30.01.2013

V úvode chcem vymenovať niektoré historické udalosti cirkevného života v končiacom sa roku:
- rezignácia Sv. Otca Benedikta XVI. a zvolenie nového pápeža Františka
- Svetové dní mládeže v Brazílii pod vedením Sv. Otca za účasti našich 2 farníkov z NB
-veľkolepý Národný pochod za život v Košiciach, kde boli prítomní asi 20 novobystričania
-posvätenie zrekonštruovaného kostola v Riečnici otcom biskupom Viliamom Judákom.

Dôležitou náboženskou udalosťou roka bola v našej farnosti trojdňová duchovna obnova so stavovskými náukami v Pôstnom období. Viedol ju doc. Peter Caban z Banskej Bystrice. V novom roku 2014 bude viesť duchovnú obnovu v našej farnosti otec misionár Ján Kušnír. Včera ma bol navštíviť. Odovzdáva srdečný novoročný pozdrav každému a každej z vás. Zanecháva pre vás aj zaujímavé misijné listy, ktoré si môžete zobrať do svojich rodín. Sú vyložené na stole pod chórom.


• Krsty...........................................9
chlapci.......... 4 dievčatá...........5
• Pohreby..................................21
muži.................14 ženy...................7
• Sobáše......................................11
• Prvé sv. prijímanie................................................25 detí
• Celkový počet sv. prijímaní za rok............34.500 hostií
• Chorým po domoch som udelil po domoch....................105 sv. prijímaní
• Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok...... 2.420
Z tohto počtu sv. omší som sám odslúžil asi 300 úmyslov a ostatné som priebežne posielal spolu s peniazmi prostredníctvom Biskupského úradu na odslúženie iným kňazom.
Veľmi dobre sa u nás ujal zbožný zvyk objednávať sv. omše za zosnulého namiesto pohrebnej kytice. Pri jednom pohrebe som prijal vyše 30 takýchto sv. omší. Je to veľká duchovná pomoc pre dušu zosnulého a samozrejme, aj materiálna pomoc pre kňazov, najmä misionárov vo svete, ktorí tieto sväté omše odslúžia.
Teší ma, že sa mnohé spoločenské akcie začínajú sv. omšou: napr. deň úcty k starším v októbri, stretnutie absolventov školy po určitých rokoch, spoločné stretnutie jubilantov v danom roku atď.

 

UPRATOVANIE A OZDOBOVANIE
Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zaangažovali do decembrového upratovania a predvianočného vyzdobovania kostola. Veľká vďaka patrí najmä tým, ktorí zohnali stromčeky a pripravili betlehem. V mene celej farnosti: Pán Boh zaplať! Sv. omšu za tieto rodiny odslúžim na najbližší prvý piatok. V januári budú upratovať Jančulovia a Berešovia.

DOBRÁ NOVINA
Výsledky koledovania po domoch 26.12.2013: Počet navštívených rodín: 97. Vykoledovaná suma: 1.455,- Eur. Počet koledníkov: 27, z toho 11 detí a 16 sprevádzajúcich osôb. Chcem vysloviť srdečné poďakovanie tak organizátorom koledovania na čele so slečnou učiteľkou Máriou Pišojovou, ako aj sprevádzajúcim osobám a zúčastneným deťom i mládeži. Vďaka, samozrejme, aj Vám za ich prijatie a milodary určené na charitatívne aktivity Cirkvi pre núdznych v Afrike. Pán Boh zaplať!

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Na Vianoce popoludní sme tu mali krásne duchovné podujatie pod názvom „Jasličková pobožnosť". Myslím si, že je táto pobožnosť z roka na rok duchovne bohatšia a krajšia. Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim: spevákom, hudobníkom, hercom, deťom a mládeži. Pán Boh zaplať!

MINIŠTRANTSKÁ SÚŤAŽ
Miništranti dostávajú za každé miništrovanie 1 bod. Na konci roka sa body spočítajú a najhorlivejší dostávajú odmeny. Tento rok najviac bodov získali:
Michal Strenitzer- 143 bodov- 1. miesto
Ján Štrenitzer- 139 bodov- 2. miesto
Lukáš Adamaec-110 bodov- 3. miesto
Tadeáš Vakula- 102 bodov- 4. Miesto
Tomáš Vojtek- 99 bodov- 5. Miesto
Ďakujem všetkým miništrujúcim chlapcom, a najmä rodičom za to, že ich povzbudzujú k tejto čestnej službe Ježišovi a ľuďom.

