25.09.2011
cyril_a_metodDňa 14. augusta t.r. navštívil našu novobystrickú farnosť sv. Cyril vo svojej relikvii. Táto relikvia putuje po farnostiach Slovenska v rámci trojročnej prípravy na 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, aby tu zvestovali Kristovo evanjelium vo vtedajšej reči ľudu. Relikvia je maličká. Je to časť kľúčnej kosti o dĺžke iba pár centimetrov. Sv. Cyril zomrel v roku 869 v Ríme, kde má aj hrob v bazilike sv. Klimenta. Odtiaľ sa časť jeho telesných pozostatkov dostala do Nitry, a z Nitry k nám. V našom kostole sme mohli mať túto relikviu len 2 hodiny, potom ju prevzali farnosti rajeckého dekanátu.
Všetci sme mali možnosť zastaviť pri relikviári, dotknúť sa ho a poprosiť sv. Cyrila, aby sa prihovoril za nás u Ježiša.
V prítomnosti týchto vzácnych telesných pozostatkov sa náš pán farár Stanislav Capiak pomodlil nasledovnú modlitbu ku sv. Cyrilovi za nás, zhromaždených v chráme, ako aj za celú našu farnosť:

Sv. Cyril, veľký misionár našej vlasti, oroduj za Novú Bystricu, oroduj za nás všetkých! Prihováraj sa za nás u Ježiša prítomného v nebi, tam, kde je teraz i tvoja duša, tam, kde sú všetci anjeli a svätí. Prihováraj sa však u Ježiša aj tu na zemi, veď je tu prítomný v Oltárnej sviatosti a neustále sa obetuje za nás, keď v tomto kostole slávime svätú omšu!

 • Sv. Cyril, spolu so svojim bratom, sv. Metodom, pros za novobystrický ľud. Nech je to ľud kresťanský nielen podľa toho, že je zapísaný v krstnej knihe. Nech je to ľud kresťanský v plnom slova zmysle, teda aj vierou, aj modlitbou, aj životom.
 • Vypros nám, novobystričanom, silnú vieru, ktorú si priniesol pred 1150 rokmi na naše územie. Nech sa nehanbíme za svoju vieru v Ježiša. Nech sa naša viera nezviditeľňuje iba v kostole, ale aj vo verejnom živote: v zamestnaní (vo vzťahoch medzi zamestnancami a zamestnávateľmi), v politike (keď treba pri voľbách hlasovať podľa evanjelia). Nech viera v Ježiša ovplyvňuje našu prácu aj náš odpočinok. Nech sme veriaci aj počas výletu, počas návštevy, počas dovolenky, pri stole, keď jeme a pijeme, v zdraví a v chorobe.
 • Sv. Cyril, pros za manželov našej farnosti, aby zachovali manželskú vernosť a nerozlučiteľnosť. Nech vďaka tvojmu príhovoru prekonajú každú krízu v manželskom živote, nech si vždy odpustia a nech sú schopní aj prosiť jeden druhého o odpustenie.
 • Nech katolícki rodičia v Novej Bystrici nezanedbávajú povinnosť privádzať svoje deti- malé i veľké- na nedeľnú eucharistiu. Nech si pamätajú, že sa za túto oblasť budú ťažko zodpovedať v hodine svojej smrti: či sa snažili vychovávať svoje deti s Bohom, alebo bez Boha.
 • Nech si novobystrické deti ctia svojich rodičov. Nech sa za nich každý deň modlia. Nech ich poslúchajú. Nech zostarnutých rodičov obklopia svojou trpezlivosťou, znášanlivosťou a láskou.
 • Pros za snúbencov našej farnosti, aby sa pripravovali na sobáš čistotne, disciplinovane, spoločnou modlitbou a spoločným svätým prijímaním.
 • Pros, nech Ježiš osloví chlapcov a dievčatá v Novej Bystrici a nech im dá odvahu prijať aj duchovné povolanie: kňazské alebo rehoľné.
 • Sv. Cyril, pros za závislých na alkohole a drogách. Alkoholizmus je jedna z najväčších rán na organizme farnosti a obce. Nech im Ježiš dá silu vyslobodiť sa z otroctva. A v prípade, že už nie sú schopní prijať dar vyslobodenia, nech aspoň nezomrú v hriechu, aby sa dostali do neba. Nech sa pred smrťou stihnú pokorne vyspovedať a prijať Oltárnu sviatosť.
 • Pomáhaj kňazovi, starostovi a učiteľom, aby sa starali nielen o časné blaho ľudu, ale aj o duchovný život, aby viedli svojich podriadených k pravde, aby sa nebáli odovzdávať pravdu o hriechu, o pekle, o smrti, o Božom súde, o večnosti...
 • Zmier žijúcich v konflikte. Chorým vypros dar zdravia. Cestujúcim- bezpečný návrat. Odpadnutým od Cirkvi- obrátenie. Umierajúcim -večnú spásu. Dušiam v očistci- skoré vyslobodenie.
 • A nám všetkým, ktorí sme ešte stále na životnej púti, vypros dar vzájomnej lásky a silnú dôveru v Ježiša, ktorý je Boh a žije i kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Pripravila:

