25.09.2011
cyril_a_metodDňa 14. augusta t.r. navštívil našu novobystrickú farnosť sv. Cyril vo svojej relikvii. Táto relikvia putuje po farnostiach Slovenska v rámci trojročnej prípravy na 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, aby tu zvestovali Kristovo evanjelium vo vtedajšej reči ľudu. Relikvia je maličká. Je to časť kľúčnej kosti o dĺžke iba pár centimetrov. Sv. Cyril zomrel v roku 869 v Ríme, kde má aj hrob v bazilike sv. Klimenta. Odtiaľ sa časť jeho telesných pozostatkov dostala do Nitry, a z Nitry k nám. V našom kostole sme mohli mať túto relikviu len 2 hodiny, potom ju prevzali farnosti rajeckého dekanátu.
Všetci sme mali možnosť zastaviť pri relikviári, dotknúť sa ho a poprosiť sv. Cyrila, aby sa prihovoril za nás u Ježiša.
V prítomnosti týchto vzácnych telesných pozostatkov sa náš pán farár Stanislav Capiak pomodlil nasledovnú modlitbu ku sv. Cyrilovi za nás, zhromaždených v chráme, ako aj za celú našu farnosť:

altDňa 11.6.2011 sa slávila sviatosť birmovania v našej farnosti 42 kandidátom. Sviatosť birmovania v rámci svätej omše im udelil Generálny vikár Žilinského biskupa, Mons. Ladislav Stromček. Pretože k sviatosti birmovania pristupovala malá skupina kandidátov, v kostole bol dostatok miesta na sedenie aj pre širokú rodinu (rodičia, krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia), ba dokonca pre všetkých farníkov, ktorí mali záujem zúčastniť sa tejto významnej liturgie.

V úvode svätej omše privítala Generálneho vikára predstaviteľka rodičov birmovancov, pani Mária Hrušková:

Excelencia, najdôstojnejší otec Generálny vikár, srdečne vás vítame v našej farnosti Nová Bystrica. Veľmi sa tešíme, že ste prišli medzi nás, aby ste udelili našim synom a dcéram sviatosť birmovania. Veríme, že aj vďaka tejto sviatosti sa z nich stnú lepší kresťania. Prosím, pobirmujte ich!

Úryvky zo Svätého písma, ktoré hovoria o zostúpení Ducha Svätého na Ježišových učeníkov, prečítali Dobroslava Dolinajcová a Martin Petrek

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

Pán farár, pôsobíte medzi nami už skoro 5 rokov.  Ako sa u nás cítite? Ste spokojný s výsledkami svojej práce? Zaujímalo by ma, čo hodnotíte v Novej Bystrici kladne a čo záporne?
Začnem pozitívami. Ďakujem Pánu Bohu za to, že ma prostredníctvom biskupa poslal práve do Novej Bystrice. Ste vo všeobecnosti veľmi dobrí ľudia. Pracuje sa mi tu dobre. Cítim sa medzi vami perfektne. Som s vami, veriacimi, spokojný. Veľmi mi vyhovuje aj to, že mám v Novej Bystrici len jedno bohoslužobné miesto, čo nie je v diecéze bežné. Keď som pôsobil predtým neďaleko Nitry, mal som na starosti až štyri dedinky so štyrmi kostolmi. Veľmi kladne hodnotím aj vašu finančnú angažovanosť spojenú s obnovou kostola. Takúto obetavosť farníkov a farskej rady nenájdete všade.

A čo sa vám na nás nepáči, s čím nie ste spokojný?
Čakali by ste, že poviem, že ma najviac trápi alkoholizmus v Novej Bystrici? Nie, veď aj kňaz dokáže byť alkoholikom. Alebo že ma najviac trápi smilstvo mladých, ktorí bývajú spolu bez cirkevného sobáša? Nie, veď aj kňaz dokáže byť smilníkom. Alebo, že ma tu najviac trápia vzájomné konflikty v rodinách a susedstvách? Nie, veď aj ja,  kňaz, dokážem vyvolať konflikt.
Tak asi otváranie obchodov v nedeľu na území našej obce?
Keď som na vás apeloval, veriaci obchodník si dal povedať. Obchod v nedeľu neotvára. Od toho, kto nie je katolíkom, nečakám, že bude poslúchať kňaza. Ale ani oblasť nedeľného obchodovania a nakupovania nie je pre mňa tá najbolestivejšia.

