Active ImageAké sú iné pomenovania tejto sviatosti?
Sviatosť zmierenia sa volá aj sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánia, sviatosť odpustenia, sviatosť obrátenia.

Kto, kedy a na čo ustanovil túto sviatosť?
Tak, ako všetky ostatné, aj túto sviatosť ustanovil Ježiš. Stalo sa to v deň jeho vzkriesenia. Prišiel k apoštolom (teda k prvým biskupom a kňazom svojej Cirkvi) a dal im moc Ducha Svätého, aby mohli odpúšťať hriechy v Božom mene: „Prijmite Ducha Svätého. Komu hriechy odpustite, budú mu odpustené, a komu ich zadržíte, budú mu zadržané. (porov. Evanjelium podľa Jána). Je jasné, že hriechy, aj dedičný, aj osobné, odpúšťa Boh vo sviatosti krstu. Ale pretože človek neprestáva byť náchylný na hriech aj po krste, Ježiš ustanovil túto sviatosť ako prostriedok Božieho odpúšťania tým, ktorí už boli pokrstení, a predsa budú hriešnikmi až do konca svojho života.

Aký je rozdiel medzi hriechom „všedným" a „smrteľným"?

Pre spáchanie „smrteľného“ hriechu sú potrebné tri podmienky: 1) vážna vec z hľadiska učenia Kristovej Cirkvi, 2) plné vedomie, 3) uvážený súhlas. Ak by chýbala čo len jedna z týchto podmienok, hriech je „všedný". „Smrteľný" hriech nás zbavuje posväcujúcej milosti, ničí v nás Božiu lásku a, ak ho neoľutujeme, vedie nás do večného zatratenia (do pekla).

Active ImageČo sú "manželské prekážky"?
Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:.
1.   prekážka veku - muž 16, žena 14 rokov.  
(Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
2.   Telesná neschopnosť riadneho
      manželského kontaktu.
3.   Platne uzavretý manželský zväzok.
4.   Rozdielnosť náboženstva alebo
      vierovyznania.
5.   Platne prijatá diakonská, kňazská alebo
      biskupská vysviacka.
6.   Večné sľuby zložené v rehoľnej komunite.
7.   Únos.
8.   Účasť na vražde svojho manžela alebo
      spolumanžela kandidátky na nové
      manželstvo.
9.   Pokrvenstvo (bratranec- sesternica).
10.   Verejná mravopočestnosť.
11.   Švagrovstvo.
12.   Adopcia (zákonné príbuzenstvo). 

     Ponúkame vám fotogalériu z rekonštrukcie Novobystrického kostola Sv. Jána Krstiteľa. Táto obnova nášho chámu prebiehala v mesiacoch Január až Október.

    Z veľkého množstva fotografií sme pre vás vybrali "iba" 100 z nich. Nemalá fotogaléria mapuje kompletnú rekonštrukciu kostola. Zachytáva kostol od počiatku rekonštruckie až po stav v ktorom sa nachádza v súčastnosti.

 

 

 

 

 

 

Active Image    Drahí farníci, srdečne vás pozdravujem! Cestou obecného Hlásnika a internetovej stránky vám budem na pokračovanie odovzdávať praktické informácie týkajúce sa udeľovania jednotlivých sviatostí v našej novobystrickej farnosti. Začneme, samozrejme, od krstu. Nech vás sviatosti, ktoré Ježiš zanechal svojej Cirkvi ako prostriedky spásy, privedú k Nemu do neba.

Sviatosť krstu
    Táto sviatosť odpúšťa človekovi dedičný hriech (a keď krst prijíma dospelý človek, aj osobné hriechy a tresty za ne). Boh dáva človekovi prostredníctvom krstu posväcujúcu milosť potrebnú ku spáse, účasť na trojičnom Božom živote a dar spoločenstva s ostatnými kresťanmi v rámci Kristovej Cirkvi.

Aký význam má krstné meno pri krste?

    Hoci meno nerozhoduje o platnosti udeleného krstu, predsa je veľmi dôležité, lebo Boh pozná každého „po mene", t. j. v jeho jedinečnosti. Rodičia nech vyberú pre svoje dieťa meno niektorého svätého, ktorý by pokrstenému poskytol vzor svätosti a zároveň bol jeho nebeským patrónom - orodovníkom u Boha.


