2009
24. 9. 2009
29.10.2009
26.11.2009
17.12.2009

OBEC NOVÁ BYSTRICA
Obecný úrad č. 657, 023 05 Nová Bystrica


Výzva na predloženie ponuky

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.282/2006 Z. z.

realizovanej postupom podprahovej zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
OBEC NOVÁ BYSTRICA
Vyzýva uchádzačov na predloženie ponuky (podprahová metóda) na predmet zákazky:

„Hasičská stanica Nová Bystrica, prístavba, prestavba“

Vážený spoluobčania dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu odvozu komunálneho odpadu /popolnice/, ktorý sa uskutoční v nasledovných  dňoch :

02.04.2009     
17.04.2009   
30.04.2009   
14.05.2009   
28.05.2009   
11.06.2009  
25.06.2009  
09.07.2009
23.07.2009
06.08.2009 
20.08.2009
03.09.2009 
17.09.2009
01.10.2009
15.10.2009
29.10.2009
 

Peter Romaník - 0907 697447

od osady Cádrikovia po osadu Korčekovia, areál školy v Novej Bystrici, Veľký Potok, Berešovia, Mrvovia, Jančulovia

Slávo Šadibol - 0905 589038

od osady Granátovia po osadu Podrycerová, školský areál Vychylovka,
zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia

Ján Bereš – 0905 197854

od osady Kohútovia po osadu Pod dolinou, osada Romaníkovia, Hančínovia, Klanicovia, Sobolovia, Rajnohovia

Rudolf Šadibol – 0915 801381

od  osady  Granátovia po osadu Podrycerová, zachádzať do osady Chmúrovia, Janíkovia, Brandysovia, Priščovia, Mazúrovia, areál školy vo Vychylovke

OBEC  NOVÁ  BYSTRICA

V súlade s § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení rozhodlo zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí dňa 30.10.2008 o vyhlásení dňa konania volieb hlavného kontrolóra obce na 11. december 2008.

•    si odrezali konáre, ktoré prečnievajú ponad miestnu komunikáciu a presahujú
       hranicu pozemku, ktorého sú vlastníkom,
•    s príchodom jari si upratali v okolí svojich domov,
•    dôsledne dodržiavali separovanie odpadu – jednotlivé druhy odpadu odhadzovať
      do nádob určených len na daný druh odpadu, t.j., sklo do kontajnera na sklo,
      plasty do modrých vriec a pod..