1. Rodina nech pristúpi počas pohrebnej sv. omše ku sv. prijímaniu. Je to ten najkrajší dar, ktorý môžeme venovať duši zosnulého. Deň pred pohrebom, a v krajnom prípade pol hodiny pred pohrebnou svätou omšou, je možnosť pristúpiť ku svätej spovedi. Členovia rodiny zosnulého dajú ale pozor, aby ku sv. prijímaniu nepristúpil niekto, kto nesmie /neveriaci člen rodiny, nepokrstený, člen inej Cirkvi, osoba vylúčená z Cirkvi, podnapitý, katolík ubytovaný s partnerkou bez cirkevného sobáša.../.

2. Rodina, ktorá býva v Novej B., nech sa snaží zúčastniť sa svätej omše každý deň celý týždeň po pohrebe a pristupovať ku sv. prijímaniu obetovanému za dušu zosnulého.

3. Niekto z dospelých z rodiny prečíta počas pohrebnej sv. omše čítanie zo Sv. písma. Takáto duchovná angažovanosť rodiny svedčí o tom, že je rodina veriaca a chce všemožne pomôcť duši zosnulého. Text je k nahliadnutiu pred sv. omšou v sakristii.

4. Deň pred pohrebom rodina môže poprosiť hlásateľa Obecného úradu o vyhlásenie cez obecný rozhlas dňa a hodiny pohrebu. Na konci oznamu nech sa povie do rozhlasu krátka modlitba: Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Zakazuje sa v súvislosti s cirkevným pohrebom, tak pri rozhlasovom ozname, ako aj počas sprievodu na cintorín, hrať nekresťanské pesničky typu: „Zbohom, hora, po ktorej som rád chodieval, zbohom buď líška... (a do kostola som chodieval?!!!) Toto si môžeme dávať hrať pri štátnych (občianskych) pohreboch. Kto prosí o cirkevný pohreb, majú sa hrať iba náboženské piesne (napr. mariánske).

• Plný názov našej farnosti: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Bystrica
• Identifikačné číslo organizácie (IČO): 319 15 159
• Poštové smerovacie číslo: 023 05
   
• Telefónne číslo:  041- 43 97 127
 
• Stránkové hodiny na farskom úrade: bezprostredne po každej sv. omši
• Nedeľné sv. omše: 8.00 a 11.00 hod.
• Sv. omše vo všedné dni:  v letnom čase o 18.00 hod., v zimnom čase o 17.00 hod.
• Vysluhovanie sviatosti krstu: spoločne raz v mesiaci (dátumy krstov a náuk zverejňujeme na výveske pred kostolom).
• Vysluhovanie sviatosti birmovania: pán biskup birmuje na žiadosť miestneho farára po dôkladnej príprave kandidátov (pripravujeme deviatakov, a prirodzene, aj všetkých starších, ktorí ešte túto sviatosť neprijali).
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia: pred každou sv. omšou, s výnimkou prvého sviatku vianočného a veľkonočného.
• Vysluhovanie sviatosti manželstva: kedykoľvek po trojmesačnej farskej príprave, respektíve po absolvovaní víkendového predmanželského „kurzu“ v diecéze. Viď: www.domanzelstva.sk
• Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:
- raz do roka spoločne v kostole (chorí alebo starí)
- na Veľkú noc pri návšteve chorých po domoch
- v prípade zhoršenia zdravotného stavu- kedykoľvek
- v nemocnici ( nemocničný pán kaplán) –pri každej hospitalizácii v spojení so sv. spoveďou a sv. prijímaním (rodina nahlasuje chorého na vrátnici nemocnice).