Active ImagePán farár, medzi nami pôsobíte už skoro rok. Náš  rozhovor s vami chceme rozdeliť do troch tematických skupín: vaše kňazstvo, naša farnosť, vaše súkromie. Dnes by sme sa venovali prvej téme. Čo vás priviedlo k rozhodnutiu stať sa kňazom a koľko ste mali vtedy rokov?
    Na kňazstvo som myslel od detstva. Pamätám si, že ma ešte ako žiaka základnej školy niektorí spolužiaci a spolužiačky prezývali ,,kaplánom“. Neviem presne, čím som naznačoval, že by som mohol ísť do seminára? Asi tým, že som sa rád verejne modlieval a spieval nábožné piesne? Alebo tým, že sa moji rodičia a starí rodičia otvorene modlievali za to, aby sa ich syn alebo vnuk stal kňazom? Na Gymnáziu v Jablonke som tiež asi naznačil náklonnosť k duchovným veciam, keď som sa na hodine ruštiny v roku 1982 ( ešte za komunistickej totality) opovážil povedať profesorke v prítomnosti všetkých: „Pani učiteľka na nemčine nás pred chvíľou naučila koledu Tichá noc. Nemohli by ste nás naučiť nejakú koledu po rusky?“ Dostal som odpoveď: ,,V ruštine koledy neexistujú. Stano, ty asi pôjdeš za kňaza, keď ťa zaujíma takáto tematika!“

Pán farár, v minulom rozhovore sme prebrali začiatky vášho kňazského povolania a príchod na Slovensko. Teraz by sme sa povenovali otázke vášho pôsobenia medzi nami v Novej bystrici. Ste tu už skoro 1 rok. Aký máte celkový dojem z našej farnosti?

Veľmi pozitívny. Samozrejme, že v každej farnosti spolu s krásou a dokonalosťou prebýva aj nejaké to zlo a nedokonalosť. Ale to platí aj o každom z nás. V každom človeku je viac toho dobrého ako zlého. Aj vo mne osobne, aj vo farnosti Nová Bystrica.

Active ImageAké sú iné pomenovania tejto sviatosti?
Sviatosť zmierenia sa volá aj sviatosť svätej spovede, sviatosť pokánia, sviatosť odpustenia, sviatosť obrátenia.

Kto, kedy a na čo ustanovil túto sviatosť?
Tak, ako všetky ostatné, aj túto sviatosť ustanovil Ježiš. Stalo sa to v deň jeho vzkriesenia. Prišiel k apoštolom (teda k prvým biskupom a kňazom svojej Cirkvi) a dal im moc Ducha Svätého, aby mohli odpúšťať hriechy v Božom mene: „Prijmite Ducha Svätého. Komu hriechy odpustite, budú mu odpustené, a komu ich zadržíte, budú mu zadržané. (porov. Evanjelium podľa Jána). Je jasné, že hriechy, aj dedičný, aj osobné, odpúšťa Boh vo sviatosti krstu. Ale pretože človek neprestáva byť náchylný na hriech aj po krste, Ježiš ustanovil túto sviatosť ako prostriedok Božieho odpúšťania tým, ktorí už boli pokrstení, a predsa budú hriešnikmi až do konca svojho života.

Aký je rozdiel medzi hriechom „všedným" a „smrteľným"?

Pre spáchanie „smrteľného“ hriechu sú potrebné tri podmienky: 1) vážna vec z hľadiska učenia Kristovej Cirkvi, 2) plné vedomie, 3) uvážený súhlas. Ak by chýbala čo len jedna z týchto podmienok, hriech je „všedný". „Smrteľný" hriech nás zbavuje posväcujúcej milosti, ničí v nás Božiu lásku a, ak ho neoľutujeme, vedie nás do večného zatratenia (do pekla).

Active ImageČo sú "manželské prekážky"?
Cirkevné zákony obsiahnuté v Kódexe cirkevného práva (Codex Iuris Canonici) stanovujú, že existujú určité situácie alebo okolnosti, ktoré spôsobujú, že katolík nemôže uzavrieť sviatosť manželstva.