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Teší ma, keď sa často spovedáte. Dôležité je však spovedať sa nielen často, ale najmä platne, tzn. :
-vyznávať hriechy, nie dobré skutky,
-vyznávať všetky ťažké hriechy, nič nezatajiť
-vyznávať svoje hriechy, nie hriechy blížneho,
-spovedať sa nielen pred sviatkami, aby sa nepovedalo..., ale priebežne počas roka,
-veriť, že vo sv. spovedi je prítomný živý a milosrdný Ježiš, ktorý rád odpúšťa, veď zomrel za moje hriechy, a kňaz je Ježišov nástroj.
Viete, že keď som zdravý, nájdete ma v spovednici každý deň.

EUCHARISTIA
Potešil som sa, keď mi jeden z vás povedal: pán farár, v nedeľu je nás tu stále viac a viac. Ja si však niekedy myslím, že stále menej a menej. Kiež by som sa mýlil! Väčšina rodičov si svedomito plní povinnosť, ktorú na seba prijali pri krste dieťaťa: nosiť ho a potom vodiť na nedeľnú sv. omšu. Sú však aj takí rodičia, ktorí zabudli na prísľub, ktorý dali Kristovi. Máme tu v našej farnosti niekoľkosto detí v školskom veku. Kde sú v nedeľu? Odpovedám: tam, kde sú aj ocino aj mamina. Ťažký hriech zanedbania nedeľnej Eucharistie sa v Božích očiach určite počíta skôr rodičom, ako deťom. Veď nie deti majú dávať rodičom príklad katolíckej praxe, ale práve naopak: rodičia deťom!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Tento rok sme mali relatívne veľa sobášov. Chvála Bohu! Dúfam, že čoraz menej mladých bude žiť nadivoko v tzv. zväzku na skúšku. Treba mať často aspoň trochu kresťanskej odvahy a zosobášiť sa; nebáť sa s dôverou v Ježiša prijať sviatosť manželstva a odovzdať Mu do rúk seba, svojho partnera i svoj vzťah; nešpekulovať roky a namýšľať si, že čím dlhšie budeme odkladať sobáš, tým lepšie budeme pripravení a tým lepšie bude naše manželstvo. Ideálna príprava nejestvuje, ani keby trvala 10 rokov. V poslednom čase kandidáti manželstva absolvujú povinne víkendový kurz.

POHREBY
Bohu vďaka, že obrovská väčšina farníkov odišla z tohto sveta zaopatrená sviatosťami. Boli teda na smrť a na Boží súd pripravení podľa predstáv Cirkvi, to znamená: buď to boli pravidelne praktizujúci katolíci alebo sa vo svojej ťažkej chorobe vyspovedali a prijali Pána Ježiša na cestu do večnosti. Táto skutočnosť posilňuje u pozostalých nádej, že je zosnulý spasený. Vytvára sa správny zvyk pristupovať ku sviatostiam v nemocnici, a to pri každej hospitalizácii, pretože si veriaci uvedomujú, že sviatosti nie sú určené na rýchle umretie, ale na uzdravenie duše i tela, a teda na posilnenie Božieho života v človekovi. So smútkom však musím skonštatovať, že až 8 farníci zomreli nezmierení s Bohom, nezaopatrení sviatosťami. Niektorí si myslia, že prostredníctvom cirkevného pohrebu dostanú automaticky vstupenku do neba, bez ohľadu na to, či počas svojho života za Ježišom chodili alebo nie. Je to riadny omyl. Dá sa totižto aj po cirkevnom pohrebe ísť do pekla a na druhej strane aj po štátnom pohrebe ísť do neba. Rozhoduje skutočnosť, či človek zomrel v stave Ježišovej milosti alebo v stave nemilosti. Aj do očistca sa ide len v stave milosti. Preto nech ani jeden katolík neberie na ľahkú váhu svoju náboženskú prax.
K tejto téme ešte jedna dôležitá poznámka: Pokiaľ si vďaka jasnej medicínskej diagnóze uvedomujeme, že je choroba člena našej rodiny smrteľná, nech sa táto diagnóza nezatajuje pred chorým v mene falošnej predstavy, že keď mu to povieme, zažije šok a predčasne nám zomrie. Naopak: naša láska k tomuto členovi rodiny si vyžaduje, aby sme mu povedali pravdu o jeho zdravotnom stave, aby mal čas porozmýšľať nad stavom svojej duše, aby sa dal zaopatriť sviatosťami, aby stihol robiť pokánie, aby zomrel v jednote s Kristom a tak bol spasený. Ja som osobne poprosil moju lekárku: Pani doktorka, keď zistíte, že môj zdravotný stav je veľmi vážny, máte mi to povedať. Nič predo mnou neskrývajte, pretože som veriaci a chcem sa dobre pripraviť na svoju smrť.