 

25.09.2011
cyril_a_metodDňa 14. augusta t.r. navštívil našu novobystrickú farnosť sv. Cyril vo svojej relikvii. Táto relikvia putuje po farnostiach Slovenska v rámci trojročnej prípravy na 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, aby tu zvestovali Kristovo evanjelium vo vtedajšej reči ľudu. Relikvia je maličká. Je to časť kľúčnej kosti o dĺžke iba pár centimetrov. Sv. Cyril zomrel v roku 869 v Ríme, kde má aj hrob v bazilike sv. Klimenta. Odtiaľ sa časť jeho telesných pozostatkov dostala do Nitry, a z Nitry k nám. V našom kostole sme mohli mať túto relikviu len 2 hodiny, potom ju prevzali farnosti rajeckého dekanátu.
Všetci sme mali možnosť zastaviť pri relikviári, dotknúť sa ho a poprosiť sv. Cyrila, aby sa prihovoril za nás u Ježiša.
V prítomnosti týchto vzácnych telesných pozostatkov sa náš pán farár Stanislav Capiak pomodlil nasledovnú modlitbu ku sv. Cyrilovi za nás, zhromaždených v chráme, ako aj za celú našu farnosť:

altDňa 11.6.2011 sa slávila sviatosť birmovania v našej farnosti 42 kandidátom. Sviatosť birmovania v rámci svätej omše im udelil Generálny vikár Žilinského biskupa, Mons. Ladislav Stromček. Pretože k sviatosti birmovania pristupovala malá skupina kandidátov, v kostole bol dostatok miesta na sedenie aj pre širokú rodinu (rodičia, krstní rodičia, súrodenci, starí rodičia), ba dokonca pre všetkých farníkov, ktorí mali záujem zúčastniť sa tejto významnej liturgie.

V úvode svätej omše privítala Generálneho vikára predstaviteľka rodičov birmovancov, pani Mária Hrušková:

Excelencia, najdôstojnejší otec Generálny vikár, srdečne vás vítame v našej farnosti Nová Bystrica. Veľmi sa tešíme, že ste prišli medzi nás, aby ste udelili našim synom a dcéram sviatosť birmovania. Veríme, že aj vďaka tejto sviatosti sa z nich stnú lepší kresťania. Prosím, pobirmujte ich!

Úryvky zo Svätého písma, ktoré hovoria o zostúpení Ducha Svätého na Ježišových učeníkov, prečítali Dobroslava Dolinajcová a Martin Petrek

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

Pán farár, pôsobíte medzi nami už skoro 5 rokov.  Ako sa u nás cítite? Ste spokojný s výsledkami svojej práce? Zaujímalo by ma, čo hodnotíte v Novej Bystrici kladne a čo záporne?
Začnem pozitívami. Ďakujem Pánu Bohu za to, že ma prostredníctvom biskupa poslal práve do Novej Bystrice. Ste vo všeobecnosti veľmi dobrí ľudia. Pracuje sa mi tu dobre. Cítim sa medzi vami perfektne. Som s vami, veriacimi, spokojný. Veľmi mi vyhovuje aj to, že mám v Novej Bystrici len jedno bohoslužobné miesto, čo nie je v diecéze bežné. Keď som pôsobil predtým neďaleko Nitry, mal som na starosti až štyri dedinky so štyrmi kostolmi. Veľmi kladne hodnotím aj vašu finančnú angažovanosť spojenú s obnovou kostola. Takúto obetavosť farníkov a farskej rady nenájdete všade.

A čo sa vám na nás nepáči, s čím nie ste spokojný?
Čakali by ste, že poviem, že ma najviac trápi alkoholizmus v Novej Bystrici? Nie, veď aj kňaz dokáže byť alkoholikom. Alebo že ma najviac trápi smilstvo mladých, ktorí bývajú spolu bez cirkevného sobáša? Nie, veď aj kňaz dokáže byť smilníkom. Alebo, že ma tu najviac trápia vzájomné konflikty v rodinách a susedstvách? Nie, veď aj ja,  kňaz, dokážem vyvolať konflikt.
Tak asi otváranie obchodov v nedeľu na území našej obce?
Keď som na vás apeloval, veriaci obchodník si dal povedať. Obchod v nedeľu neotvára. Od toho, kto nie je katolíkom, nečakám, že bude poslúchať kňaza. Ale ani oblasť nedeľného obchodovania a nakupovania nie je pre mňa tá najbolestivejšia.

