11.12.2018

Starosta obce Nová Bystrica podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy Základná škola s materskou školou Nová Bystrica – Vychylovka, Nová Bystrica - Vychylovka 687, 023 05 Nová Bystrica.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • absolvovanie prvej atestácie( Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov).
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • komunikatívnosť
 • riadiace schopnosti a organizačné skúsenosti
 • osobné a morálne predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s počítačom (internet, Word, Excel,...)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o vykonaní 1. atestácie
 • potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie na preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 7. januára 2019 na adresu:

Obec Nová Bystrica, Obecný úrad č.657, Nová Bystrica 023 05

(rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne OÚ Nová Bystrica)

 

Obálku označte heslom:  "Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka    -     N E O T V Á R A Ť"

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfVK_ZŠ_s_MŠ_Nová_Bystrica_-_Vychylovka_vyhlásenie.pdf147.42 KB

 

 

11.12.2018

Starosta obce Nová Bystrica podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy Základná škola s materskou školou Nová Bystrica – Vychylovka, Nová Bystrica - Vychylovka 687, 023 05 Nová Bystrica.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
 • absolvovanie prvej atestácie( Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov).
 • znalosť príslušnej legislatívy
 • komunikatívnosť
 • riadiace schopnosti a organizačné skúsenosti
 • osobné a morálne predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • práca s počítačom (internet, Word, Excel,...)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o vykonaní 1. atestácie
 • potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie na preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 7. januára 2019 na adresu:

Obec Nová Bystrica, Obecný úrad č.657, Nová Bystrica 023 05

(rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne OÚ Nová Bystrica)

 

Obálku označte heslom:  "Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka    -     N E O T V Á R A Ť"

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie:

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

pdfVK_ZŠ_s_MŠ_Nová_Bystrica_-_Vychylovka_vyhlásenie.pdf147.42 KB