POĎAKOVANIE
V prvom rade treba každý deň ďakovať Bohu za všetko, lebo bez Neho by nič nejestvovalo, ani svet, ani človek. Patrí sa Bohu intenzívnejšie ďakovať najmä na konci kalendárneho roka. Za to, že nás udržiaval pri živote, že nás požehnával toľkými pozemskými i duchovnými darmi, že nám odpúšťal hriechy a posilňoval po celý rok telom svojho Syna.
Som hlboko povďačný všetkým, bez ktorých by to vo farnosti v priebehu roka nefungovalo: Sú to: členovia farskej rady, pani kostolníčka, pani katechétka, organisti, členovia spevokolov, miništranti, lektori Božieho slova, rozdávatelia sv. prijímania, upratovacie skupiny z jednotlivých dvorov, chlapi, ktorí majú na starosti letnú a zimnú údržbu okolia kostola a fary, kuchárky pri kňazských stretnutiach na fare... Všetkým, vrátane tých, ktorých som zabudol vymenovať, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
Na záver Vám chcem všetkým bez výnimky zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z vašej strany v priebehu roka 2013 dobré a krásne. Ďakujem za Váš horlivý náboženský život, ktorým ste sa otvárali na Božie pôsobenie vo Vás. Ďakujem za odovzdávanie Kristovej náuky v rodine, v škole a na vašich pracoviskách. Mladým ďakujem za trpezlivosť a starostlivosť o starých. Starým ďakujem za trpezlivosť s mladými a rešpektovanie ich autonómie. Ďakujem za všetku pomoc v kostole a vo fare, a v neposlednom rade aj za Vašu starostlivosť o mňa osobne. Ďakujem za každý milodar, ktorým podporujete cirkevné ustanovizne. Za dobrú spoluprácu chcem poďakovať aj Obecnému úradu na čele s pánom starostom a Základným školám na čele s riaditeľmi a učiteľmi. Nech Vás všetkých za všetko požehnáva a odmení sám Pán Ježiš. Amen.

30.01.2013

V úvode chcem vymenovať niektoré historické udalosti cirkevného života v končiacom sa roku:
- rezignácia Sv. Otca Benedikta XVI. a zvolenie nového pápeža Františka
- Svetové dní mládeže v Brazílii pod vedením Sv. Otca za účasti našich 2 farníkov z NB
-veľkolepý Národný pochod za život v Košiciach, kde boli prítomní asi 20 novobystričania
-posvätenie zrekonštruovaného kostola v Riečnici otcom biskupom Viliamom Judákom.

Dôležitou náboženskou udalosťou roka bola v našej farnosti trojdňová duchovna obnova so stavovskými náukami v Pôstnom období. Viedol ju doc. Peter Caban z Banskej Bystrice. V novom roku 2014 bude viesť duchovnú obnovu v našej farnosti otec misionár Ján Kušnír. Včera ma bol navštíviť. Odovzdáva srdečný novoročný pozdrav každému a každej z vás. Zanecháva pre vás aj zaujímavé misijné listy, ktoré si môžete zobrať do svojich rodín. Sú vyložené na stole pod chórom.


• Krsty...........................................9
chlapci.......... 4 dievčatá...........5
• Pohreby..................................21
muži.................14 ženy...................7
• Sobáše......................................11
• Prvé sv. prijímanie................................................25 detí
• Celkový počet sv. prijímaní za rok............34.500 hostií
• Chorým po domoch som udelil po domoch....................105 sv. prijímaní
• Počet prijatých úmyslov sv. omší za rok...... 2.420
Z tohto počtu sv. omší som sám odslúžil asi 300 úmyslov a ostatné som priebežne posielal spolu s peniazmi prostredníctvom Biskupského úradu na odslúženie iným kňazom.
Veľmi dobre sa u nás ujal zbožný zvyk objednávať sv. omše za zosnulého namiesto pohrebnej kytice. Pri jednom pohrebe som prijal vyše 30 takýchto sv. omší. Je to veľká duchovná pomoc pre dušu zosnulého a samozrejme, aj materiálna pomoc pre kňazov, najmä misionárov vo svete, ktorí tieto sväté omše odslúžia.
Teší ma, že sa mnohé spoločenské akcie začínajú sv. omšou: napr. deň úcty k starším v októbri, stretnutie absolventov školy po určitých rokoch, spoločné stretnutie jubilantov v danom roku atď.