Sú to:.
1.   prekážka veku - muž 16, žena 14 rokov.  
(Občiansky zákon vyžaduje u nás 18 rokov).
2.   Telesná neschopnosť riadneho
      manželského kontaktu.
3.   Platne uzavretý manželský zväzok.
4.   Rozdielnosť náboženstva alebo
      vierovyznania.
5.   Platne prijatá diakonská, kňazská alebo
      biskupská vysviacka.
6.   Večné sľuby zložené v rehoľnej komunite.
7.   Únos.
8.   Účasť na vražde svojho manžela alebo
      spolumanžela kandidátky na nové
      manželstvo.
9.   Pokrvenstvo (bratranec- sesternica).
10.   Verejná mravopočestnosť.
11.   Švagrovstvo.
12.   Adopcia (zákonné príbuzenstvo). 

     Ponúkame vám fotogalériu z rekonštrukcie Novobystrického kostola Sv. Jána Krstiteľa. Táto obnova nášho chámu prebiehala v mesiacoch Január až Október.

    Z veľkého množstva fotografií sme pre vás vybrali "iba" 100 z nich. Nemalá fotogaléria mapuje kompletnú rekonštrukciu kostola. Zachytáva kostol od počiatku rekonštruckie až po stav v ktorom sa nachádza v súčastnosti.

 

 

 

 

 

 

Active Image    Drahí farníci, srdečne vás pozdravujem! Cestou obecného Hlásnika a internetovej stránky vám budem na pokračovanie odovzdávať praktické informácie týkajúce sa udeľovania jednotlivých sviatostí v našej novobystrickej farnosti. Začneme, samozrejme, od krstu. Nech vás sviatosti, ktoré Ježiš zanechal svojej Cirkvi ako prostriedky spásy, privedú k Nemu do neba.

Sviatosť krstu
    Táto sviatosť odpúšťa človekovi dedičný hriech (a keď krst prijíma dospelý človek, aj osobné hriechy a tresty za ne). Boh dáva človekovi prostredníctvom krstu posväcujúcu milosť potrebnú ku spáse, účasť na trojičnom Božom živote a dar spoločenstva s ostatnými kresťanmi v rámci Kristovej Cirkvi.

Aký význam má krstné meno pri krste?

    Hoci meno nerozhoduje o platnosti udeleného krstu, predsa je veľmi dôležité, lebo Boh pozná každého „po mene", t. j. v jeho jedinečnosti. Rodičia nech vyberú pre svoje dieťa meno niektorého svätého, ktorý by pokrstenému poskytol vzor svätosti a zároveň bol jeho nebeským patrónom - orodovníkom u Boha.


Active ImagePán farár, medzi nami pôsobíte už skoro rok. Náš  rozhovor s vami chceme rozdeliť do troch tematických skupín: vaše kňazstvo, naša farnosť, vaše súkromie. Dnes by sme sa venovali prvej téme. Čo vás priviedlo k rozhodnutiu stať sa kňazom a koľko ste mali vtedy rokov?
    Na kňazstvo som myslel od detstva. Pamätám si, že ma ešte ako žiaka základnej školy niektorí spolužiaci a spolužiačky prezývali ,,kaplánom“. Neviem presne, čím som naznačoval, že by som mohol ísť do seminára? Asi tým, že som sa rád verejne modlieval a spieval nábožné piesne? Alebo tým, že sa moji rodičia a starí rodičia otvorene modlievali za to, aby sa ich syn alebo vnuk stal kňazom? Na Gymnáziu v Jablonke som tiež asi naznačil náklonnosť k duchovným veciam, keď som sa na hodine ruštiny v roku 1982 ( ešte za komunistickej totality) opovážil povedať profesorke v prítomnosti všetkých: „Pani učiteľka na nemčine nás pred chvíľou naučila koledu Tichá noc. Nemohli by ste nás naučiť nejakú koledu po rusky?“ Dostal som odpoveď: ,,V ruštine koledy neexistujú. Stano, ty asi pôjdeš za kňaza, keď ťa zaujíma takáto tematika!“

Pán farár, v minulom rozhovore sme prebrali začiatky vášho kňazského povolania a príchod na Slovensko. Teraz by sme sa povenovali otázke vášho pôsobenia medzi nami v Novej bystrici. Ste tu už skoro 1 rok. Aký máte celkový dojem z našej farnosti?

Veľmi pozitívny. Samozrejme, že v každej farnosti spolu s krásou a dokonalosťou prebýva aj nejaké to zlo a nedokonalosť. Ale to platí aj o každom z nás. V každom človeku je viac toho dobrého ako zlého. Aj vo mne osobne, aj vo farnosti Nová Bystrica.