Katarína Pavelková

25.09.2011
cyril_a_metodDňa 14. augusta t.r. navštívil našu novobystrickú farnosť sv. Cyril vo svojej relikvii. Táto relikvia putuje po farnostiach Slovenska v rámci trojročnej prípravy na 1150. výročie príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska, aby tu zvestovali Kristovo evanjelium vo vtedajšej reči ľudu. Relikvia je maličká. Je to časť kľúčnej kosti o dĺžke iba pár centimetrov. Sv. Cyril zomrel v roku 869 v Ríme, kde má aj hrob v bazilike sv. Klimenta. Odtiaľ sa časť jeho telesných pozostatkov dostala do Nitry, a z Nitry k nám. V našom kostole sme mohli mať túto relikviu len 2 hodiny, potom ju prevzali farnosti rajeckého dekanátu.
Všetci sme mali možnosť zastaviť pri relikviári, dotknúť sa ho a poprosiť sv. Cyrila, aby sa prihovoril za nás u Ježiša.
V prítomnosti týchto vzácnych telesných pozostatkov sa náš pán farár Stanislav Capiak pomodlil nasledovnú modlitbu ku sv. Cyrilovi za nás, zhromaždených v chráme, ako aj za celú našu farnosť:

Sv. Cyril, veľký misionár našej vlasti, oroduj za Novú Bystricu, oroduj za nás všetkých! Prihováraj sa za nás u Ježiša prítomného v nebi, tam, kde je teraz i tvoja duša, tam, kde sú všetci anjeli a svätí. Prihováraj sa však u Ježiša aj tu na zemi, veď je tu prítomný v Oltárnej sviatosti a neustále sa obetuje za nás, keď v tomto kostole slávime svätú omšu!

 • Sv. Cyril, spolu so svojim bratom, sv. Metodom, pros za novobystrický ľud. Nech je to ľud kresťanský nielen podľa toho, že je zapísaný v krstnej knihe. Nech je to ľud kresťanský v plnom slova zmysle, teda aj vierou, aj modlitbou, aj životom.
 • Vypros nám, novobystričanom, silnú vieru, ktorú si priniesol pred 1150 rokmi na naše územie. Nech sa nehanbíme za svoju vieru v Ježiša. Nech sa naša viera nezviditeľňuje iba v kostole, ale aj vo verejnom živote: v zamestnaní (vo vzťahoch medzi zamestnancami a zamestnávateľmi), v politike (keď treba pri voľbách hlasovať podľa evanjelia). Nech viera v Ježiša ovplyvňuje našu prácu aj náš odpočinok. Nech sme veriaci aj počas výletu, počas návštevy, počas dovolenky, pri stole, keď jeme a pijeme, v zdraví a v chorobe.
 • Sv. Cyril, pros za manželov našej farnosti, aby zachovali manželskú vernosť a nerozlučiteľnosť. Nech vďaka tvojmu príhovoru prekonajú každú krízu v manželskom živote, nech si vždy odpustia a nech sú schopní aj prosiť jeden druhého o odpustenie.
 • Nech katolícki rodičia v Novej Bystrici nezanedbávajú povinnosť privádzať svoje deti- malé i veľké- na nedeľnú eucharistiu. Nech si pamätajú, že sa za túto oblasť budú ťažko zodpovedať v hodine svojej smrti: či sa snažili vychovávať svoje deti s Bohom, alebo bez Boha.
 • Nech si novobystrické deti ctia svojich rodičov. Nech sa za nich každý deň modlia. Nech ich poslúchajú. Nech zostarnutých rodičov obklopia svojou trpezlivosťou, znášanlivosťou a láskou.
 • Pros za snúbencov našej farnosti, aby sa pripravovali na sobáš čistotne, disciplinovane, spoločnou modlitbou a spoločným svätým prijímaním.
 • Pros, nech Ježiš osloví chlapcov a dievčatá v Novej Bystrici a nech im dá odvahu prijať aj duchovné povolanie: kňazské alebo rehoľné.
 • Sv. Cyril, pros za závislých na alkohole a drogách. Alkoholizmus je jedna z najväčších rán na organizme farnosti a obce. Nech im Ježiš dá silu vyslobodiť sa z otroctva. A v prípade, že už nie sú schopní prijať dar vyslobodenia, nech aspoň nezomrú v hriechu, aby sa dostali do neba. Nech sa pred smrťou stihnú pokorne vyspovedať a prijať Oltárnu sviatosť.
 • Pomáhaj kňazovi, starostovi a učiteľom, aby sa starali nielen o časné blaho ľudu, ale aj o duchovný život, aby viedli svojich podriadených k pravde, aby sa nebáli odovzdávať pravdu o hriechu, o pekle, o smrti, o Božom súde, o večnosti...
 • Zmier žijúcich v konflikte. Chorým vypros dar zdravia. Cestujúcim- bezpečný návrat. Odpadnutým od Cirkvi- obrátenie. Umierajúcim -večnú spásu. Dušiam v očistci- skoré vyslobodenie.
 • A nám všetkým, ktorí sme ešte stále na životnej púti, vypros dar vzájomnej lásky a silnú dôveru v Ježiša, ktorý je Boh a žije i kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Pripravila:

Katarína Pavelková