 

UPRATOVANIE A OZDOBOVANIE
Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa zaangažovali do decembrového upratovania a predvianočného vyzdobovania kostola. Veľká vďaka patrí najmä tým, ktorí zohnali stromčeky a pripravili betlehem. V mene celej farnosti: Pán Boh zaplať! Sv. omšu za tieto rodiny odslúžim na najbližší prvý piatok. V januári budú upratovať Jančulovia a Berešovia.

DOBRÁ NOVINA
Výsledky koledovania po domoch 26.12.2013: Počet navštívených rodín: 97. Vykoledovaná suma: 1.455,- Eur. Počet koledníkov: 27, z toho 11 detí a 16 sprevádzajúcich osôb. Chcem vysloviť srdečné poďakovanie tak organizátorom koledovania na čele so slečnou učiteľkou Máriou Pišojovou, ako aj sprevádzajúcim osobám a zúčastneným deťom i mládeži. Vďaka, samozrejme, aj Vám za ich prijatie a milodary určené na charitatívne aktivity Cirkvi pre núdznych v Afrike. Pán Boh zaplať!

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Na Vianoce popoludní sme tu mali krásne duchovné podujatie pod názvom „Jasličková pobožnosť". Myslím si, že je táto pobožnosť z roka na rok duchovne bohatšia a krajšia. Srdečná vďaka všetkým účinkujúcim: spevákom, hudobníkom, hercom, deťom a mládeži. Pán Boh zaplať!

MINIŠTRANTSKÁ SÚŤAŽ
Miništranti dostávajú za každé miništrovanie 1 bod. Na konci roka sa body spočítajú a najhorlivejší dostávajú odmeny. Tento rok najviac bodov získali:
Michal Strenitzer- 143 bodov- 1. miesto
Ján Štrenitzer- 139 bodov- 2. miesto
Lukáš Adamaec-110 bodov- 3. miesto
Tadeáš Vakula- 102 bodov- 4. Miesto
Tomáš Vojtek- 99 bodov- 5. Miesto
Ďakujem všetkým miništrujúcim chlapcom, a najmä rodičom za to, že ich povzbudzujú k tejto čestnej službe Ježišovi a ľuďom.

SVIATOSŤ ZMIERENIA
Teší ma, keď sa často spovedáte. Dôležité je však spovedať sa nielen často, ale najmä platne, tzn. :
-vyznávať hriechy, nie dobré skutky,
-vyznávať všetky ťažké hriechy, nič nezatajiť
-vyznávať svoje hriechy, nie hriechy blížneho,
-spovedať sa nielen pred sviatkami, aby sa nepovedalo..., ale priebežne počas roka,
-veriť, že vo sv. spovedi je prítomný živý a milosrdný Ježiš, ktorý rád odpúšťa, veď zomrel za moje hriechy, a kňaz je Ježišov nástroj.
Viete, že keď som zdravý, nájdete ma v spovednici každý deň.

EUCHARISTIA
Potešil som sa, keď mi jeden z vás povedal: pán farár, v nedeľu je nás tu stále viac a viac. Ja si však niekedy myslím, že stále menej a menej. Kiež by som sa mýlil! Väčšina rodičov si svedomito plní povinnosť, ktorú na seba prijali pri krste dieťaťa: nosiť ho a potom vodiť na nedeľnú sv. omšu. Sú však aj takí rodičia, ktorí zabudli na prísľub, ktorý dali Kristovi. Máme tu v našej farnosti niekoľkosto detí v školskom veku. Kde sú v nedeľu? Odpovedám: tam, kde sú aj ocino aj mamina. Ťažký hriech zanedbania nedeľnej Eucharistie sa v Božích očiach určite počíta skôr rodičom, ako deťom. Veď nie deti majú dávať rodičom príklad katolíckej praxe, ale práve naopak: rodičia deťom!

SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Tento rok sme mali relatívne veľa sobášov. Chvála Bohu! Dúfam, že čoraz menej mladých bude žiť nadivoko v tzv. zväzku na skúšku. Treba mať často aspoň trochu kresťanskej odvahy a zosobášiť sa; nebáť sa s dôverou v Ježiša prijať sviatosť manželstva a odovzdať Mu do rúk seba, svojho partnera i svoj vzťah; nešpekulovať roky a namýšľať si, že čím dlhšie budeme odkladať sobáš, tým lepšie budeme pripravení a tým lepšie bude naše manželstvo. Ideálna príprava nejestvuje, ani keby trvala 10 rokov. V poslednom čase kandidáti manželstva absolvujú povinne víkendový kurz.