1. Rodina nech pristúpi počas pohrebnej sv. omše ku sv. prijímaniu. Je to ten najkrajší dar, ktorý môžeme venovať duši zosnulého. Deň pred pohrebom, a v krajnom prípade pol hodiny pred pohrebnou svätou omšou, je možnosť pristúpiť ku svätej spovedi. Členovia rodiny zosnulého dajú ale pozor, aby ku sv. prijímaniu nepristúpil niekto, kto nesmie /neveriaci člen rodiny, nepokrstený, člen inej Cirkvi, osoba vylúčená z Cirkvi, podnapitý, katolík ubytovaný s partnerkou bez cirkevného sobáša.../.

2. Rodina, ktorá býva v Novej B., nech sa snaží zúčastniť sa svätej omše každý deň celý týždeň po pohrebe a pristupovať ku sv. prijímaniu obetovanému za dušu zosnulého.

3. Niekto z dospelých z rodiny prečíta počas pohrebnej sv. omše čítanie zo Sv. písma. Takáto duchovná angažovanosť rodiny svedčí o tom, že je rodina veriaca a chce všemožne pomôcť duši zosnulého. Text je k nahliadnutiu pred sv. omšou v sakristii.

4. Deň pred pohrebom rodina môže poprosiť hlásateľa Obecného úradu o vyhlásenie cez obecný rozhlas dňa a hodiny pohrebu. Na konci oznamu nech sa povie do rozhlasu krátka modlitba: Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Zakazuje sa v súvislosti s cirkevným pohrebom, tak pri rozhlasovom ozname, ako aj počas sprievodu na cintorín, hrať nekresťanské pesničky typu: „Zbohom, hora, po ktorej som rád chodieval, zbohom buď líška... (a do kostola som chodieval?!!!) Toto si môžeme dávať hrať pri štátnych (občianskych) pohreboch. Kto prosí o cirkevný pohreb, majú sa hrať iba náboženské piesne (napr. mariánske).

• Plný názov našej farnosti: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Nová Bystrica
• Identifikačné číslo organizácie (IČO): 319 15 159
• Poštové smerovacie číslo: 023 05
   
• Telefónne číslo:  041- 43 97 127
 
• Stránkové hodiny na farskom úrade: bezprostredne po každej sv. omši
• Nedeľné sv. omše: 8.00 a 11.00 hod.
• Sv. omše vo všedné dni:  v letnom čase o 18.00 hod., v zimnom čase o 17.00 hod.
• Vysluhovanie sviatosti krstu: spoločne raz v mesiaci (dátumy krstov a náuk zverejňujeme na výveske pred kostolom).
• Vysluhovanie sviatosti birmovania: pán biskup birmuje na žiadosť miestneho farára po dôkladnej príprave kandidátov (pripravujeme deviatakov, a prirodzene, aj všetkých starších, ktorí ešte túto sviatosť neprijali).
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia: pred každou sv. omšou, s výnimkou prvého sviatku vianočného a veľkonočného.
• Vysluhovanie sviatosti manželstva: kedykoľvek po trojmesačnej farskej príprave, respektíve po absolvovaní víkendového predmanželského „kurzu“ v diecéze. Viď: www.domanzelstva.sk
• Vysluhovanie sviatosti pomazania chorých:
- raz do roka spoločne v kostole (chorí alebo starí)
- na Veľkú noc pri návšteve chorých po domoch
- v prípade zhoršenia zdravotného stavu- kedykoľvek
- v nemocnici ( nemocničný pán kaplán) –pri každej hospitalizácii v spojení so sv. spoveďou a sv. prijímaním (rodina nahlasuje chorého na vrátnici nemocnice).