POHREBY
Bohu vďaka, že obrovská väčšina farníkov odišla z tohto sveta zaopatrená sviatosťami. Boli teda na smrť a na Boží súd pripravení podľa predstáv Cirkvi, to znamená: buď to boli pravidelne praktizujúci katolíci alebo sa vo svojej ťažkej chorobe vyspovedali a prijali Pána Ježiša na cestu do večnosti. Táto skutočnosť posilňuje u pozostalých nádej, že je zosnulý spasený. Vytvára sa správny zvyk pristupovať ku sviatostiam v nemocnici, a to pri každej hospitalizácii, pretože si veriaci uvedomujú, že sviatosti nie sú určené na rýchle umretie, ale na uzdravenie duše i tela, a teda na posilnenie Božieho života v človekovi. So smútkom však musím skonštatovať, že až 8 farníci zomreli nezmierení s Bohom, nezaopatrení sviatosťami. Niektorí si myslia, že prostredníctvom cirkevného pohrebu dostanú automaticky vstupenku do neba, bez ohľadu na to, či počas svojho života za Ježišom chodili alebo nie. Je to riadny omyl. Dá sa totižto aj po cirkevnom pohrebe ísť do pekla a na druhej strane aj po štátnom pohrebe ísť do neba. Rozhoduje skutočnosť, či človek zomrel v stave Ježišovej milosti alebo v stave nemilosti. Aj do očistca sa ide len v stave milosti. Preto nech ani jeden katolík neberie na ľahkú váhu svoju náboženskú prax.
K tejto téme ešte jedna dôležitá poznámka: Pokiaľ si vďaka jasnej medicínskej diagnóze uvedomujeme, že je choroba člena našej rodiny smrteľná, nech sa táto diagnóza nezatajuje pred chorým v mene falošnej predstavy, že keď mu to povieme, zažije šok a predčasne nám zomrie. Naopak: naša láska k tomuto členovi rodiny si vyžaduje, aby sme mu povedali pravdu o jeho zdravotnom stave, aby mal čas porozmýšľať nad stavom svojej duše, aby sa dal zaopatriť sviatosťami, aby stihol robiť pokánie, aby zomrel v jednote s Kristom a tak bol spasený. Ja som osobne poprosil moju lekárku: Pani doktorka, keď zistíte, že môj zdravotný stav je veľmi vážny, máte mi to povedať. Nič predo mnou neskrývajte, pretože som veriaci a chcem sa dobre pripraviť na svoju smrť.

POĎAKOVANIE
V prvom rade treba každý deň ďakovať Bohu za všetko, lebo bez Neho by nič nejestvovalo, ani svet, ani človek. Patrí sa Bohu intenzívnejšie ďakovať najmä na konci kalendárneho roka. Za to, že nás udržiaval pri živote, že nás požehnával toľkými pozemskými i duchovnými darmi, že nám odpúšťal hriechy a posilňoval po celý rok telom svojho Syna.
Som hlboko povďačný všetkým, bez ktorých by to vo farnosti v priebehu roka nefungovalo: Sú to: členovia farskej rady, pani kostolníčka, pani katechétka, organisti, členovia spevokolov, miništranti, lektori Božieho slova, rozdávatelia sv. prijímania, upratovacie skupiny z jednotlivých dvorov, chlapi, ktorí majú na starosti letnú a zimnú údržbu okolia kostola a fary, kuchárky pri kňazských stretnutiach na fare... Všetkým, vrátane tých, ktorých som zabudol vymenovať, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!
Na záver Vám chcem všetkým bez výnimky zo srdca poďakovať za všetko, čo bolo z vašej strany v priebehu roka 2013 dobré a krásne. Ďakujem za Váš horlivý náboženský život, ktorým ste sa otvárali na Božie pôsobenie vo Vás. Ďakujem za odovzdávanie Kristovej náuky v rodine, v škole a na vašich pracoviskách. Mladým ďakujem za trpezlivosť a starostlivosť o starých. Starým ďakujem za trpezlivosť s mladými a rešpektovanie ich autonómie. Ďakujem za všetku pomoc v kostole a vo fare, a v neposlednom rade aj za Vašu starostlivosť o mňa osobne. Ďakujem za každý milodar, ktorým podporujete cirkevné ustanovizne. Za dobrú spoluprácu chcem poďakovať aj Obecnému úradu na čele s pánom starostom a Základným školám na čele s riaditeľmi a učiteľmi. Nech Vás všetkých za všetko požehnáva a odmení sám Pán Ježiš. Amen.